Ruj. Tahukah Awda? 09/03/2024

09/03/2024

INSURANS perubatan telah dilaksanakan secara undang-undang di negara ini dengan membuat pindaan di bawah Bab 113A, Perintah Pekerjaan (Pindaan) (Bil.2), 2015. Perintah ini telah diwartakan pada 21 Disember 2015. Antara objektif pelaksanaan insurans perubatan adalah seperti berikut:- 1. Sebagai perlindungan sosial kepada pekerja-pekerja di Negara Brunei Darussalam dengan menjaga hal ehwal kesihatan dan kebajikan pekerja. 2. Membantu para majikan melunaskan kos rawatan perubatan pekerja asing 


Sumber : labour.gov.bn

Attachments