A+ A A-

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu 13 Ogos. - Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pengiran Dato Seri Setia Dr. Haji Mohammad bin Pengiran Haji Abdul Rahman berkata, kejayaan Sistem Persekolahan Arab yang dilaksanakan pada masa ini merupakan cetusan idea dan hasrat titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 14 Julai 1979.

Titah baginda "... untuk membolehkan penuntut-penuntut sekolah Arab melanjutkan pelajaran mereka dalam bidang kedoktoran, kejuruteraan dan sebagainya di universiti-universiti Mesir dan lain-lain negara timur tengah yang berorientasikan Islam," ujar Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Ugama pada Majlis Ramah Mesra Bersama Penerima-Penerima Anugerah Biasiswa Kerajaan Skim Khas 'A' Level Melalui Biasiswa Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU) di Sebarang Laut tahun 2014 di Rizqun International Hotel, Gadong, di sini.

Demikian juga jelas Yang Berhormat, titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada 15 Julai 1992 iaitu "... untuk menyampaikan penuntut-penuntut Sekolah Menengah Arab dan Ma'had Islam khasnya bukan sahaja menjadi ulama di bidang ugama malahan juga ahli sains dan perubatan serta lain-lain yang berorientasikan Islam."

Yang Berhormat menjelaskan pandangan dan visi baginda yang jauh ke hadapan itu mendorong Jabatan Pengajian Islam dan KHEU sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti sistem pengajian di persekolahan Arab yang bukan sahaja dapat memenuhi keperluan dan nilai ukhrawi tetapi juga nilai duniawi.

Jelasnya, kombinasi dari dua keperluan dan nilai ini berjaya diwujudkan di bawah sistem persekolahan Arab supaya generasi keluaran sekolah Arab akan sentiasa relevan dan diperlukan dalam perkembangan ugama serta pembangunan masyarakat dan negara di masa hadapan.

Awal dari itu, Yang Berhormat menjelaskan bahawa pelajara-pelajar sekolah Arab adalah pelajar-pelajar yang paling beruntung dan bertuah serta walih dari pelajar yang lain.

Ini menurutnya kerana mereka berpeluang menuntut dan menerokai pelbagai bidang disiplin ilmu yang tidak hanya terhad kepada bidang ugama dan arab sahaja tetapi juga berpeluang mempelajari dan melanjutkan pelajaran dalam bidang umum seperti kedoktoran, kejuruteraan dan sebagainya di pelbagai universiti ternama dalam dan luar negara.

"Ini adalah merupakan kesan dari perubahan dan peningkatan kualiti sistem persekolahan Arab sekarang berbanding masa lakukan," tekan Yang Berhormat.

Sehubungan itu tambahnya, penghantaran pelajar-pelajar hari ini ke luar negeri merupakan salah satu inisiatif KHEU dalam mendukung hasrat negara ke arah mencapai Wawasan Negara 2035 iaitu untuk melahirkan rakyat yang berpendidikan dan berkemahiran tinggi selain memenuhi keperluan sumber tenaga manusia di jabatan -jabatan kerajaan khususnya KHEU.

Pada majlis tersebut Yang Berhormat menyeru para pelajar yang terpilih untuk sentiasa tekun beribadah, menjadi pelajar yang berkenaan baik, kreatif dan matang berfikir yang mampu memberikan hasil dan impak yang tinggi kepada agama dan negara suatu masa nanti.

Justeru itu tegasnya, memiliki ilmu yang tinggi sahaja belum cukup untuk menjadi orang yang hebat jika tidak disertai dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

Seramai lapan orang pelajar berjaya menerima biasiswa tersebut terdiri daripada tujuh orang pelajar cemerlang lulusan Peperiksaan Sijil Pelajaran Ugama (SPUB) dan peperiksaan Brunei Cambridge General Certificate of Education Peringkat 'O' dari Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan seorang pelajar cemerlang lulusan Peperiksaan Brunei Cambridge General Certificate Peringkat 'A' selain memperolehi hafazan 15 juzuk Al-Qur'an dari Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah.
Dengan penghantaran ini jumlah keramaian pelajar yang telah dianugerahkan biasiswa kerajaan melalui biasiswa Skim Khas Peringkat 'A' Kementerian Hal Ehwal Ugama dari tahun 2007 hingga kini seramai 51 orang.

Seterusnya...

PAUTAN JABATAN

 • harikebangsaan
 • dailydairy
 • bruneigovernment
 • infofoto
 • pentarama
 • pressroom

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel