Manage PermissionsManage Permissions

Ruj. Tahukah Awda? 030318

03/03/2018

BANGUNAN Pusat Belia dibina pada 1967 dan siap sepenuhnya pada 15 Mac 1969. Ia terletak di Jalan Sungai Kianggeh dan direka bentuk oleh Arkitek Billings Leong dan Rex Koh. 

Perletakan batu asas bangunan ini disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien pada 27 Ogos 1967.

SUMBER: Kenali Negara Kitani, Bangunan Ristaan, Haji Adanan Haji Abdul Latif. Terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, 2011.
Attachments