Perintah Elektrik 2017 berkuat kuasa 1 Julai 2018Siaran Akhbar : Jabatan Tenaga dan Perindustrian, Jabatan Perdana Menteri


BANDAR SERI BEGAWAN, Jumaat, 9 Jun. - Jabatan Tenaga dan Industri, Jabatan Perdana Menteri (EIDPMO) ingin mengumumkan mengenai pengenalan Perintah Elektrik yang baharu 2017, yang akan memansuhkan Akta Elektrik sedia ada (Bab 71). Perintah Elektrik 2017 dijadualkan berkuat kuasa pada 1 Julai 2018.

Perintah Elektrik baharu 2017 bertujuan untuk mengukuhkan undang-undang dan aspek-aspek keselamatan yang berkaitan dengan penjanaan, penghantaran dan pengagihan elektrik di Negara Brunei Darussalam. Objektif ini akan dicapai melalui perubahan dan penambahan kepada perintah, termasuk memperkenalkan skim pelesenan bagi penjanaan, penghantaran dan pengagihan elektrik; keperluan pensijilan bagi pekerja elektrik; serta peraturan-peraturan mengenai pemasangan dan pengubahsuaian kerja-kerja elektrik.

Perintah Elektrik 2017 menunjukkan usaha berterusan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, di bawah kepimpinan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri bagi menyediakan persekitaran perniagaan yang semakin kondusif bagi negara.

Dalam kajian Bank Dunia 2016, Indikator Penggunaan Elektrik bagi Negara Brunei Darussalam telah meningkat sebanyak 55 langkah dari tempat ke-76 ke tempat ke-21. Perintah baharu akan membantu meningkatkan kedudukan Negara Brunei Darussalam dalam indeks melalui pemantauan yang lebih baik daripada kebolehpercayaan dan kualiti bekalan elektrik di negara ini.

Perintah Elektrik 2017 akan dikuatkuasakan melalui Lembaga yang baru ditubuhkan, yang dinamakan Autoriti Elektrik Brunei Darussalam, yang akan diletakkan di bawah EIDPMO. Lembaga tersebut akan menyediakan rangka kerja kawal selia yang membolehkan pembangunan industri tenaga yang lebih cekap, berdaya saing dan semakin mapan.

Sebarang pertanyaan atau maklumat, orang ramai boleh menghubungi Ketua Unit Kuasa dan Generation di EIDPMO, Dayang Hajah Maria Elena POKPS DP Haji Abd Rahman melalui e-mel : maria.abdrahman@energy.gov.bn.

Close