Ruj. Manisnya Iman 011123"DARIPADA Abi Bakrah Radiallahuanha daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda : Tidak ada satu dosa yang Iebih patut disegerakan hukuman bagi pelakunya(di dunia), di samping hukuman yang disimpan untuknya (di akhirat), daripada perbuatan melampaui batas dan memutuskan hubungan kekeluargaan". 

(Hadis Riwayat Al-Imam AI-Bukhari) 
Attachments