A+ A A-

PERATURAN PENGIKLANAN DALAM EDISI PELITA BRUNEI

 1. IKLAN hendaklah dialamatkan kepada : Penerbit Iklan Pelita Brunei, Bahagian Akhbar, Tingkat 2, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri, Lapangan Terbang Lama Berakas BB3510, Negara Brunei Darussalam.
 2. Rang iklan hendaklah dimasukkan dalam disket menggunakan Microsoft Word dengan saiz font 11 ke 12 point, manakala persuratan mengenainya boleh dihantar dalam "hard copy".
 3. Iklan hendaklah sampai kepada penerbit dua (2) minggu sebelum tarikh terbit iklan yang dikehendaki.
 4. Rang iklan hendaklah dalam Bahasa Melayu menggunakan Sistem Ejaan Rumi baru. Bahasa Inggeris hanya boleh digunakan bagi deskripsi iklan yang dibukakan untuk penyertaan dari luar negeri atau perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan.
 5. Iklan-iklan hanya akan diterbitkan dua kali, itu pun jika belum sampai kepada tarikh tutup tawaran. Walau bagaimanapun pengeluaran iklan yang diterima adalah tertakluk kepada kekosongan ruangan.
 6. Jika perubahan mendadak pada iklan-iklan yang sudah dihantar hendaklah dimaklumkan kepada penerbit tidak lewat pada hari Sabtu sebelum jam 10.00 pagi bagi iklan yang akan diterbitkan pada minggu berikutnya.
 7. Sebarang iklan yang hendak ditarik balik (dibatalkan) hendaklah dimaklumkan tidak lewat dari hari Khamis 11.30 pagi iaitu bagi iklan yang akan diterbitkan pada hari Rabu akan datang.
 8. Hanya kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan dan agensi-agensi separuh kerajaan sahaja yang diterima mengiklankan di PELITA BRUNEI.
 9. Hanya permohonan iklan-iklan yang mematuhi syarat-syarat dan peraturan ini sahaja yang akan dipertimbangkan.
 10. Iklan-iklan juga boleh di hantar terus melalui e-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN PEMBEKALPEMBEKAL YANG BERKELULUSAN SAHAJA, KATEGORI P02 SAHAJA
HINGGA JAM 2.30 PETANG: 14 APRIL 2015 (SELASA)
TARIKH TUTUP : HARI SELASA: 28 APRIL 2015

BIL : JKR/DWS/008/2015
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR 500 TON METRIK SODIUM SILICOFLOURIDE KE LOJI-LOJI RAWATAN AIR, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND50.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN NO. 1
MINDEF/DFA/RC/231 (1)
THE LEASING OF STAFF CARS TO THE DIRECTORATE OF INTELLIGENCE, MINISTRY OF DEFENCE FOR THREE (3) YEARS
Bayaran Tawaran: $30.00 (tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN BANDARAN KUALA BELAIT DAN SERIA
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Keterangan Projek : PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN LETAK KERETA DI BAWAH KAWALAN JABATAN BANDARAN KUALA BELAIT DAN SERIA
Bilangan Tawaran : BBS/TLK-7/2015-2016

Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

DIBUKAKAN KEPADA JURUUKUR BERLESEN DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

BIL: KHEU/BDP/LTK/007/2015
CADANGAN PEMBANGUNAN KAMPUS KEKAL KOLEJ UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN, KG. LIMAU MANIS - 'Topographic Survey Works'
YURAN DOKUMEN: $ 50.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)
Tarikh dan jam tutup mengambil dokumen tawaran : 7 April 2015 (3.00 Petang)
Tarikh Tutup: 14 April 2015 (2.00 Petang)

Seterusnya...

PUSAT PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

BILANGAN TAWARAN: KPSU/EDC/SH/01/2015
TAJUK TAWARAN: TERM CONTRACT OF 12 MONTHS FOR GRASS CUTTING AND SITE CLEANING AT ENTREPRENEURIAL DEVELOPMENT CENTER AND NATIONAL STANDARD CENTRE, MINISTRY OF INDUSTRY AND PRIMARY RESOURCES NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN PEMBEKAL-PEMBEKAL YANG BERKELULUSAN SAHAJA, KATEGORI P02 SAHAJA
HINGGA JAM 2.30 PETANG: 14 APRIL 2015 (SELASA)
TARIKH TUTUP : HARI SELASA: 28 APRIL 2015
BIL : JKR/DWS/008/2015
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR 500 TON METRIK SODIUM SILICOFLOURIDE KE LOJI-LOJI RAWATAN AIR, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND50.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai hari Rabu, 18 Mac 2015. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

POLITEKNIK BRUNEI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

LEMBAGA TAWARAN KECIL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN
BAHAGIAN PERKHIDMATAN
KEWANGAN (A)
BLOK A, TINGKAT 1,
LAPANGAN TERBANG LAMA
BERAKAS BB3510
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

BILANGAN TAWARAN : PB/ESTATE/Q/2015/37
DAILY HOUSEKEEPING AT SCHOOL OF SCIENCE AND ENGINEERING, POLITEKNIK BRUNEI,
LUMUT, SERIA AND OTHER FACILITIES, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
(3 YEARS)

Seterusnya...

JABATAN PENGANGKUTAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TAWARAN adalah dipelawa kepada orang ramai bagi menghadapkan TAWARAN BILANGAN PENDAFTARAN KENDERAAN BAGI SIRI BAQ bagi nombor-nombor berikut:
1. BAQ 100 - 999 (semua nombor);
2. BAQ 1000 - 3999 (bagi nombor- nombor tertentu sahaja seperti senarai); dan
3. BAQ 4000 - 9999 (semua Nombor).

Nota: TAWARAN BAGI SIRI BAQ 1-99 AKAN DIKELUARKAN DALAM MASA YANG TERDEKAT.
Tawaran diterima bermula dari hari RABU, 1 April 2015 dan tarikh tutup pada hari SABTU, 2 Mei 2015, Jam 11.00 Pagi.

Seterusnya...

POLITEKNIK BRUNEI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

LEMBAGA TAWARAN KECIL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN
BAHAGIAN PERKHIDMATAN
KEWANGAN (A)
BLOK A, TINGKAT 1,
LAPANGAN TERBANG LAMA
BERAKAS BB3510
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

BILANGAN TAWARAN : PB/ESTATE/Q/2015/37
DAILY HOUSEKEEPING AT SCHOOL OF SCIENCE AND ENGINEERING, POLITEKNIK BRUNEI, LUMUT, SERIA AND OTHER FACILITIES, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM (3 YEARS)

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai hari Rabu, 11 Mac 2015. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

JABATAN KESELAMATAN DALAM NEGERI
JABATAN PERDANA MENTERI

UNIT TAHANAN DAN PEMULIHAN
JABATAN KESELAMATAN DALAM NEGERI
JABATAN PERDANA MENTERI

Bilangan Tawaran : JKDN/UTP/1/2015

Seterusnya...

JABATAN PERTANIAN DAN AGRIMAKANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

TAWARAN UNTUK MEMAJUKAN TAPAK-TAPAK BAGI PERUSAHAAN PERTANIAN KOMERSIL DI KAWASAN KEMAJUAN PERTANIAN (KKP)
BILANGAN : 02/2015

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG- PEMBORONG YANG BERDAFTAR DALAM KELAS III & IV SAHAJA KATEGORI: KPB11 SAHAJA
TARIKH MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN: 25 MAC 2015
TARIKH TERAKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : TIDAK LEWAT DARI JAM 3.30 PETANG, HARI SELASA, 12 MEI 2015
TARIKH TUTUP TAWARAN : TIDAK LEWAT DARI JAM 2.00 PETANG, HARI SELASA, 26 MEI 2015
BIL: JKR/DOR/SRM 05/2015
KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENGUKUHAN JAMBATAN, FASA 2 - PAKEJ 2
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND50.00 (tidak dikembalikan)

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

JPPK/LTN/64/2014
Tajuk Tawaran: PROPOSED INTERCONNECTION OF ALL EXISTING FIRE ALARM PANELS IN SUNGAI AKAR CAMP & ASSOCIATED WORKS
Bayaran Tawaran: BND50.00 (tidak dikembalikan)
Kelas: III KE ATAS
Kategori: E01, E02 & KPME05
Tempoh Penyiapan : ENAM (06) BULAN

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN PENERBANGAN AWAM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. TAWARAN adalah dibukakan kepada Pemborong-pemborong yang berdaftar di dalam Pendaftran Kontraktor dan Pembekalan, Kementerian Pembangunan, Negara Brunei Darussalam bagi Kelas I dan II dalam kategori kerja: P06, menyertakan Sijil pendaftran 16 & 17 berserta dengan salinan kad pengenalan atau pasport pemilik.

SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN / PEMBEKALAN:
"TO SUPPLY AND DELIVER 12 UNITS OF RECTANGULAR STAINLESS STEEL HEAVY DUTY TABLES
FOR PASSENGER TERMINAL BUILDING, BRUNEI INTERNATIONAL AIRPORT"

Bilangan Sebut harga: APM.2014-2015/SH-08
Tarikh mengambil dokumen tawaran: 25 Mac 2015 (Hari Rabu)
Tarikh akhir mengambil dokumen tawaran: Tidak lewat dari jam 11.00 Pagi, Hari Selasa, 14 April 2015
Tarikh Tutup tawaran: 15 April 2015 (Hari Rabu) jam 2.00 Petang
Yuran dokumen: BND10.00 (Tidak dikembalikan)

Penender dikehendaki membawa bersama Kad Pengenalan yang sah.

Seterusnya...

JABATAN BANDARAN KUALA BELAIT DAN SERIA
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Keterangan Projek : PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN LETAK KERETA DI BAWAH KAWALAN JABATAN BANDARAN KUALA BELAIT DAN SERIA
Bilangan Tawaran : BBS/TLK-7/2015-2016

Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

DIBUKAKAN KEPADA JURUUKUR BERLESEN DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

BIL: KHEU/BDP/LTK/007/2015
CADANGAN PEMBANGUNAN KAMPUS KEKAL KOLEJ UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN, KG. LIMAU MANIS - 'Topographic Survey Works'
YURAN DOKUMEN: $ 50.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)
Tarikh dan jam tutup mengambil dokumen tawaran : 7 April 2015 (3.00 Petang)
Tarikh Tutup: 14 April 2015 (2.00 Petang)

Seterusnya...

JABATAN PELABUHAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. INSTRUCTION TO PROPONENTS

1. 1 Introduction
Ports Department, Ministry of Communications is pleased to invite Proponents to SUBMIT PROPOSAL FOR MANAGEMENT AND OUTSOURCING OF WAREHOUSE BLOCK 3 & 4, MUARA PORT as stated in Chapter 144, SECTION 7, subject to the provisions of this Act and any other written law, the Director shall be charged with the administration and control of the Ports Department and it shall be his duty, so far as public funds are available for the purpose,

Seterusnya...

PUSAT PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

BILANGAN TAWARAN: KPSU/EDC/SH/01/2015
TAJUK TAWARAN: TERM CONTRACT OF 12 MONTHS FOR GRASS CUTTING AND SITE CLEANING AT ENTREPRENEURIAL DEVELOPMENT CENTER AND NATIONAL STANDARD CENTRE, MINISTRY OF INDUSTRY AND PRIMARY RESOURCES NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
TARIKH TUTUP TAWARAN: 16 APRIL 2015 HARI: KHAMIS JAM: 2.00 PETANG
TARIKH TAKLIMAT: 11 APRIL 2015 HARI: SABTU JAM: 9.00 PAGI
TEMPAT: KM33, PUSAT PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN KG. SINAUT, JALAN TUTONG TB1741
TARIKH TUTUP PEMBAYARAN DAN MENGAMBIL BORANG: 9 APRIL 2015 HARI: KHAMIS JAM: 2.00 PETANG

Dibuka kepada Pemborong-pemborong dalam kelas I dan II dalam kategori 4C dan S03 sahaja yang berdaftar dengan Kementerian Perhubungan.

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai hari Rabu, 11 Mac 2015. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG - PEMBORONG KELAS VI DAN KATEGORI B01
BIL: KHEU/BDP/LTK/006/2015
SEKOLAH PERSEDIAAN ARAB TEMBURONG
YURAN DOKUMEN: $1,000.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)
Tarikh dan jam tutup mengambil dokumen tawaran : 31 Mac 2015 (3.00 Petang)
Tarikh Tutup: 7 April 2015 (2.00 Petang)

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS V & VI DI BAWAH KATEGORI KA01 SAHAJA
TARIKH MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : 18 MAC 2015
TARIKH TERAKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN: TIDAK LEWAT DARI JAM 3.30 PETANG, HARI SELASA, 7 APRIL 2015
TARIKH TUTUP TAWARAN: TIDAK LEWAT DARI JAM 2.00
PETANG, HARI SELASA, 14 APRIL 2015
BIL : JKR/DOR/SRM04/2015
NAMA PROJEK: MENURAP SEMULA JALAN RAYA DI SEPANJANG JALAN TUTONG DARI PERSIMPANGAN JALAN JERUDONG KE PEKAN TUTONG
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND500.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN NO. 1
MINDEF/DFA/RC/66(7)
DISINFESTATIONS OF ROYAL BRUNEI NAVY VESSELS AND SHIP SHEDS - THREE (3) YEARS CONTRACT
Bayaran Tawaran: BND30.00 (tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN KESELAMATAN DALAM NEGERI
JABATAN PERDANA MENTERI

UNIT TAHANAN DAN PEMULIHAN
JABATAN KESELAMATAN DALAM NEGERI
JABATAN PERDANA MENTERI

Bilangan Tawaran : JKDN/UTP/1/2015

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG- PEMBORONG YANG BERDAFTAR DALAM KELAS III & IV SAHAJA KATEGORI: KPB11 SAHAJA
TARIKH MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN: 25 MAC 2015
TARIKH TERAKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : TIDAK LEWAT DARI JAM 3.30 PETANG, HARI SELASA, 12 MEI 2015
TARIKH TUTUP TAWARAN : TIDAK LEWAT DARI JAM 2.00 PETANG, HARI SELASA, 26 MEI 2015
BIL: JKR/DOR/SRM 05/2015
KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENGUKUHAN JAMBATAN, FASA 2 - PAKEJ 2
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND50.00 (tidak dikembalikan)

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai hari Rabu, 11 Mac 2015. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

JPPK/LTN/64/2014
Tajuk Tawaran: PROPOSED INTERCONNECTION OF ALL EXISTING FIRE ALARM PANELS IN SUNGAI AKAR CAMP & ASSOCIATED WORKS
Bayaran Tawaran: BND50.00 (tidak dikembalikan)
Kelas: III KE ATAS
Kategori: E01, E02 & KPME05
Tempoh Penyiapan : ENAM (06) BULAN

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN BANDARAN KUALA BELAIT DAN SERIA
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Keterangan Projek :
PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN LETAK KERETA DI BAWAH KAWALAN JABATAN BANDARAN KUALA BELAIT DAN SERIA
Bilangan Tawaran : BBS/TLK-7/2015-2016

Seterusnya...

PAUTAN JABATAN

 • harikebangsaan
 • dailydairy
 • bruneigovernment
 • infofoto
 • pentarama
 • pressroom

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel