A+ A A-

PERATURAN PENGIKLANAN DALAM EDISI PELITA BRUNEI

 1. IKLAN hendaklah dialamatkan kepada : Penerbit Iklan Pelita Brunei, Bahagian Akhbar, Tingkat 2, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri, Lapangan Terbang Lama Berakas BB3510, Negara Brunei Darussalam.
 2. Rang iklan hendaklah dimasukkan dalam disket menggunakan Microsoft Word dengan saiz font 11 ke 12 point, manakala persuratan mengenainya boleh dihantar dalam "hard copy".
 3. Iklan hendaklah sampai kepada penerbit dua (2) minggu sebelum tarikh terbit iklan yang dikehendaki.
 4. Rang iklan hendaklah dalam Bahasa Melayu menggunakan Sistem Ejaan Rumi baru. Bahasa Inggeris hanya boleh digunakan bagi deskripsi iklan yang dibukakan untuk penyertaan dari luar negeri atau perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan.
 5. Iklan-iklan hanya akan diterbitkan dua kali, itu pun jika belum sampai kepada tarikh tutup tawaran. Walau bagaimanapun pengeluaran iklan yang diterima adalah tertakluk kepada kekosongan ruangan.
 6. Jika perubahan mendadak pada iklan-iklan yang sudah dihantar hendaklah dimaklumkan kepada penerbit tidak lewat pada hari Sabtu sebelum jam 10.00 pagi bagi iklan yang akan diterbitkan pada minggu berikutnya.
 7. Sebarang iklan yang hendak ditarik balik (dibatalkan) hendaklah dimaklumkan tidak lewat dari hari Khamis 11.30 pagi iaitu bagi iklan yang akan diterbitkan pada hari Rabu akan datang.
 8. Hanya kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan dan agensi-agensi separuh kerajaan sahaja yang diterima mengiklankan di PELITA BRUNEI.
 9. Hanya permohonan iklan-iklan yang mematuhi syarat-syarat dan peraturan ini sahaja yang akan dipertimbangkan.
 10. Iklan-iklan juga boleh di hantar terus melalui e-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTTRIK
JABATAN PERDANA MENTERI

JEMPUTAN UNTUK MEMBERI SEBUT HARGA
JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK

BILANGAN TAWARAN : JPE/LTK/BPP/045/2015

TAJUK TAWARAN : MAINTENANCE OF 400W STREET LIGHTING FOR MUKIM GADONG FOR A PERIOD OF TWO (2) YEARS

Seterusnya...

JABATAN PERKHIDMATAN POS
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SYARAT-SYARAT TAWARAN

Quotation for The Supply of PO Box's Locks (with Keys)
Rujukan Tawaran : POS/T/24/JPP/2014 - 2015

 

Syarat-Syarat Tawaran :

1. TAWARAN-TAWARAN adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat tempatan yang berdaftar di Negara Brunei Darussalam.

2. Bayaran dokumen tawaran dan pentadbiran sebanyak BND10.00 (tidak dikembalikan). Pembayaran hendaklah dibuat dengan wang tunai sahaja dalam mata wang ringgit Brunei.

3. Dokumen dan borang tawaran serta syarat-syarat tawaran boleh didapati :-

Bahagian Kewangan
Tingkat 1, Pejabat Besar Pos
Bandar Seri Begawan, BS8611
Negara Brunei Darussalam.

4. Tawaran-tawaran mestilah dihantar dengan menggunakan borang-borang yang telah disediakan. Tawaran yang mempunyai pengecualian tidak akan diterima.

5. Tawaran-tawaran hendaklah dihantar di dalam sampul surat yang tertutup rapat dan bertandakan :-

Quotation for The Supply of
PO Box's Locks (with Keys)
Rujukan Tawaran : POS/T/24/JPP/2014 - 2015

Dialamatkan kepada :-

PETI SEBUT HARGA
Tingkat 1, Pejabat Ketua Pos Agung
Pejabat Besar Pos
Bandar Seri Begawan BS8611
Negara Brunei Darussalam.

6. Tarikh tutup tawaran ialah pada hari Selasa, 17 November 2015, Jam 2.00 Petang.

Tawaran yang lewat diterima dari tarikh yang ditetapkan tidak akan diterima.

Tarikh tutup hendaklah ditulis di atas sampul surat tawaran.

7. Tawaran-tawaran yang dihadapkan hendaklah menyatakan tempoh pembekalan dan tempoh sah harga dan menyertakan :-

a. Salinan lesen rampaian yang sah.
b. Salinan Sijil Pendaftaran Perniagaan 16 & 17.

8. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak akan terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah.

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

JPPK/LTN/20/2015
Tajuk Tawaran : DEVELOPEMT OF MILITARY ACADEMY, KAMPONG TANAH JAMBU NEGARA BRUNEI DARUSSALAM - PACKAGE 2 - OFFICER CADET BUILDING, TRAINING FACILITIES AND ASSOCIATED EXTERNAL WORKS - SLOPE PROTECTION AT ADVANCE OBSTACLE COURSE
Yuran Tawaran : BND30.00 (tidak dikembalikan)
Kelas : III DAN KE ATAS
Kategori : KA01 & B01
Tempoh Penyiapan : Dua (2) BULAN

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

PUSAT PEMBANGUNAN BELIA
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

KENYATAAN TAWARAN
'TENDER NOTICE'

BILANGAN TAWARAN / TENDER
REFERENCE : 10/2015/KKBS/PPB/16
TAJUK TAWARAN / TENDER TITLE : TAWARAN UNTUK MENGENDALI KURSUS PEMANDU JENTERA BERAT (PROGRAM SINGKAT) PUSAT PEMBANGUNAN BELIA, KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN, JALAN UTAMA TANAH JAMBU NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN NO. 1
MINDEF/DFA/2015/TA/3009
SUPPLY OF ULTRASONIC CLEANER VEHICLE
Bayaran Tawaran : BND30.00 (tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

TAWARAN RANCANGAN PERMAKANAN SEKOLAH BAHAGIAN MINUMAN PANAS

BILANGAN TAWARAN : MOE/LTK/45/2015/2016
(DA[BPPA-OKT-2015]
KETERANGAN : TAWARAN RANCANGAN PERMAKANAN SEKOLAH-SEKOLAH, BAHAGIAN MINUMAN PANAS BAGI SEKOLAH RENDAH BINTURAN, TUTONG,DAERAH TUTONG, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.
BAGI TEMPOH DUA [2] TAHUN
(BAGI KOD BLOK : MP/30)
BAYARAN YURAN / DOKUMEN TAWARAN : BND30.00(Bayaran dokumen tawaran tidak dikembalikan)
TARIKH TUTUP DAN WAKTU : 3 NOVEMBER 2015 (Tidak lewat jam 2.00 Petang)

Seterusnya...

PUSAT PEMBANGUNAN BELIA
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

KENYATAAN TAWARAN
'TENDER NOTICE'

TAJUK SEBUT HARGA : MENAIKTARAF DAN MENGUBAHSUAI DUA BUAH BLOK ASRAMA LELAKI DI PUSAT PEMBANGUNAN BELIA,
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN, JALAN UTAMA TANAH JAMBU NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

BILANGAN TAWARAN : 10 / 2015 / KKBS / PPB /17

Seterusnya...

UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

Tajuk Tawaran :
1. UNISSA/SB036/2015-2016
TO SUPPLY AND INSTALL NEW CHAIN-LINK FENCE WITH METAL FRAME FOR HOSTELS, UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI (RETENDER)

Tajuk Tawaran :
2. UNISSA/SB047/2015-2016
MENYEDIAKAN DAN MENGHANTAR VIDEO KORPORAT EDISI KE-3 BAGI UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI (RETENDER)

Published in Tawaran
Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

IKLAN KEM PENDIDIKAN JPPP RABU 28102015

Seterusnya...

JABATAN PERHUTANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

TAWARAN : JPH/B00405/TAW 329/2015
TAJUK : MEMBAIKPULIH DAN MENGUBAHSUAI SEBAHAGIAN DARIPADA
BANGUNAN JKR 73, PUSAT PERHUTANAN BRUNEI, SUNGAI LIANG, DAERAH BELAIT

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi dari Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah, Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai hari Sabtu, 17 Oktober 2015. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS II, IV & V SAHAJA KATEGORI : P01 SAHAJA

Hingga jam 2.30 Petang, hari Selasa, 10 November 2015
Tarikh Tutup : 24 November 2015

BIL. : JKR/DWS/ 014/2015
KONTRAK DUA (2) TAHUN BAGI PENYEWAAN JENTERA ANGKAT SUSUN BAGI STOR DAN SEMUA
LOJI-LOJI RAWATAN AIR DI DAERAH BRUNEI MUARA, TUTONG DAN TEMBURONG

YURAN TAWARAN : BND100.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)
JUMLAH YURAN : BND100.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Seterusnya...

JABATAN MUZIUM-MUZIUM
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

KENYATAAN TAWARAN
1. BILANGAN TAWARAN : 58/JMM/S/12/91 - 2015
TAJUK TAWARAN : KERJA-KERJA PENDAWAIAN ELEKTRIK SERTA MEMBEKAL DAN MEMASANG LAMPU DAN KIPAS DI BENGKEL PEMELIHARAAN DAN PEMBAIKAN

2. BILANGAN TAWARAN : 59/JMM/S/12/91 - 2015
TAJUK TAWARAN : KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENAMBAH NILAI BENGKEL PEMELIHARAAN DAN PEMBAIKAN

Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG KELAS II ATAU III DAN KATEGORI KA01 & KPB03
Bil. : KHEU/BDP/LTK/018/2015
KERJA-KERJA MEMBINA BENTENG TANAH SUSUR MASJID PG. HJ. ABU BAKAR, KAMPUNG BOKOK, DAERAH TEMBURONG, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
Yuran dokumen : BND30.00 (Tidak dikembalikan)
Tarikh dan jam tutup mengambil Dokumen tawaran : 10 November 2015 (3.00 Petang)
Tarikh tutup : 17 November 2015 (2.00 Petang)

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN NO. 1
MINDEF/DFA/2015/TA/3009
SUPPLY OF ULTRASONIC CLEANER VEHICLE

Bayaran Tawaran : BND30.00 (tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi dari Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah, Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai hari Sabtu, 10 Oktober 2015. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS IV, V & VI
DI BAWAH KATEGORI : KA01 SAHAJA

TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN PADA : HARI SELASA : 3 NOVEMBER 2015

TARIKH TUTUP PADA : 17 NOVEMBER 2015, JAM 2.00 PETANG

BIL. : JKR/DBSTUT 002/2015
KONTRAK PENGGAL BAGI PEMBAIKAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM PAIP PEMBAHAGIAN BAGI DAERAH TUTONG BAGI TEMPOH 2 TAHUN
NO. PROJEK : 2015/TUT/B00411-01

YURAN TAWARAN : BND500.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Seterusnya...

JABATAN STOR DAN PERBEKALAN NEGARA
KEMENTERIAN KEWANGAN

BILANGAN SEBUT HARGA : JPSN/QTN/241.2015-16
THE SUPPLY AND DELIVERY OF THREE HUNDRED (300) PIECES OF NEGARA BRUNEI DARUSSALAM'S FLAG - 4' x 8' WOOLEN BUNTING SEWN WITH STATE COLOUR AND STATE CREST IN RED COLOUR ON BOTH SIDES FOR DEPARTMENT OF SUPPLY AND STATE STORES, MINISTRY OF FINANCE

Seterusnya...

JABATAN PERDANA MENTERI

1. TAWARAN-TAWARAN adalah dipelawa bagi Projek Pembekalan dan Perkhidmatan Kereta Rasmi di Bawah Kawalan Jabatan Perdana Menteri Negara Brunei Darussalam.

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN NO. 1
MINDEF/DFA/2015/TA/3010
SUPPLY OF RUN FLAT VAB RENAULT APC VEHICLE
Bayaran Tawaran : BND30.00 (tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

PUSAT PEMBANGUNAN BELIA
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

KENYATAAN TAWARAN
'TENDER NOTICE'

BILANGAN TAWARAN / TENDER
REFERENCE : 10/2015/KKBS/PPB/16
TAJUK TAWARAN / TENDER TITLE : TAWARAN UNTUK MENGENDALI KURSUS PEMANDU JENTERA BERAT (PROGRAM SINGKAT) PUSAT
PEMBANGUNAN BELIA, KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN, JALAN UTAMA TANAH JAMBU, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

Seterusnya...

UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

Tajuk Tawaran :
1. UNISSA/SB036/2015-2016
TO SUPPLY AND INSTALL NEW CHAIN-LINK FENCE WITH METAL FRAME FOR HOSTELS, UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI (RETENDER)

Tajuk Tawaran :
2. UNISSA/SB047/2015-2016
MENYEDIAKAN DAN MENGHANTAR VIDEO KORPORAT EDISI KE-3 BAGI UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI (RETENDER)

Published in Tawaran
Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

IKLAN KEM PENDIDIKAN JPPP SABTU 24102015

Seterusnya...

JABATAN PERHUTANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

TAWARAN : JPH/B00405/TAW 329/2015
TAJUK : MEMBAIKPULIH DAN MENGUBAHSUAI SEBAHAGIAN DARIPADA BANGUNAN JKR 73,
PUSAT PERHUTANAN BRUNEI, SUNGAI LIANG, DAERAH BELAIT

Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

TAWARAN RANCANGAN PERMAKANAN SEKOLAH BAHAGIAN MINUMAN PANAS

BILANGAN TAWARAN : MOE/LTK/45/2015/2016
(DA[BPPA-OKT-2015]
KETERANGAN : TAWARAN RANCANGAN PERMAKANAN SEKOLAH-SEKOLAH, BAHAGIAN MINUMAN PANAS BAGI SEKOLAH RENDAH BINTURAN, TUTONG DAERAH TUTONG, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM. BAGI TEMPOH DUA [2] TAHUN
(BAGI KOD BLOK : MP/30)
BAYARAN YURAN / DOKUMEN TAWARAN : BND30.00(Bayaran Dokumen Tawaran tidak dikembalikan)
TARIKH TUTUP DAN WAKTU : 3 NOVEMBER 2015 (Tidak lewat jam 2.00 Petang)

Seterusnya...

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel