A+ A A-

PERATURAN PENGIKLANAN DALAM EDISI PELITA BRUNEI

 1. IKLAN hendaklah dialamatkan kepada : Penerbit Iklan Pelita Brunei, Bahagian Akhbar, Tingkat 2, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri, Lapangan Terbang Lama Berakas BB3510, Negara Brunei Darussalam.
 2. Rang iklan hendaklah dimasukkan dalam disket menggunakan Microsoft Word dengan saiz font 11 ke 12 point, manakala persuratan mengenainya boleh dihantar dalam "hard copy".
 3. Iklan hendaklah sampai kepada penerbit dua (2) minggu sebelum tarikh terbit iklan yang dikehendaki.
 4. Rang iklan hendaklah dalam Bahasa Melayu menggunakan Sistem Ejaan Rumi baru. Bahasa Inggeris hanya boleh digunakan bagi deskripsi iklan yang dibukakan untuk penyertaan dari luar negeri atau perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan.
 5. Iklan-iklan hanya akan diterbitkan dua kali, itu pun jika belum sampai kepada tarikh tutup tawaran. Walau bagaimanapun pengeluaran iklan yang diterima adalah tertakluk kepada kekosongan ruangan.
 6. Jika perubahan mendadak pada iklan-iklan yang sudah dihantar hendaklah dimaklumkan kepada penerbit tidak lewat pada hari Sabtu sebelum jam 10.00 pagi bagi iklan yang akan diterbitkan pada minggu berikutnya.
 7. Sebarang iklan yang hendak ditarik balik (dibatalkan) hendaklah dimaklumkan tidak lewat dari hari Khamis 11.30 pagi iaitu bagi iklan yang akan diterbitkan pada hari Rabu akan datang.
 8. Hanya kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan dan agensi-agensi separuh kerajaan sahaja yang diterima mengiklankan di PELITA BRUNEI.
 9. Hanya permohonan iklan-iklan yang mematuhi syarat-syarat dan peraturan ini sahaja yang akan dipertimbangkan.
 10. Iklan-iklan juga boleh di hantar terus melalui e-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

INSTITUT TEKNOLOGI BRUNEI
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

 

ITB 05110214

Published in Tawaran
Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai hari Rabu, 22 Oktober 2014. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

2. Tawaran-tawaran hendaklah dihantar dalam sampul surat yang tertutup dengan menyatakan bilangan tajuk tawaran serta tarikh tutup tanpa menunjukkan identiti pemborong dan dialamatkan kepada :-

Pengerusi Lembaga Tawaran Kecil.
Peti Tawaran, Tingkat Bawah,
Kementerian Kesihatan,
Commonwealth Drive
Bandar Seri Begawan BB 3910
Negara Brunei Darussalam

3. Tawaran-tawaran hendaklah disediakan dengan menggunakan borang-borang tawaran yang telah ditetapkan dan disediakan dalam dua (2) salinan termasuk salinan asal. Dokumen dokumen tawaran hendaklah dihantar tidak lewat dari jam 2.00 Petang, Hari Selasa pada 18 November 2014. Tawaran yang diterima lewat dari tarikh dan masa yang ditetapkan tidak akan dilayan.

4. Yuran Tawaran (Tender Fee) bagi tiap-tiap tawaran adalah seperti dinyatakan dan dikehendaki pembayaran dengan WANG TUNAI sahaja (dan yuran tawaran tidak akan dikembalikan). Pembayaran hendaklah dibuat di Bahagian Akaun, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan semasa waktu-waktu bekerja.

Waktu Menerima Bayaran
ISNIN - KHAMIS
8.00 PAGI - 11.00 PAGI
2.00 PETANG - 3.00 PETANG
SABTU
8.00 PAGI - 10.00 PAGI

5. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak semestinya menerima tawaran yang paling rendah atau lain-lain tawaran.

6. Tawaran adalah dibukakan keada semua pemborong-pemborong dan hendaklah mempunyai kelayakan seperti berikut :-

• Sijil Pendaftaran Perniagaan Yang Masih Sahlaku dan Berdaftar dengan Kementerian Kesihatan.

• Manakala bagi Pemborong/Pembekal yang menyertai tawaran ubat-ubatan (Drug and Medicine) mestilah mempunyai Lesen Racun yang sah Poison Act' (Cap. 114).

• Manakala bagi Pemborong/Pembekal yang menyertai tawaran bagi kerja-kerja pembangunan dan pendawaian elektrik mestilah mempunyai Lesen Pendaftaran yang masih sah daripada Kementerian Pembangunan.

7. Penender yang menolak atau membatalkan tawaran atau kontrak setelah kebenaran tawaran diperolehi atau setelah tutup tawaran akan dikenakan denda selaras dengan peraturan dan garispandu yang diberikan oleh Lembaga Tawaran Negara.

KEM KESIHATAN 05112014

Seterusnya...

JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN
BIL. TAWARAN : JAPEM/T/2014/PUSAT BAHAGIA/02
PERKARA: PEMBEKALAN BAGI RANCANGAN PERMAKANAN PUSAT BAHAGIA, PULAIE (BARANG DAPUR) BAGI TEMPOH 2 TAHUN

Seterusnya...

JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK
JABATAN PERDANA MENTERI
JEMPUTAN UNTUK MEMBERI SEBUTHARGA
JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK

BILANGAN TAWARAN : JPE / LTK / PDP / 096 / 2014
TAJUK : PENINGKATAN BEKALAN ELEKTRIK BAGI KAWASAN BALAI POLIS KUALA BELAIT, DAERAH BELAIT.
TARIKH TUTUP : 18 NOVEMBER 2014 (HARI SELASA, JAM 2.00 PETANG)
HARGA DOKUMEN : B$10.00 ( TIDAK DIKEMBALIKAN )

Seterusnya...

JABATAN KEMAJUAN PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

TAWARAN-TAWARAN adalah dipelawa dari pemborong-pemborong yang berdaftar di Kementerian Pembangunan dalam Kelas V & VI dan Kategori Kerja KA01, E01, E2 dan E03 bagi:

[ i ] Projek : PENYEDIAAN LOT-LOT TANAH
"KERJA-KERJA INFRASTRUKTUR"
[ ii ] No. Projek : JKP / 08 / 2014

Dokumen-Dokumen tawaran dan Lukisan-lukisan tawaran boleh dilihat dan didapati di Tingkat 4, Bahagian Perancangan Projek, Jabatan Kemajuan Perumahan, Negara Brunei Darussalam sehingga jam 3.00 petang, hari Rabu, 17 Disember 2014.

Tarikh Buka : 5 November 2014 (Rabu)
Tarikh Akhir Mengambil Dokumen Tawaran : 17 Disember 2014 (Rabu)
Tarikh Tutup Tawaran : 30 Disember 2014 (Selasa)
Tempat Tutup : Lembaga Tawaran Kecil, Tingkat Bawah, Bangunan Kementerian Pembangunan, Jalan Lapangan Terbang Lama Berakas,
Bandar Seri Begawan BB 3510, Negara Brunei Darussalam. (Tidak lewat jam 2.00 petang)

Yuran Tawaran : $ 1,000.00
(Tidak dikembalikan)
Yuran E-Dokumen : $ 5.00 (Tidak dikembalikan)
(E-Dokumen dan Lukisan Tawaran)
Waktu Pembayaran Yuran Tawaran Dan Yuran Dokumen/Lukisan Tawaran
Isnin - Khamis & Sabtu : 8.00 Pagi - 3.00 Petang

1. Tawaran-tawaran hendaklah di masukkan ke dalam Peti Tawaran mengikut alamat yang dinyatakan di dalam iklan.

2. Tawaran ditutup pada hari Selasa, 30 Disember 2014 tidak lewat jam 2.00 petang. Tawaran - tawaran yang diterima lewat dari tarikh dan masa yang ditetapkan, tidak akan dilayan.

3. Tawaran-tawaran mestilah dihadapkan didalam sampul surat yang tertutup rapi (sealed) dengan menyatakan Tajuk dan No. Projek serta alamat tempat menghantar, tanpa menunjukkan identiti penawar.

4. Dokumen-dokumen tawaran dan lukisan-lukisan tawaran serta keterangan-keterangan yang lanjut bolehlah diperolehi daripada Jabatan Kemajuan Perumahan, Bahagian Perancangan Projek, Tingkat 4, Negara Brunei Darussalam. Tarikh akhir mengambil dokumen tawaran dan lukisan adalah tidak lewat daripada 5 Februari 2014, hari Selasa jam 3.00 petang.

5. Sebelum dokumen-dokumen tawaran dikeluarkan, setiap pemborong-pemborong dikehendaki untuk membawa dokumen yang menunjukkan bahawa pemborong-pemborong adalah berdaftar di Kementerian Pembangunan.

6. Tawaran-tawaran mestilah dihantar dengan menggunakan borang-borang tawaran yang telah disediakan. Tawaran yang mempunyai pengecualian tidak akan dilayan.

7. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang
Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak semestinya menerima tawaran-tawaran yang rendah atau lain-lain tawaran.

8. Tawaran akan dikira sah laku dalam tempoh 180 hari dari tarikh akhir menghantar tawaran.

9. Penawar yang menolak atau membatalkan tawaran atau kontrak setelah kebenaran tawaran diperolehi akan dikenakan denda selaras mengikut peraturan dan garis pandu yang diberikan oleh Lembaga Tawaran Negara rujukan: LTN/4(39/1997).

10. Wakil syarikat yang hadir mengambil dokumen tawaran hendaklah wakil yang dibenarkan oleh Syarikat yang berkenaan dan hendaklah membawa bersama surat pengesahan dari Syarikat dan Kad Pengenalan wakil untuk rujukan Jabatan sebelum dokumen tawaran diserahkan.

Tawaran-tawaran adalah dipelawa dari pemborong-pemborong yang berdaftar di Kementerian Pembangunan dalam Kelas IV & V dan Kategori Kerja KA01, dan E01 bagi:

[ i ] Projek : PERUMAHAN NEGARA KG MERAGANG-ELECTRICAL AND TELECOM MATERIALS "BALANCE TELECOM WORKS"
[ ii ] No. Projek : JKP / 29 / 2014

Dokumen-Dokumen tawaran dan Lukisan-lukisan tawaran boleh dilihat dan didapati di Tingkat 4, Bahagian Perancangan Projek, Jabatan Kemajuan Perumahan, Negara Brunei Darussalam sehingga jam 3.00 petang, hari Rabu, 3 Disember 2014.

Tarikh Buka : 5 November 2014 (Rabu)
Tarikh Akhir Mengambil Dokumen Tawaran : 3 Disember 2014 (Rabu)
Tarikh Tutup Tawaran : 16 Disember 2014 (Selasa)
Tempat Tutup : Lembaga Tawaran Kecil, Tingkat Bawah, Bangunan Kementerian Pembangunan, Jalan Lapangan Terbang Lama Berakas,
Bandar Seri Begawan BB 3510, Negara Brunei Darussalam. (Tidak lewat jam 2.00 petang)

Yuran Tawaran : $ 500.00 (Tidak dikembalikan)
Yuran E-Dokumen : $ 5.00 (Tidak dikembalikan)
(E-Dokumen dan Lukisan Tawaran)
Waktu Pembayaran Yuran Tawaran Dan Yuran Dokumen/Lukisan Tawaran
Isnin - Khamis & Sabtu : 8.00 Pagi - 3.00 Petang

1. Tawaran-tawaran hendaklah di masukkan ke dalam Peti Tawaran mengikut alamat yang dinyatakan di dalam iklan.

2. Tawaran ditutup pada hari Selasa, 16 Disember 2014 tidak lewat jam 2.00 petang. Tawaran - tawaran yang diterima lewat dari tarikh dan masa yang ditetapkan, tidak akan dilayan.

3. Tawaran-tawaran mestilah dihadapkan didalam sampul surat yang tertutup rapi (sealed) dengan menyatakan Tajuk dan No. Projek serta alamat tempat menghantar, tanpa menunjukkan identiti penawar.

4. Dokumen-dokumen tawaran dan lukisan- lukisan tawaran serta keterangan-keterangan yang lanjut bolehlah diperolehi daripada Jabatan Kemajuan Perumahan, Bahagian Perancangan Projek, Tingkat 4, Negara Brunei Darussalam. Tarikh akhir mengambil dokumen tawaran dan lukisan adalah tidak lewat daripada 3 Disember 2014, hari Rabu jam 3.00 petang.

5. Sebelum dokumen-dokumen tawaran dikeluarkan, setiap pemborong-pemborong dikehendaki untuk membawa dokumen yang menunjukkan bahawa pemborong-pemborong adalah berdaftar di Kementerian Pembangunan.

6. Tawaran-tawaran mestilah dihantar dengan menggunakan borang-borang tawaran yang telah disediakan. Tawaran yang mempunyai pengecualian tidak akan dilayan.

7. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak semestinya menerima tawaran-tawaran yang rendah atau lain-lain tawaran.

8. Tawaran akan dikira sah laku dalam tempoh 180 hari dari tarikh akhir menghantar tawaran.

9. Penawar yang menolak atau membatalkan tawaran atau kontrak setelah kebenaran tawaran diperolehi akan dikenakan denda selaras mengikut peraturan dan garis pandu yang diberikan oleh Lembaga Tawaran Negara rujukan: LTN/4(39/1997).

10. Wakil syarikat yang hadir mengambil dokumen tawaran hendaklah wakil yang dibenarkan oleh Syarikat yang berkenaan dan hendaklah membawa bersama surat pengesahan dari Syarikat dan Kad Pengenalan wakil untuk rujukan Jabatan sebelum dokumen tawaran diserahkan.

Tawaran-tawaran adalah dipelawa dari pemborong-pemborong yang berdaftar di Kementerian Pembangunan dalam Kelas IV & V dan Kategori Kerja KA01, dan E01 bagi:

[ i ] Projek : PERUMAHAN NEGARA KG MERAGANG-ELECTRICAL AND TELECOM MATERIALS "BALANCE TELECOM WORKS"
[ ii ] No. Projek : JKP / 30 / 2014

Dokumen-Dokumen tawaran dan Lukisan-lukisan tawaran boleh dilihat dan didapati di Tingkat 4, Bahagian Perancangan Projek, Jabatan Kemajuan Perumahan, Negara Brunei Darussalam sehingga jam 3.00 petang, hari Rabu, 3 Disember 2014.

Tarikh Buka : 5 November 2014 (Rabu)
Tarikh Akhir Mengambil Dokumen Tawaran: 3 Disember 2014 (Rabu)
Tarikh Tutup Tawaran: 16 Disember 2014 (Selasa)
Tempat Tutup : Lembaga Tawaran Kecil, Tingkat Bawah, Bangunan Kementerian Pembangunan, Jalan Lapangan Terbang Lama Berakas,
Bandar Seri Begawan BB 3510, Negara Brunei Darussalam. (Tidak lewat jam 2.00 petang)

Yuran Tawaran : $ 500.00 (Tidak dikembalikan)
Yuran E-Dokumen : $ 5.00 (Tidak dikembalikan)
(E-Dokumen dan Lukisan Tawaran)
Waktu Pembayaran Yuran Tawaran Dan Yuran Dokumen/Lukisan Tawaran
Isnin - Khamis & Sabtu : 8.00 Pagi - 3.00 Petang

1. Tawaran-tawaran hendaklah di masukkan ke dalam Peti Tawaran mengikut alamat yang dinyatakan di dalam iklan.

2. Tawaran ditutup pada hari Selasa, 16 Disember 2014 tidak lewat jam 2.00 petang. Tawaran - tawaran yang diterima lewat dari tarikh dan masa yang ditetapkan, tidak akan dilayan.

3. Tawaran-tawaran mestilah dihadapkan didalam sampul surat yang tertutup rapi (sealed) dengan menyatakan Tajuk dan No. Projek serta alamat tempat menghantar, tanpa menunjukkan identiti penawar.

4. Dokumen-dokumen tawaran dan lukisan-lukisan tawaran serta keterangan-keterangan yang lanjut bolehlah diperolehi daripada Jabatan Kemajuan Perumahan, Bahagian Perancangan Projek, Tingkat 4, Negara Brunei Darussalam. Tarikh akhir mengambil dokumen tawaran dan lukisan adalah tidak lewat daripada 3 Disember 2014, hari Rabu jam 3.00 Petang.

5. Sebelum dokumen-dokumen tawaran dikeluarkan, setiap pemborong-pemborong dikehendaki untuk membawa dokumen yang menunjukkan bahawa pemborong-pemborong adalah berdaftar di Kementerian Pembangunan.

6. Tawaran-tawaran mestilah dihantar dengan menggunakan borang-borang tawaran yang telah disediakan. Tawaran yang mempunyai pengecualian tidak akan dilayan.

7. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak semestinya menerima tawaran-tawaran yang rendah atau lain-lain tawaran.

8. Tawaran akan dikira sah laku dalam tempoh 180 hari dari tarikh akhir menghantar tawaran.

9. Penawar yang menolak atau membatalkan tawaran atau kontrak setelah kebenaran tawaran diperolehi akan dikenakan denda selaras mengikut peraturan dan garis pandu yang diberikan oleh Lembaga Tawaran Negara rujukan: LTN/4 (39/1997).

10. Wakil syarikat yang hadir mengambil dokumen tawaran hendaklah wakil yang dibenarkan oleh Syarikat yang berkenaan dan hendaklah membawa bersama surat pengesahan dari Syarikat dan Kad Pengenalan wakil untuk rujukan Jabatan sebelum dokumen tawaran diserahkan.

----------**********----------

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG - PEMBORONG YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
DI DALAM 'KELAS: IV & V KATEGORI: KA01 SAHAJA

TARIKH MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN: 5 NOVEMBER 2014
TARIKH TERAKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN: TIDAK LEWAT DARI JAM 3.30PETANG, HARI RABU, 19 NOVEMBER 2014
TARIKH TUTUP : TIDAK LEWAT DARI 2.00 PETANG HARI SELASA, 25 NOVEMBER 2014,

BILANGAN: JKR/DOR/SRC 31/2014
TAJUK PROJEK: KERJA-KERJA MENGHADANG CERUN DI SIMPANG 396, JALAN JERUDONG
YURAN TAWARAN : BND50.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG - PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI KELAS OPEN DI BAWAH KATEGORI KPB12 SAHAJA
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN: HARI ISNIN, 24 NOVEMBER 2014
TARIKH TUTUP : HARI SELASA, 2 DISEMBER 2014, HINGGA JAM 2.00 PETANG
BILANGAN: JKR/DTS/34/SAR/2014
TAJUK PROJEK: PROPOSED SG. AKAR SECONDARY SCHOOL, BRUNEI DARUSSALAM LANDSCAPING WORKS.
NO. PROJEK: DT/SAR/D570/G
YURAN TAWARAN : BND10.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG - PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI KELAS IV, ( II, IV & V)
DI BAWAH KATEGORI: KA01 ATAU E01 ATAU M03 SAHAJA

TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN PADA: 22 NOVEMBER 2014 (SABTU)
TARIKH TUTUP PADA: 2 DISEMBER 2014, (SELASA) HINGGA 2.00 PETANG
BILANGAN: JKR/DDS 038/2014-(SEW).T.IV
TAJUK PROJEK: MEMBAIKPULIH SISTEM PEMBETUNGAN DI TADAHAN GADONG MENGGANTI DAN MEMASANG SISTEM 'SCRAPPER'
UNTUK TANGKI 'CLARIFIER' NO.2 DAN NO.3 DI LOJI RAWATAN KUMBAHAN GADONG

NO PROJEK: 14/DDS(SEW)/K26240
JUMLAH YURAN TAWARAN: BND100.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)
YURAN e-DOKUMEN : BND125.00

Syarat-Syarat Tawaran :
TAWARAN-TAWARAN hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tawaran, Lembaga Tawaran Kecil, Tingkat Bawah, Kementerian Pembangunan, Berakas BB3510, Negara Brunei Darussalam (kecuali) lain daripada alamat yang dinyatakan dalam iklan atau dokumen tawaran.

Tawaran-tawaran yang diterima lewat daripada tarikh dan masa yang telah ditetapkan tidak akan dilayan.
Tawaran-tawaran mestilah dihadapkan dalam sampul surat yang rapi (sealed) dengan menyatakan tajuk projek yang berkenaan tanpa menyatakan nama penawar dan dihantar kepada alamat yang dinyatakan dalam dokumen tawaran.

Dokumen-dokumen tawaran bolehlah dilihat dan diperolehi dari Unit Pembahagian Dokumen, Tingkat Bawah, Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya, Lapangan Terbang Lama, Jalan Berakas, Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam. Dokumen tawaran yang dikeluarkan oleh Jabatan Kerja Raya, Kuala Belait (bilangan tawaran yang dimulai dengan huruf ("JKR/DBSKB ...") bolehlah dilihat dan diperolehi dari Unit Kontrak, Jabatan Kerja Raya, Kuala Belait, Negara Brunei Darussalam.

Yuran tawaran tidak akan dikembalikan kepada mana juga kontraktor sama ada berjaya atau tidak kecuali kerja-kerja yang ditawarkan dibatalkan.

Sebelum dokumen-dokumen tawaran dikeluarkan, setiap pemborong dikehendaki membawa sijil pendaftaran kontraktor dan pembekal yang menunjukkan bahawa pemborong adalah yang berdaftar di Kementerian Pembangunan dalam kelas yang ditetapkan dan dikehendaki membayar yuran tawaran.

Tawaran-tawaran mestilah dihadapkan dengan menggunakan borang-borang tawaran yang telah disediakan.

Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak akan semestinya menerima tawaran-tawaran yang terendah atau lain-lain tawaran.

----------**********----------

JABATAN UKUR
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

BILANGAN TAWARAN : JUA 07/2014
PERMOHONAN PENYIMPANAN TANAH KERAJAAN UNTUK TAPAK TAMAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS DI KAMPUNG SUNGAI TERABAN DAERAH BELAIT

1. TAWARAN adalah dipelawa dari syarikat- syarikat yang berdaftar dengan Kerajaan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

2. Kerja-kerja pengukuran hendaklah dilaksanakan oleh Juruukur Tanah Berlesen yang berdaftar di Negara Brunei Darussalam.

3.Setiap Penender hendaklah menyatakan seperti berikut:-
i. Sah Laku Tawaran hendaklah 12 bulan
ii. Tempoh masa untuk menyiapkan projek
iii. Ringkasan tatacara untuk membuat pengukuran projek ini.

4. Borang Tender's Declaration hendaklah disertakan setelah diisi dengan lengkap dan ditandatangani.

5. Dokumen dan borang tawaran serta keterangan lanjut boleh diperolehi di Bahagian Kemajuan Tanah, Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan, Lapangan Terbang Lama, Berakas BB3510, Negara Brunei Darussalam, dengan bayaran yuran tawaran. Pembayaran boleh dibuat semasa waktu-waktu bekerja

Hari Isnin - Khamis dan Sabtu :
8.00 pagi - 12.00 tengah hari
1.30 - 3.00 petang

6. Yuran tawaran sebanyak BND30.00 bagi satu dokumen tawaran tidak akan dikembalikan.

7. Harga tawaran adalah mengikut harga yang dianggarkan oleh Jabatan Ukur.

8. Tawaran hendaklah dihantar dalam sampul surat yang tertutup dengan tidak menunjukkan sebarang tanda syarikat dan pada bahagian atas sampul surat hendaklah ditulis tajuk-tajuk tawaran di atas.
9.Tawaran hendaklah dihadapkan pada atau tidak lewat pada hari Selasa, 18 November 2014M / 25 Muharram 1436H, Jam 2.00 petang kepada alamat berikut:

Pengerusi
Lembaga Tawaran Kecil,
Kementerian Pembangunan,
Jalan Pembangunan,
Berakas BB3510
Negara Brunei Darussalam

10. Tawaran-tawaran yang lewat diterima dari tarikh dan masa yang ditentukan adalah tidak akan dilayan.

11. Salinan dokumen-dokumen berikut hendaklah disertakan:
a. Sijil Pendaftaran Perniagaan
b. Lesen Rampaian
c. Kad Pengenalan / No Passport
d. Daftar Pemilik Syarikat

12. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau sebarang tawaran.

Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN

IKLAN KEM PENDIDIKAN 05112014

Seterusnya...

JABATAN BURUH
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

BANCI MAJIKAN/PEKERJA,
GAJI, PENDAPATAN DAN JAM BEKERJA, 2014

JABATAN Buruh melalui Bahagian Kajian dan Perangkaan sukacita memaklumkan kepada semua majikan di Negara Brunei Darussalam bahawa penerimaan borang-borang Banci Majikan/ Pekerja, Kadar Gaji Pendapatan Dan Jam-Jam Bekerja bagi tahun 2014 telahpun bermula.

Seterusnya...

PUSAT STANDARD KEBANGSAAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

1) BILANGAN TAWARAN : PSK/KPSU/LTK/002/2014

TAJUK TAWARAN : ISO 9001:2008 CERTIFICATION SERVICES

Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN EPNDIDIKAN

 IKLAN01 KEM PENDIDIKAN 03112014

IKLAN02 KEM PENDIDIKAN 03112014

IKLAN03 KEM PENDIDIKAN 03112014

SYARAT-SYARAT IKLAN SEBUTHARGA

1. SEBUTHARGA adalah dipelawa daripada Syarikat- Syarikat yang berdaftar dengan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

2. Bayaran Yuran Sebutharga bagi setiap sebutharga adalah dikehendaki dalam bentuk Wang Tunai. Penawar adalah di kehendaki membayar semua Yuran Sebutharga seperti yang diiklankan. Yuran Sebutharga tidak akan dikembalikan kepada setiap penawar sama ada yang berjaya atau yang tidak berjaya setelah menghantar sebutharga yang jujur (bone-fide tender).
3. Kadar Yuran Sebutharga adalah seperti yang ditetapkan dalam Iklan Sebutharga.

4. Sebelum mengambil borang, setiap Penawar hendaklah membayar yuran Sebutharga, di Tingkat 1, Blok 'B', Kaunter 1, Unit Tunai dan Hasil, Bahagian Perkhidmatan Kewangan 'B', Jabatan Pentadbiran dan Perkhidmatan- Perkhidmatan, Kementerian Pendidikan, Lapangan Terbang Lama Berakas, Negara Brunei Darussalam. Sila pastikan Resit pembayaran Yuran Sebutharga yang di terima adalah betul.

HARI DAN WAKTU PEMBAYARAN
ISNIN DAN KHAMIS
8.00 PAGI HINGGA 11.45 PAGI
1.45 PETANG HINGGA 3.00 PETANG
SABTU 8.00 PAGI HINGGA 10.00 PAGI

5. Borang-borang Sebutharga boleh diperolehi di Tingkat 1, Blok 'A', Kaunter 6, Unit Tawaran dan Sebutharga Bahagian Perkhidmatan Kewangan 'A', Jabatan Pentadbiran dan Perkhidmatan-perkhidmatan, Kementerian Pendidikan, Lapangan Terbang Lama Berakas, Negara Brunei Darussalam dengan menyertakan resit pembayaran.

6. Setiap borang Sebutharga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah menyertakan Salinan Sijil Pendaftaran Perniagaan dan Salinan Resit Bayaran Yuran Sebutharga.

7. Sebutharga-Sebutharga hendaklah dihantar dalam sampul surat biasa dan ditutup rapi. Pada bahagian atas kiri sampul surat hendaklah ditulis Bilangan Sebutharga, Tajuk Sebutharga dan Tarikh Tutup Sebutharga tanpa menunjukkan indentiti Penawar dan ditujukan kepada :-

Pengerusi,
Jawatankuasa Sebutharga,
Jabatan Pentadbiran dan Perkhidmatan- Perkhidmatan
Kementerian Pendidikan,
Bangunan Kementerian Pendidikan,
Blok 'A' Tingkat 1,
Bahagian Perkhidmatan Kewangan 'A',
Lapangan Terbang Lama, Berakas
Bandar Seri Begawan. BB3510
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

8. SEBUTHARGA hendaklah dimasukan ke dalam Peti Sebutharga, Unit Tawaran dan Sebutharga, Jabatan Pentadbiran dan Perkhidmatan-Perkhidmatan, Blok 'A' Tingkat 1, Bahagian Kewangan 'A' Bangunan Kementerian Pendidikan, Lapangan Terbang Lama Berakas, Negara Burnei Darusalam.

9. Sebutharga-sebutharga yang lewat diterima dari tarikh dan masa yang ditetapkan akan dikira sebagai Sebutharga tidak jujur (non-bona-fide-tender) dan tidak akan dilayan.

10. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak terikat untuk menerima Sebutharga yang paling rendah atau sebarang Sebutharga yang tidak munasabah.

11. Setiap sebutharga yang diisi dan ditulis dengan tidak betul, tidak jelas dan tidak lengkap adalah dikira rosak dan dan ditolak.

12. Penawar yang menolak atau membatalkan Sebutharga atau kontrak setelah kebenaran sebutharga diperolehi atau setelah tutup sebutharga akan dikenakan denda selaras dengan peraturan dan garis pandu yang di berikan oleh Lembaga Tawaran Negara.

Seterusnya...

JABATAN PENGAJIAN ISLAM
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

PEMBERITAHUAN SEBUTHARGA

BIL. SEBUTHARGA: KHEU / JPI / JKS / 63 / 2014 - 2015
KETERANGAN: Membekal Dan Menghantar Kertas A4 Bagi Kegunaan Peperiksaan Setengah Tahun Sekolah- Sekolah Ugama,
Tahun 2015, Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Tahun 1435H-1436H / 2014M - 2015M

BAYARAN DOKUMEN: Tidak dikenakan sebarang Bayaran

Seterusnya...

JABATAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN SEBUTHARGA:

Tajuk Sebutharga: 1. ENSURING FOR SAFE CLEARANCE ON SUNKEN VESSEL IN BRUNEI WATERS TO ENHANCE MARITIME SAFETY
Bilangan Sebutharga: 032/JL/SH/2014/2015
Tarikh Tutup / masa: 19 November 2014 / 2.00 PM

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN
TAWARAN NO. 1
MINDEF/DFA/RC/85 (7)
MAINTENANCE SERVICE, REPAIR AND SUPPLY OF SPARE PARTS OF MERCEDES VRAND VEHICLE
WITH THE MINISTRY OF DEFENCE AND THE ROYAL BRUNEI ARMED FORCES - FIVE (5) YEARS CONTRACT

Bayaran Tawaran: BND500.00 (tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN UKUR
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

BILANGAN TAWARAN : JUA 07/2014
PERMOHONAN PENYIMPANAN TANAH KERAJAAN UNTUK TAPAK TAMAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS DI KAMPUNG SUNGAI TERABAN DAERAH BELAIT

Seterusnya...

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

BILANGAN TAWARAN : 100/NOV/2014/KKBS/PJK/16.105
TAJUK TAWARAN : KONTRAK PENGGAL 12 BULAN BAGI KHIDMAT MENJAHIT PAKAIAN SERAGAM BAGI PROGRAM KHIDMAT BAKTI NEGARA (PKBN)

Seterusnya...

PUSAT KEBANGSAAN E-KERAJAAN
JABATAN PERDANA MENTERI
BILANGAN TAWARAN : EGNC/PM/4.1/13.2014

TAWARAN-TAWARAN adalah dipelawa bagi "The Design, Supply, Delivery, Installation, Integration, Testing, Training, Commissioning, Consultancy And Maintenance of Next Generation (Ng) Firewall And Other Related Service For The Secured Data Centre Network Infrastructure"

Seterusnya...

JABATAN DAERAH TUTONG
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

PENCALONAN BAGI MENGISIKAN JAWATAN KOSONG SEBAGAI PENGHULU MUKIM PEKAN TUTONG, TUTONG

JABATAN Daerah Tutong dengan sukacitanya mempelawa/menjemput penduduk-penduduk yang bermastautin dikawasan Mukim Pekan Tutong, Tutong untuk menghadapkan pencalonan bagi mengisikan jawatan Penghulu Mukim Tutong, Tutong.

Tanggagaji: C3 EB4 iaitu $1,990.00 hinggga $2,620.00 (Menurut Surat Keliling Jabatan Perdana Menteri bil: 5/1999, Negara Brunei Darussalam bertarikh 13 Zulkaedah 1419 bersamaan 2 Mac 1999).

Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN

JAWATAN-JAWATAN KOSONG YANG DITAWARKAN OLEH WORLD FOOD PROGRAMME (WFP)
Jawatan:
1. Procurement Officer
Penempatan: Erbil, Iraq
Tarikh Tutup: 3 November 2014

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG - PEMBORONG YANG BERDAFTAR DENGAN
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DI DALAM 'KELAS: III, IV & V KATEGORI: M01 SAHAJA
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN: HARI SELASA, 4 NOVEMBER 2014
TARIKH TUTUP : HARI SELASA, 18 NOVEMBER 2014, 2.00 PETANG

Seterusnya...

JABATAN DAERAH BRUNEI DAN MUARA
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

BILANGAN TAWARAN 1: JDBM / T / 05 / 2014
TAWARAN: MEMBINA BARU BILIK SERBAGUNA DEWAN KEMASYARAKATAN RPN
KAMPUNG LAMBAK KANAN II, MUKIM BERAKAS 'B', NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN
JPPK/LTN/60/2014
Tajuk Tawaran: SUPPLY, INSTALL, AND COMMISSIONING OF 1 NO.500KVA SRANDBY GENERATOR
SET AT MARKAS TENTERA DARAT DIRAJA BRUNEI, BERAKAS GARRISON
YURAN TAWARAN: BND30.00 (tidak dikembalikan)
Kelas: III KE ATAS
Kategori: E01, E02 & M03 ATAU P05
Tempoh Penyiapan: 6 bulan

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN PENERBANGAN AWAM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. SEBUT HARGA adalah dipelawa dari syarikat-syarikat yang berkelayakan bagi :

1.1 Tawaran adalah dibukakan kepada pemborong-pemborong yang berdaftar di dalam Pendaftaran Kontraktor dan Pembekalan, Kementerian Pembangunan, Negara Brunei Darussalam bagi Kelas I dan II dalam Kategori Kerja: B01, menyertakan Sijil Pendaftaran 16 & 17 berserta dengan salinan Kad Pengenalan atau Pasport Pemilik.

Seterusnya...

PUSAT PEMBANGUNAN BELIA
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN
KENYATAAN TAWARAN
'TENDER NOTICE'

BILANGAN TAWARAN / TENDER REFERENCE: 10/2014/KKBS/PPB/02

TAJUK TAWARAN / TENDER TTILE: TAWARAN UNTUK MENGENDALIKAN KURSUS SCAFFOLDING (PROGRAM SINGKAT)
BAGI 2 KUMPULAN SESI NOVEMBER 2014 DI PUSAT PEMBANGUNAN BELIA, KEMENTERIAN KEBUDAYAAN,
BELIA DAN SUKAN, JALAN UTAMA TANAH JAMBU, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

Seterusnya...

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

IKLAN KK01 29102014

 

Seterusnya...

JABATAN PENGAJIAN ISLAM
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

PEMBERITAHUAN SEBUTHARGA

BIL. SEBUTHARGA: KHEU / JPI / JKS / 63 / 2014 - 2015
KETERANGAN: Membekal Dan Menghantar Kertas A4 Bagi Kegunaan Peperiksaan Setengah Tahun Sekolah- Sekolah Ugama, Tahun 2015, Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Tahun 1435H-1436H / 2014M - 2015M
BAYARAN DOKUMEN: Tidak dikenakan sebarang Bayaran

Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

IKLAN KEM PENDIDIKAN01 29102014

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG - PEMBORONG YANG BERDAFTAR
DENGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DI DALAM 'KELAS: II, III & IV KATEGORI: E01 SAHAJA
TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN: HARI SELASA, 11 NOVEMBER 2014
TARIKH TUTUP : HARI SELASA, 25 NOVEMBER 2014, 2.00 PETANG

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN
TAWARAN NO. 1
MINDEF/DFA/RC/13 (3)
SUPPLY OF SHOES HIGH GLOSS BLACK - FIVE (5) YEARS CONTRACT FIVE (5) YEARS CONTRACT
Bayaran Tawaran: BND100.00 (tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

PAUTAN JABATAN

 • harikebangsaan
 • dailydairy
 • bruneigovernment
 • infofoto
 • pentarama
 • pressroom

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel