A+ A A-

PERATURAN PENGIKLANAN DALAM EDISI PELITA BRUNEI

 1. IKLAN hendaklah dialamatkan kepada : Penerbit Iklan Pelita Brunei, Bahagian Akhbar, Tingkat 2, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri, Lapangan Terbang Lama Berakas BB3510, Negara Brunei Darussalam.
 2. Rang iklan hendaklah dimasukkan dalam disket menggunakan Microsoft Word dengan saiz font 11 ke 12 point, manakala persuratan mengenainya boleh dihantar dalam "hard copy".
 3. Iklan hendaklah sampai kepada penerbit dua (2) minggu sebelum tarikh terbit iklan yang dikehendaki.
 4. Rang iklan hendaklah dalam Bahasa Melayu menggunakan Sistem Ejaan Rumi baru. Bahasa Inggeris hanya boleh digunakan bagi deskripsi iklan yang dibukakan untuk penyertaan dari luar negeri atau perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan.
 5. Iklan-iklan hanya akan diterbitkan dua kali, itu pun jika belum sampai kepada tarikh tutup tawaran. Walau bagaimanapun pengeluaran iklan yang diterima adalah tertakluk kepada kekosongan ruangan.
 6. Jika perubahan mendadak pada iklan-iklan yang sudah dihantar hendaklah dimaklumkan kepada penerbit tidak lewat pada hari Sabtu sebelum jam 10.00 pagi bagi iklan yang akan diterbitkan pada minggu berikutnya.
 7. Sebarang iklan yang hendak ditarik balik (dibatalkan) hendaklah dimaklumkan tidak lewat dari hari Khamis 11.30 pagi iaitu bagi iklan yang akan diterbitkan pada hari Rabu akan datang.
 8. Hanya kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan dan agensi-agensi separuh kerajaan sahaja yang diterima mengiklankan di PELITA BRUNEI.
 9. Hanya permohonan iklan-iklan yang mematuhi syarat-syarat dan peraturan ini sahaja yang akan dipertimbangkan.
 10. Iklan-iklan juga boleh di hantar terus melalui e-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KEMENTERIAN PERTAHANAN

No. Tawaran : JPPK/LTN/56/2014
PROPOSED NEW DESIGN AND BUILD FOR MRS BERAKAS GARRISON
Bayaran Tawaran : BND500.00 (tidak dikembalikan)
Kelas : IV DAN KE ATAS SAHAJA
Kategori : KA01 & B01
Tempoh penyiapan :
DUA BELAS (12) BULAN

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS:VI SAHAJA. KATEGORI: (KA01) - (KOD BARU)
TARIKH MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN: 24 SEPTEMBER 2014
TARIKH TERAKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN: TIDAK LEWAT DARI JAM 12:00 TENGAH HARI, HARI KHAMIS, 4 NOVEMBER 2014
TARIKH TUTUP TAWARAN: TIDAK LEWAT DARI JAM 2:00 PETANG, HARI SELASA, 18 NOVEMBER 2014

BILANGAN : KPN/JKR/BTB/05/2014
NAMA PROJEK : CADANGAN PROJEK JAMBATAN TEMBURONG “PREQUALIFICATION OF TENDER FOR CONTRACT
NO. CC1 - MENTIRI TUNNELS”.
JUMLAH YURAN TAWARAN: $1,000.00 (SATU RIBU RINGGIT & TIDAK DIKEMBALIKAN)
E-DOKUMEN : NIL

Seterusnya...

JABATAN KAJICUACA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. TAWARAN adalah dipelawa bagi : “THE SUPPLY AND DELIVERYOFWATER ACTIVATED BATTERY FITTED WITH BULB FOR PILOT BALLOON ”

2. Tawaran hendaklah dihantar dalam sampul surat yang ditutup rapi tanpa menunjukkan identiti atau logo pembekal / pemborong, ditulis dengan :

TAWARAN BAGI “THE SUPPLY AND DELIVERY OF WATER ACTIVATED BATTERY FITTED WITH BULB FOR PILOT BALLOON ”
Bilangan Tawaran : JKBD/2014/SH-11(R)
Tarikh Tutup : Rabu, 8 Oktober 2014

Seterusnya...

JABATAN PENGAJIAN ISLAM
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

IKLAN TAWARAN PERKHIDMATAN KANTIN BAGI SEKOLAH ARAB DAN SEKOLAH UGAMA JABATAN PENGAJIAN ISLAM, KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA BAGI TEMPOH 3 (TIGA) TAHUN DAERAH BRUNEI DAN MUARA

1. KHEU/JPI/BBP3/K/03/06
Sekolah Ugama Menengah Arab Perempuan Raja Isteri Pengiran Damit, Jalan Raja isteri Pengiran Anak Saleha.

2. KHEU/JPI/BBP3/K/04 /06
Sekolah Persediaan Arab Bandar Seri Begawan, Jalan Raja Isteri pengiran Anak Saleha

Seterusnya...

INSTITUT PERKHIDMATAN AWAM
JABATAN PERDANA MENTERI

TAJUK TAWARAN: PERKHIDMATAN KERJA-KERJA PEMELIHARAAN LUAR BANGUNAN INSTITUT PERKHIDMATAN AWAM
BILANGAN TAWARAN: IPA/PENT/SVC/286

1. TAWARAN adalah dipelawa dari Syarikat yang berdaftar dengan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Seterusnya...

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

KENYATAAN TAWARAN

BILANGAN TAWARAN: 80/SEPT/2014/KKBS/PJK/16.105 (PKBN)
TAJUK TAWARAN: KONTRAK PENGGAL 12 BULAN PEMBEKALAN KASUT BAGI PROGRAM KHIDMAT BAKTI NEGARA (PKBN)

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN 1: JPPK/LTN/49/2014
Tajuk Tawaran: DEVELOPMENT OF MILITARY ACADEMY, KAMPUNG TANAH JAMBU NEGARA BRUNEI DARUSSALAM. PACKAGE 1 - ACADEMIC BUILDING,DEFENCE ACADEMY HEADQUARTERS, CEEREMONIAL HALL, SURAU AND ASSOCIATED EXTERNAL WORKS. - SUPPLY, DELIVERY AND INSTALLATION OF KITCHEN EQUIPMENT
YURAN TAWARAN: BND30.00 (tidak dikembalikan)
Kelas: KELAS II & KE ATAS
Kategori: P01
Tempat Penyiapan: DUA (2) BULAN

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

pendidikan01

Seterusnya...

JABATAN MUZIUM-MUZIUM
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

KENYATAAN TAWARAN

BILANGAN TAWARAN: 49/JMM/S/12/91 - 2014
TAJUK TAWARAN: KERJA-KERJA MENAIKTARAF, PEMBISAIAN DAN PROMOSI TAPAK ARKEOLOGI DAN MONUMEN (Membekal dan memasang pagar ‘Hot Galvanized’)

Seterusnya...

JABATAN PELABUHAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

REQUEST FOR PROPOSAL FOR THE LEASE, OPERATE AND MAINTAIN OF INLAND CONTAINER DEPOT AT KUALA LURAH
RFP REFERENCE: JP/RFP1/2011 (RETENDER 1)

Seterusnya...

PASUKAN POLIS DIRAJA BRUNEI
JABATAN PERDANA MENTERI

PENENDER - PENENDER adalah dipelawa untuk mengemukakan tawaran bagi 3 kerja berikut :

1. T/003/HQ/2014 - T
THE SUPPLY, DELIVERY, TESTING AND COMMISSIONING OF 4X4 (4 WHEEL DRIVE ) DOUBLE CAPPED VECHICLE COMPLETE WITH EQUIPMENT AND STANDARD ACCESSORIES FOR ROYAL BRUNEI POLICE FORCE (2 UNIT)
Yuran Tawaran : $10.00 (Tidak Dikembalikan)

Seterusnya...

JABATAN PERHUTANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

BILANGAN TAWARAN: JPH/K24122/TAW325/2014
TAJUK TAWARAN: PEMBINAAN JETTI BAGI KOMPLEKS SUNGAI BELUKUT
Ditutup pada hari: Selasa, 23 September 2014 Jam: 2.00 petang

Seterusnya...

JABATAN DAERAH BRUNEI DAN MUARA
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

TAWARAN : MEMBINA 3000 METER X 7 METER JALAN KECIL KAMPUNG BEBULOH MENUJU KE KAMPUNG KUALA LURAH, MUKIM PENGKALAN BATU, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM FASA I
BILANGAN TAWARAN : JDBM / T / 04 / 2013

Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

BILANGAN TAWARAN: MOE/LTK/19/2014/2015(BKP-SEPT-2014)
TAWARAN MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGUJI SEBUAH KENDERAAN JENIS VAN 16 SEATER BAGI BAHAGIAN KENDERAAN DAN PENGANGKUTAN, JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.
BAYARAN YURAN/ DOKUMEN TAWARAN:BND10.00 (Bayaran Yuran/Dokumen Tawaran tidak dikembalikan)
TARIKH TUTUP DAN WAKTU: 30 SEPTEMBER 2014 (Tidak lewat jam 2.00 petang)

Seterusnya...

JABATAN KASTAM DAN EKSAIS DIRAJA
KEMENTERIAN KEWANGAN

1. 27/2014
TAWARAN MEMBAIKPULIH KENDERAAN

SYARAT-SYARAT TAWARAN:
BIL SYARAT-SYARAT

1. TAWARAN adalah dipelawa daripadasyarikat-syarikat yang mempunyai lesen perniagaan 16/17 dalam bidang pemeliharaan kenderaan (car auto workshop) dan pembekalan alat-alat ganti kenderaan yang masih sah.

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI 'KELAS: IV & V DI BAWAH KATEGORI: KA01 SAHAJA
TARIKH MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN: HARI RABU, 3 SEPTEMBER 2014
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN: TIDAK LEWAT DARI JAM 2.30 PETANG, HARI SELASA, 23 SEPTEMBER 2014
TARIKH TUTUP : TIDAK LEWAT DARI JAM 2.30 PETANG, HARI SELASA, 30 SEPTEMBER 2014

BILANGAN: JKR/DOR/SRM23/2014
NAMA PROJEK: KONTRAK PENGGAL BERINTEGRASI BAGI PENGURUSAN PEMELIHARAAN KESELAMATAN JALAN RAYA, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
JUMLAH YURAN TAWARAN: BND500.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN MINDEF/DFA/2014/TA/3015
PENYEWAAN KENDERAAN VVIP/VIP CHIEF OF DEFENCE CONFERENCE (CHOD) 2014
TENDER FEE: $30.00 (tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

BAHAGIAN SUKATAN DAN TIMBANGAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

1) BILANGAN TAWARAN : SDT/KPSU/SH/003/2014
TAJUK TAWARAN : HEALTH, SAFETY, SECURITY ENVIRONMENT PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DI DALAM KELAS II, III & IV DI BAWAH KATEGORI E01 SAHAJA
Tarikh Akhir Mengambil Dokumen Tawaran pada : 30 September 2014 (Selasa)
Tarikh Tutup pada : 14 Oktober 2014 (Selasa) Hingga Jam; 2.00 petang

JKR/DME/30/BPB/2014
TERM CONTRACT FOR ELECTRICAL MAINTENANCE WORK FOR GOVERNMENT BUILDINGS IN LAMBAK, MUARA, BERAKAS AND VVIP HOUSING AREAS (ZONE 'E') FOR A PERIOD OF TWO (2) YEARS
JUMLAH YURAN TAWARAN: BND50.00 (tidak dikembalikan)

Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

pendidikan01

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktuwaktu bekerja, mulai hari Rabu, 3 September 2014. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONGPEMBORONG KELAS II DAN KATEGORI E01

BIL: KHEU/BDP/LTK/037/2014
MENAIKTARAF DAN PEMASANGAN CCTV BAGI MASJID SELURUH NEGARA
YURAN DOKUMEN: BND10.00 (TIDAK DI KEMBALIKAN)
Tarikh dan Jam tutup mengambil dokumen tawaran : 30 September 2014 (3.00 petang)
Tarikh Tutup: 7 Oktober 2014 (2.00 petang)

Seterusnya...

JABATAN BANDARAN KUALA BELAIT DAN SERIA
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

TAWARAN UNTUK MEMBEKAL PAKAIAN SERAGAM PEGAWAS LETAK KERETA, ATENDAN LETAK KERETA DAN PENGHANTARAN SAMAN BAGI PENGGUNAAN BAHAGIAN PENGURUSAN LETAK KERETA, JABATAN BANDARAN KUALA BELAIT DAN SERIA

Tarikh Tawaran Dibuka: 24 September 2014
Tarikh Terakhir Mengambil Borang : 29 September 2014
Tarikh Terakhir Mengembalikan Borang : Hari Selasa, 30 September 2014

Seterusnya...

JABATAN KASTAM DAN EKSAIS DIRAJA
KEMENTERIAN KEWANGAN

1. 25/2014
MEMBEKAL DAN PEMASANGAN PAPAN-PAPAN TANDA DI BANGUNAN JABATAN KASTAM DAN EKSAIS DIRAJA MCT MUARA.

SYARAT-SYARAT TAWARAN:

BIL SYARAT-SYARAT

1. TAWARAN adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat yang mempunyai lesen perniagaan 16/17 dalam bidang pembekalan dan pemasangan papan-papan tanda (Signage) yang masih sah.

Seterusnya...

JABATAN PENTABIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

pendidikan01a

Seterusnya...

JABATAN PERTANIAN DAN AGRIMAKANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

PEMBERITAHUAN TAWARAN

1. TAWARAN-TAWARAN hendaklah dialamatkan kepada Pengerusi Lembaga Tawaran Kecil dan masukkan ke dalam Peti Lembaga Tawaran Kecil KPSU, Tingkat Bawah, Bangunan Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, Jalan Menteri Besar BB3910, Negara Brunei Darussalam tidak lewat dari jam 2.00 petang, pada hari Selasa, 30 September 2014.

JPt/TAW/15/2014-2015
MEMBEKAL RACUN SERANGGA BUPROFEZIN 10% + CARTAP HYDROCHLORIDE 50% SEBANYAK1,400 KG UNTUK KEGUNAAN PENGUSAHA-PENGUSAHA TANAMAN PADI
( Yuran Tawaran BND30.00)

JPt/TAW/16/2014-2015
MEMBEKAL RACUN PENYAKIT ISOPROTHIOLANE 40% EC SEBANYAK 3,500 LITER UNTUK KEGUNAAN PENGUSAHA-PENGUSAHA TANAMAN PADI
( Yuran Tawaran BND30.00)

Seterusnya...

JABATAN KAJICUACA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. TAWARAN adalah dipelawa bagi : “CORPORATEBRANDINGFORBRUNEI DARUSSALAM METEOROLOGICAL DEPARTMENT”

2. Tawaran hendaklah dihantar dalam sampul surat yang ditutup rapi tanpa menunjukkan identiti atau logo pembekal / pemborong, ditulis dengan :

TAWARAN BAGI “CORPORATE BRANDING FOR BRUNEI DARUSSALAM METEOROLOGICAL DEPARTMENT”
Bilangan Tawaran :JKBD/2014/LTK/02(R )

Tarikh Tutup : Selasa, 7 Oktober 2014

Seterusnya...

BIRO KAWALAN NARKOTIK
JABATAN PERDANA MENTERI

Bilangan Tawaran : (08) BKN(A)/PENT/69 PT.3
TAWARAN BAGI: “PEMBELIAN SEBUAH KERETA JENIS 4WD UNTUK KEGUNAAN BIRO KAWALAN NARKOTIK, JABATAN PERDANA MENTERI”

TAWARAN adalah dipelawa dari syarikat / pemborong untuk melaksanakan pembeliansebuah kereta jenis 4WD untuk kegunaan Biro Kawalan Narkotik, Jabatan Perdana Menteri, Negara Brunei Darussalam.

Seterusnya...

JABATAN PENGAJIAN ISLAM
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

IKLAN TAWARAN PERKHIDMATAN KANTIN BAGI SEKOLAH ARAB DAN SEKOLAH UGAMA JABATAN PENGAJIAN ISLAM, KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA BAGI TEMPOH 3 (TIGA) TAHUN DAERAH BRUNEI DAN MUARA

1. KHEU/JPI/BBP3/K/03/06
Sekolah Ugama Menengah Arab Perempuan Raja Isteri Pengiran Damit, Jalan Raja isteri Pengiran Anak Saleha.

2. KHEU/JPI/BBP3/K/04 /06
Sekolah Persediaan Arab Bandar Seri Begawan, Jalan Raja Isteri pengiran Anak Saleha

3. KHEU/JPI/BBP3/K/019 /06
Sekolah Ugama Sungai Besar, Brunei II B

4. KHEU/JPI/BBP3/K/024 /06
Sekolah Ugama Beribi, Brunei III

5. KHEU/JPI/BBP3/K/047 /06
Sekolah Ugama Jerudong, Brunei III

6. KHEU/JPI/BBP3/K/025 /06
Sekolah Ugama Katimahar, Brunei III Daerah Tutong

7. KHEU/JPI/BBP3/K/37 /06
Sekolah Ugama Sengkarai , Tutong I

Seterusnya...

PAUTAN JABATAN

 • harikebangsaan
 • dailydairy
 • bruneigovernment
 • infofoto
 • pentarama
 • pressroom

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel