Terus komited sokong pertumbuhan penapisan, industri petrokimia​​


Oleh : Nooratini Haji Abas / Foto : Ak Mohd Aminol Adi Azraie Pg Haji Nikman

 

JERUDONG, Rabu, 8 November. - Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam terus komited untuk menyokong pertumbuhan penapisan dan industri petrokimia, dengan aspirasinya untuk meningkatkan daya saing dalam pasaran.

 

Ini termasuk terus bekerjasama dalam membina keupayaan untuk pertumbuhan mampan sambil bersama-sama berusaha ke arah mencapai matlamat iklim negara.

 

Menteri di Jabatan Perdana Menteri (JPM) dan Menteri Pertahanan II, Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd. Yussof, selaku Pengerusi Bersama Jawatankuasa Pandu Kemajuan Pulau Muara Besar (PMB) menekankan demikian pada Penandatanganan Perjanjian Perlaksanaan bagi Projek Kemajuan PMB Fasa Kedua, dengan pihak Syarikat Hengyi yang berlangsung di The Empire Brunei, di sini.

 

Menurut Yang berhormat, kilang penapisan dan kompleks petrokimia Hengyi, sejak penubuhannya, telah menyampaikan secara konsisten operasi dan keselamatan dengan kecemerlangan, sambil mengekalkan piawaian dan keperluan kebangsaan.

 

Yang Berhormat seterusnya percaya, Hengyi Industri komited untuk menggunakan tahap tinggi yang sama daripada piawaian dan ikrar untuk keselamatan, semasa berkesan dan tepat pada masanya pelaksanaan dan operasi bagi fasa kedua.

 

Terdahulu, Yang Berhormat menyatakan, Hengyi Industri menjadi rakan kongsi utama Negara Brunei Darussalam ke arah mempelbagaikan lagi sektor ekonomi negara melalui hiliran minyak dan gas, membawa lebih dekat untuk merealisasikan aspirasi Rangka Tindakan Ekonomi untuk Brunei Darussalam - Matlamat 3 Visi Brunei 2035, 'Ke Arah Ekonomi Dinamik dan Mampan'.

 

Bahkan, projek Fasa 2 Hengyi Industri dan Kompleks Petrokimia jelasnya, akan membolehkan Negara Brunei Darussalam untuk memperkenalkan sumber bahan mentah baharu seperti Gas Asli Cecair (LNG) dan Ethane ke Negara Brunei Darussalam, yang penting untuk pengeluaran nilai tinggi pertama negara.

 

Sejak pentauliahannya pada tahun 2019, Hengyi Industri katanya, berperanan dalam memperkukuh keselamatan tenaga Negara Brunei Darussalam, dan memacu pertumbuhan ekonomi Negara Brunei Darussalam dan secara langsung menyumbang lebih daripada BND4.5 bilion kepada KDNK negara sehingga tahun 2022, dan kini memegang bahagian penting kira-kira 9.4 peratus daripada jumlah keseluruhan negara KDNK.

 

Hengyi Industries juga tambahnya, menyumbang sekitar 55 peratus daripada jumlah eksport negara pada tahun 2022.

 

“Dengan tambahan nilai tinggi pengeluaran petrokimia yang dirancang untuk fasa kedua, iaitu sumbangan kepada Negara Brunei Darussalam insyaaAllah akan bertambah lagi," ujar Yang Berhormat.

 

Projek Fasa 2 terangnya, dijangka akan membuka jalan untuk 'spin-off' daripada yang baharu sektor petrokimia, terutamanya untuk pelaburan langsung asing, sebagai serta perusahaan kecil dan sederhana (PKS).

 

Pada masa yang sama menurutnya lagi, apabila fasa kedua beroperasi, ia dijangka akan meningkatkan tenaga kerja Hengyi Industri kepada lebih daripada dua kali ganda, iaitu 50 peratus daripada peluang pekerjaan yang baharu diperuntukkan untuk rakyat tempatan Brunei, malah Hengyi Industries berterusan menyokong dalam usaha kerajaan ke arah peningkatan Brunei 'Bruneian-nisation'.

 

Oleh itu, komitmen teguh Hengyi Industri ke arah kemajuan keupayaan dan bakat tempatan muda sepanjang tahun tegasnya, terbukti melalui kerjasama yang erat yang diwujudkan dengan pihak atasan institusi tempatan dan bilangan biasiswa yang tinggi yang telah dianugerahkan kepada pelajar tempatan, serta bilangan pengambilan pekerja tempatan di bawah program pelajar tersebut

 

Dalam pada itu, pihak Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, ingin merakamkan penghargaan kepada Syarikat Hengyi Industri Sendirian Berhad, khususnya di bawah pimpinan Pengerusi Qiu (Chu), atas komitmen yang tidak berbelah bahagi dan keyakinan beliau terhadap Negara Brunei Darussalam melalui pelaburan baharu ini.


Close