Ruj. Manisnya Iman 080523''LIMPAH Kurnia (keuntungan yang halal daripada)

Allah lebih baik bagi kamu (daripada harta yang haram

walaupun banyak) jika benar kamu orang-orang yang

beriman. Dan Aku bukanlah penjaga kamu (tetapi

hanyalah sebagai pemberi peringatan)''.

Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam

Surah Hud, ayat 86

Attachments