Ruj. Tahukah Awda? 26/08/2023

26/08/2023

​1 APRIL 1962 merupakan tarikh mula tertubuhnya institusi fatwa di Negara Brunei Darussalam dengan terlantiknya Awang Haji Ismail bin Omar Abdul Aziz menjadi Mufti Kerajaan Brunei. Perlantikan tersebut adalah atas keprihatinan Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan Negara Brunei Darussalam Ke-28, terhadap kepentingan masa depan kedudukan Islam di Negara Brunei Darussalam. Pada 1 September 1994, Kebawah Duli Yang Maha Mulia telah berkenan melantik Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned menjadi Mufti Kerajaan dan lantikan tersebut kekal hingga sekarang. 

SUMBER : www.mufti.gov.bn.

Attachments