Ruj. Tahukah Awda? 27/01/2024

27/01/2024

SEMUA pengendali takaful, syarikat insurans dan ejen insurans/takaful am adalah dimestikan untuk mendaftar ke Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD). Oleh itu, pastikan awda hanya berurusan dengan pengendali takaful, syarikat-syarikat insurans dan ejen insurans/takaful am yang berdaftar sahaja. Untuk memastikan bahawa ejen awda dilesenkan, awda boleh meminta ejen tersebut untuk melihatkan sijil lesen yang telah diberikan oleh AMBD untuk mengesahkan kelayakannya sebagai ejen. 

SUMBER : www.bdcb.gov.bn 
Attachments