A+ A A-

PERATURAN PENGIKLANAN DALAM EDISI PELITA BRUNEI

 1. IKLAN hendaklah dialamatkan kepada : Penerbit Iklan Pelita Brunei, Bahagian Akhbar, Tingkat 2, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri, Lapangan Terbang Lama Berakas BB3510, Negara Brunei Darussalam.
 2. Rang iklan hendaklah dimasukkan dalam disket menggunakan Microsoft Word dengan saiz font 11 ke 12 point, manakala persuratan mengenainya boleh dihantar dalam "hard copy".
 3. Iklan hendaklah sampai kepada penerbit dua (2) minggu sebelum tarikh terbit iklan yang dikehendaki.
 4. Rang iklan hendaklah dalam Bahasa Melayu menggunakan Sistem Ejaan Rumi baru. Bahasa Inggeris hanya boleh digunakan bagi deskripsi iklan yang dibukakan untuk penyertaan dari luar negeri atau perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan.
 5. Iklan-iklan hanya akan diterbitkan dua kali, itu pun jika belum sampai kepada tarikh tutup tawaran. Walau bagaimanapun pengeluaran iklan yang diterima adalah tertakluk kepada kekosongan ruangan.
 6. Jika perubahan mendadak pada iklan-iklan yang sudah dihantar hendaklah dimaklumkan kepada penerbit tidak lewat pada hari Sabtu sebelum jam 10.00 pagi bagi iklan yang akan diterbitkan pada minggu berikutnya.
 7. Sebarang iklan yang hendak ditarik balik (dibatalkan) hendaklah dimaklumkan tidak lewat dari hari Khamis 11.30 pagi iaitu bagi iklan yang akan diterbitkan pada hari Rabu akan datang.
 8. Hanya kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan dan agensi-agensi separuh kerajaan sahaja yang diterima mengiklankan di PELITA BRUNEI.
 9. Hanya permohonan iklan-iklan yang mematuhi syarat-syarat dan peraturan ini sahaja yang akan dipertimbangkan.
 10. Iklan-iklan juga boleh di hantar terus melalui e-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

JABATAN PENGANGKUTAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FOR THE PROVISION OF PUBLIC BUS SERVICES IN BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

PUSAT PEMBANGUNAN BELIA
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

QUOTATION NOTICE

QUOTATION NO. : 11/2015/KKBS/PPB/18 (R)
QUOTATION TITLE : SUPPLY AND DELIVERY OF TRAINING EQUIPMENTS
FOR PASTRY AND CONFECTIONARY COURSE
AT PUSAT PEMBANGUNAN BELIA,
JALAN UTAMA TANAH JAMBU,
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

 

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN
MINDEF/DFA/RC/166(3)
SUPPLY OF PLYWOOD, TIMBER AND PERSPEX FOR THE
ROYAL BRUNEI ARMED FORCES
- THREE (3) YEARS CONTRACTS.

BAYARAN TAWARAN :
BND50.00 (tidak dikembalikan)

SYARAT-SYARAT TAWARAN
a. TAWARAN-TAWARAN hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tawaran, Lembaga Tawaran Kecil, Bangunan Baharu Kementerian Pertahanan, Blok 'C', Jabatanarah Kewangan dan Perolehan, Bolkiah Garison, BB3510, Negara Brunei Darussalam, tidak lewat jam 2.00 Petang, Selasa, 26 JULAI 2016. Dokumen-dokumen tawaran bolehlah diperolehi dari Unit Tawaran (Blok 'D'), Jabatanarah Kewangan dan Perolehan, Kementerian Pertahanan pada hari-hari bekerja (Isnin hingga Jumaat) bermula pada 27 Jun 2016.
b. Bayaran yuran tawaran tender fee hendaklah dibayar di Unit Kaunter, Bahagian Kewangan, Blok 'C', Tingkat 1, Jabatanarah Kewangan dan Perolehan, Blok 'D', Kementerian Pertahanan, Bolkiah Garison, BB3510, Negara Brunei Darussalam.

Waktu bagi menerima bayaran :
ISNIN hingga KHAMIS
8.00 Pagi hingga 12.00 Tengah Hari
2.00 Petang hingga 3.00 Petang
JUMAAT
8.00 Pagi hingga 11.30 Pagi
2.30 Petang hingga 3.00 Petang

Waktu bagi menerima bayaran bulan Ramadan :
ISNIN hingga KHAMIS
8.00 Pagi hingga 11.45 Pagi
JUMAAT
8.00 Pagi hingga 10.00 Pagi

c. Pembekal adalah dikehendaki membayar semua yuran dokumen dan bayaran tawaran seperti yang diiklankan. Yuran tawaran adalah dikehendaki dan tidak akan dikembalikan kepada setiap pemborong sama ada yang berjaya atau yang tidak berjaya setelah menghantar tawaran yang jujur (bonafide- tender). Kadar yuran tawaran adalah seperti yang ditetapkan dalam iklan tawaran.
d. Kerajaan tidak terikat untuk menerima sebarang tawaran yang paling rendah.
e. Tawaran-tawaran hendaklah dihantar dengan menggunakan borang-borang tawaran yang telah disediakan. Tawaran yang diterima lewat dari tarikh dan masa yang ditetapkan akan dikira sebagai tawaran tidak jujur (non-bona-fide-tender) dan tidak akan dilayan.
f. Salinan sijil pendaftaran perniagaan hendaklah disertakan bersama dengan menyenaraikan butir-butir syarikat berkenaan seperti nama, nombor kad pengenalan atau nombor pasport pemilik.
g. Penawar yang menolak atau membatalkan tawaran atau kontrak setelah kebenaran tawaran diperolehi atau setelah tutup tawaran akan dikenakan denda selaras dengan peraturan dan garis pandu yang diberikan oleh Lembaga Tawaran Negara.
h. Tawaran-tawaran hendaklah dihantar dalam sampul surat biasa dan hendaklah ditutup rapi. Pada bahagian atas sebelah kiri sampul surat, hendaklah dinyatakan rujukan dan tajuk tawaran serta catatan tarikh tutup tawaran ini.
i. Iklan-iklan tawaran bolehlah dilihat melalui laman sesawang: http://www.mindef.gov.bn.

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK
JABATAN PERDANA MENTERI

JEMPUTAN UNTUK MEMBERI TAWARAN (TENDER)
JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK
BILANGAN TAWARAN :
JPE/LTK/BPP/008/2016
TAJUK TAWARAN :
SUPPLY AND INSTALLATION OF STREET LIGHTING ALONG
JALAN KECIL SERAMBANGUN TO JALAN (PESATU) KAMPUNG LUBOK PULAU
ON TUTONG DISTRICT (RECALL)
Tarikh Tutup :
2 OGOS 2016 (SELASA, JAM 2.00 PETANG)
Yuran Tawaran :
BND30.00 (tidak dikembalikan)
Tempat tutup :
'TENDER BOX'
PENGERUSI LEMBAGA TAWARAN KECIL
JABATAN PERDANA MENTERI
JALAN MENTERI BESAR
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG
KELAS IV ATAU V DAN KATEGORI P06

Bilangan Tawaran :
KHEU/BDP/LTK/010/2016

SEKOLAH MENENGAH ARAB KAMPUNG KATOK
- Supply, Delivery & Place in Position of Loose Furniture
YURAN DOKUMEN : BND500.00 (tidak dikembalikan)

Tarikh dan Jam Tutup Mengambil Dokumen Tawaran : 12 Julai 2016 (3.00 Petang)
Tarikh Tutup : 19 Julai 2016 (2.00 Petang)

Syarat-Syarat Tawaran :
1.TAWARAN hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tawaran Lembaga Tawaran Kecil, Tingkat Satu, Bahagian Kewangan, Bangunan Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jalan Menteri Besar, Berakas, BB3910, Negara Brunei Darussalam (kecuali ditetapkan alamat yang lain dalam iklan atau dokumen tawaran) tidak lewat dari jam 2.00 Petang pada tiap-tiap SELASA seperti tarikh yang telah ditetapkan.
2. Tawaran-tawaran yang diterima lewat dari tarikh dan masa yang telah ditetapkan tidak akan dilayan.
3. Tawaran-tawaran mestilah dihadapkan dalam sampul surat yang rapi (sealed) dengan menyatakan tajuk projek yang berkenaan tanpa menyatakan nama penawar dan dihantar ke alamat para satu menurut arahan yang dinyatakan dalam dokumen kontrak.
4. Dokumen-dokumen tawaran dan penerangan-penerangan yang lanjut bolehlah didapati dan diperolehi dari Tingkat 1, Bahagian Kewangan, Bangunan Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jalan Menteri Besar, Berakas, BB3910, Negara Brunei Darussalam. Jumlah yuran adalah seperti berikut.
5. Yuran tawaran adalah dikehendaki dan dikembalikan kepada setiap pemborong sama ada berjaya atau yang tidak kecuali kerja-kerja yang ditawarkan dibatalkan.
6. Sebelum dokumen-dokumen tawaran dikeluarkan, setiap pemborong dikehendaki membawa Sijil Pendaftaran dan Pembekal yang menunjukkan bahawa pemborong adalah yang berdaftar di Kementerian Pembangunan dalam kelas yang ditetapkan dan dikehendaki membayar yuran tawaran itu seperti kadar yang ditetapkan.
7. Tawaran-tawaran mestilah dihantar dengan menggunakan borang-borang tawaran yang telah disediakan.
8. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak akan semestinya menerima tawaran-tawaran yang rendah atau lain-lain tawaran.

 

----------**********----------

JABATAN PENGAJIAN ISLAM
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

IKLAN TAWARAN
PERKHIDMATAN KANTIN
BAGI SEKOLAH UGAMA JABATAN PENGAJIAN ISLAM,
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA
BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN

Daerah Brunei dan Muara
Bilangan Rujukan Tawaran : 1
KHEU/JPI/BBP3/K/28/06

Nama Sekolah Ugama :
Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Hajah Masna
Kawasan Brunei I

TAWARAN PERKHIDMATAN
KANTIN SEKOLAH UGAMA, JABATAN PENGAJIAN ISLAM,
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA,
BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN

PEMBERITAHUAN TAWARAN

SYARAT-SYARAT, PANDUAN DAN
MAKLUMAT :
1) SEBUT HARGA adalah dipelawa dari syarikat-Syarikat yang berdaftar terdiri daripada Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.
2) Pemohon-pemohon yang berkhidmat dengan kerajaan atau syarikat-syarikat swasta yang berhubungkait dengan kerajaan seperti Brunei Shell Petroleum (BSP), Cold Gas (LNG), Royal Brunei Airlines (RBA) dan seumpamanya tidak akan diterima.
3) Pemohon hendaklah membawa bersama SALINAN SIJIL PENDAFTARAN PERNIAGAAN 16 dan 17 tersebut dan CAP SYARIKAT semasa mengambil borang tawaran sebut harga.
4) Setiap pemohon hendaklah mengambil satu (1) borang sahaja (tidak boleh berwakil).
5) Pemohon hendaklah menggunakan borang asal yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam.
6) Setiap borang sebut harga hendaklah diisi dengan lengkap dan dicap syarikat dengan menggunakan dakwat berwarna BIRU sahaja.
7) Pemohon-pemohon hendaklah terdiri daripada penduduk yang tinggal di daerah tempat sekolah tersebut.
8) Borang sebut harga serta salinan SIJIL PENDAFTARAN PERNIAGAAN 16 dan 17 hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat biasa yang tertutup (sealed envelope) menulis dengan jelas TAJUK dan BILANGAN TAWARAN serta TARIKH TUTUP tanpa membubuh sebarang pengenalan atau identiti syarikat / pemborong.
9) Borang tawaran hendaklah dikembalikan dan hendaklah dimasukkan ke dalam PETI SEBUT HARGA yang ditujukan ke :

PETI SEBUT HARGA
BAHAGIAN KEWANGAN TINGKAT 1
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA
JALAN MENTERI BESAR
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

Tarikh akhir mengambil borang tawaran: 28 Ramadan 1437H / 4 Julai 2016M (Isnin).
Tarikh akhir menghantar : 29 Ramadan 1437H / 5 Julai 2016M (Selasa), tidak lewat jam 11.00 Pagi.
10) Setiap satu (1) borang tawaran sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu (1) sampul surat.
11) Borang tawaran sebut harga yang diterima lewat dari tarikh dan masa yang ditetapkan TIDAK AKAN DILAYAN.
12) Berikut adalah masa-masa bagi mengambil borang-borang tawaran sebut harga :

Isnin hingga Sabtu
8.00 Pagi hingga 12.00 Tengah Hari

13) Borang-borang tawaran sebut harga boleh diperolehi di Bahagian Kewangan, Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Blok 2 I, Tingkat 4, Kondominium Ong Sum Ping, Jalan Ong Sum Ping, Bandar Seri Begawan, BA1311, Negara Brunei Darussalam.

 

Seterusnya...

JABATAN KAJI CUACA BRUNEI DARUSSALAM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DENGAN
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
DI DALAM KELAS : II DAN III SAHAJA
KATEGORI :
(4a) & (5d) - (KOD LAMA)
(B01) & (KPB02) - (KOD BAHARU)

TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN :
12 JULAI 2016 (SELASA)

TARIKH TUTUP TAWARAN : 26 JULAI 2016 (SELASA) TIDAK LEWAT DARI JAM 2.00 PETANG

BILANGAN TAWARAN : JKR/DBSBM006/2016

NAMA PROJEK :
MEMBAIKI KEROSAKAN KESELURUHAN KAWASAN BANGUNAN DARULIFTA BRUNEI DARUSSALAM,

JABATAN MUFTI KERAJAAN, JABATAN PERDANA MENTERI

SIMPANG 26, JALAN PENGIRAN BABU RAJA,
BANDAR SERI BEGAWAN

(NO.PROJEK : 2016DBSBM/JPM 001)

YURAN TAWARAN
BND50.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

YURAN E-DOKUMEN : -

DIBUKAKAN KEPADA
PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DENGAN
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
DI DALAM KELAS : II SAHAJA
KATEGORI : (4a) - (KOD LAMA)

(B01) - (KOD BAHARU)

TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN :
12 JULAI 2016 (SELASA)

TARIKH TUTUP TAWARAN :
26 JULAI 2016 (SELASA)TIDAK
LEWAT DARI JAM 2.00 PETANG

BILANGAN TAWARAN : JKR/DBSBM007/2016

NAMA PROJEK :
KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH RUMAH-RUMAH BANGLO
DIBAWAH KAWALAN BIRO MENCEGAH RASUAH,
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
(NO.PROJEK : 2016DBSBM/BMR001)
YURAN TAWARAN
BND10.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)
YURAN E-DOKUMEN : -

Syarat-Syarat Tawaran :
TAWARAN-TAWARAN hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tawaran, Lembaga Tawaran Kecil, Tingkat Bawah, Kementerian Pembangunan, Berakas, BB3510, Negara Brunei Darussalam (kecuali) lain dari alamat yang dinyatakan dalam iklan atau dokumen tawaran.
Tawaran-tawaran yang diterima lewat dari tarikh dan masa yang telah ditetapkan tidak akan dilayan.
Tawaran-tawaran mestilah dihadapkan dalam sampul surat yang rapi (sealed) dengan menyatakan tajuk projek yang berkenaan tanpa menyatakan nama penawar dan dihantar ke alamat yang dinyatakan dalam dokumen tawaran.
Dokumen-dokumen tawaran bolehlah dilihat dan diperolehi dari Unit Pembahagian Dokumen, Tingkat Bawah, Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya, Lapangan Terbang Lama, Jalan Berakas, Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam. Dokumen tawaran yang dikeluarkan oleh Jabatan Kerja Raya, Kuala Belait (bilangan tawaran yang dimulai dengan huruf (''JKR/DBSKB ...'') bolehlah dilihat dan diperolehi dari Unit Kontrak, Jabatan Kerja Raya, Kuala Belait, Negara Brunei Darussalam.
Yuran tawaran tidak akan dikembalikan kepada mana juga kontraktor sama ada
berjaya atau tidak kecuali kerja-kerja yang ditawarkan dibatalkan.
Sebelum dokumen-dokumen tawaran dikeluarkan, setiap pemborong dikehendaki membawa sijil pendaftaran kontraktor dan pembekal yang menunjukkan bahawa pemborong adalah yang berdaftar di Kementerian Pembangunan dalam kelas yang ditetapkan dan dikehendaki membayar yuran tawaran.
Tawaran-tawaran mestilah dihadapkan dengan menggunakan borang-borang tawaran yang telah disediakan.
Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak akan semestinya menerima tawarantawaran yang terendah atau lain-lain tawaran.

 

----------**********----------

 

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN KEPADA
PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM
KELAS V & VI SAHAJA
KATEGORI :
[1 SAHAJA - KOD LAMA]
[KA01 SAHAJA - KOD BAHARU]

TARIKH MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN :
29 JUN 2016

TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : TIDAK LEWAT
DARI JAM 3.30 PETANG,
SELASA, 12 JULAI 2016

TARIKH TUTUP TAWARAN : TIDAK LEWAT DARI JAM
2.00 PETANG, SELASA,
19 JULAI 2016

BIL. : JKR/DOR/SRM 05/2016

NAMA PROJEK :
MEMBAIKI PAGAR, ORNAMENTAL YANG SEDIA ADA
DI ISTANA NURUL IMAN

JUMLAH YURAN TAWARAN :
BND500.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

E-DOKUMEN : TIDAK ADA

Syarat-Syarat Tawaran :
TAWARAN-TAWARAN hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tawaran, Lembaga Tawaran Kecil, Tingkat Bawah, Kementerian Pembangunan, Berakas, BB3510, Negara Brunei Darussalam (kecuali) lain dari alamat yang dinyatakan dalam iklan atau dokumen tawaran.
Tawaran-tawaran yang diterima lewat dari tarikh dan masa yang telah ditetapkan tidak akan dilayan.
Tawaran-tawaran mestilah dihadapkan dalam sampul surat yang rapi (sealed) dengan menyatakan tajuk projek yang berkenaan tanpa menyatakan nama penawar dan dihantar ke alamat yang dinyatakan dalam dokumen tawaran.
Dokumen-dokumen tawaran bolehlah dilihat dan diperolehi dari Unit Pembahagian
Dokumen, Tingkat Bawah, Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya, Lapangan Terbang Lama, Jalan Berakas, Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam. Dokumen tawaran yang dikeluarkan oleh Jabatan Kerja Raya, Kuala Belait (bilangan tawaran yang dimulai dengan huruf (''JKR/DBSKB ...'') bolehlah dilihat dan diperolehi dari Unit Kontrak, Jabatan Kerja Raya, Kuala Belait, Negara Brunei Darussalam.
Yuran tawaran tidak akan dikembalikan kepada mana juga kontraktor sama ada berjaya atau tidak kecuali kerja-kerja yang ditawarkan dibatalkan.
Sebelum dokumen-dokumen tawaran dikeluarkan, setiap pemborong dikehendaki membawa sijil pendaftaran kontraktor dan pembekal yang menunjukkan bahawa pemborong adalah yang berdaftar di Kementerian Pembangunan dalam kelas yang ditetapkan dan dikehendaki membayar yuran tawaran.
Tawaran-tawaran mestilah dihadapkan dengan menggunakan borang-borang tawaran yang telah disediakan.
Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak akan semestinya menerima tawaran-tawaran yang terendah atau lain-lain tawaran.

 

----------**********----------

 

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
DI DALAM KELAS : IV (III, IV & V) SAHAJA
KATEGORI : [KA01 SAHAJA] - (KOD BAHARU)

TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : 23 JULAI 2016 (SABTU)

TARIKH TUTUP TAWARAN : 9 OGOS 2016 (SELASA)
TIDAK LEWAT DARI JAM : 2.00 PETANG

BIL. : JKR/DDS 002/2016- (CDE).T. IV

NAMA PROJEK : MENAIKKAN TARAF SISTEM SALIRAN HULU SUNGAI MERAGANG, RIMBA

YURAN TAWARAN : BND500.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

YURAN E-DOKUMEN : -

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
DI DALAM KELAS : IV (III, IV & V) SAHAJA
KATEGORI : [KA01 SAHAJA] - (KOD BAHARU)

TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : 23 JULAI 2016 (SABTU)
TARIKH TUTUP TAWARAN : 9 OGOS 2016 (SELASA)

TIDAK LEWAT DARI JAM : 2.00 PETANG

BIL. : JKR/DDS 003/2016- (CDE).T. IV

NAMA PROJEK : MENAIKKAN TARAF SISTEM SALIRAN KAMPUNG SENUKOH, TEMBURONG

YURAN TAWARAN : BND100.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

YURAN E-DOKUMEN : -

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
DI DALAM KELAS : IV (III, IV & V) SAHAJA
KATEGORI : [KA01 SAHAJA] - (KOD BAHARU)

TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : 23 JULAI 2016 (SABTU)

TARIKH TUTUP TAWARAN : 9 OGOS 2016 (SELASA)
TIDAK LEWAT DARI JAM : 2.00 PETANG

BIL. : JKR/DDS 004/2016- (CDE).T. IV

NAMA PROJEK : MENAIKKAN TARAF SISTEM SALIRAN DARI SIMPANG 40 HINGGA SIMPANG 396, KAMPUNG SUNGAI AKAR DAN SUNGAI PAMPANG

YURAN TAWARAN : BND500.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

YURAN E-DOKUMEN : -

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
DI DALAM KELAS : IV (III, IV & V) SAHAJA
KATEGORI : [KA01 SAHAJA] - (KOD BAHARU)

TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : 23 JULAI 2016 (SABTU)

TARIKH TUTUP TAWARAN : 9 OGOS 2016 (SELASA)

TIDAK LEWAT DARI JAM : 2.00 PETANG

BIL. : JKR/DDS 005/2016- (CDE).T. IV

NAMA PROJEK : MENAIKKAN TARAF LONGKANG DEKAT KUPUSB, JALAN TUTONG

YURAN TAWARAN : BND500.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

YURAN E-DOKUMEN : -

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
DI DALAM KELAS : II (II & III) SAHAJA
KATEGORI : [KA01 SAHAJA] - (KOD BAHARU)

TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : 23 JULAI 2016 (SABTU)

TARIKH TUTUP TAWARAN : 9 OGOS 2016 (SELASA)
TIDAK LEWAT DARI JAM : 2.00 PETANG

BIL. : JKR/DDS 006/2016- (CDE).T. II

NAMA PROJEK : KERJA-KERJA PERLINDUNGAN PANTAI DI SIMPANG 323 DAN 333, KAMPUNG DANAU, TUTONG (KERJA-KERJA SEGERA)

YURAN TAWARAN : BND30.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

YURAN E-DOKUMEN : -

Syarat-Syarat Tawaran :
TAWARAN-TAWARAN hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tawaran, Lembaga Tawaran Kecil, Tingkat Bawah, Kementerian Pembangunan, Berakas, BB3510, Negara Brunei Darussalam (kecuali) lain dari alamat yang dinyatakan dalam iklan atau dokumen tawaran.
Tawaran-tawaran yang diterima lewat dari tarikh dan masa yang telah ditetapkan tidak akan dilayan.
Tawaran-tawaran mestilah dihadapkan dalam sampul surat yang rapi (sealed) dengan menyatakan tajuk projek yang berkenaan tanpa menyatakan nama penawar dan dihantar ke alamat yang dinyatakan dalam dokumen tawaran.
Dokumen-dokumen tawaran bolehlah dilihat dan diperolehi dari Unit Pembahagian Dokumen, Tingkat Bawah, Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya, Lapangan Terbang Lama, Jalan Berakas, Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam. Dokumen tawaran yang dikeluarkan oleh Jabatan Kerja Raya, Kuala Belait (bilangan tawaran yang dimulai dengan huruf (''JKR/DDS ...'') bolehlah dilihat dan diperolehi dari Unit Kontrak, Jabatan Kerja Raya, Kuala Belait, Negara Brunei Darussalam.
Yuran tawaran tidak akan dikembalikan kepada mana juga kontraktor sama ada berjaya atau tidak kecuali kerja-kerja yang ditawarkan dibatalkan.
Sebelum dokumen-dokumen tawaran dikeluarkan, setiap pemborong dikehendaki membawa sijil pendaftaran kontraktor dan pembekal yang menunjukkan bahawa pemborong adalah yang berdaftar di Kementerian Pembangunan dalam kelas yang ditetapkan dan dikehendaki membayar yuran tawaran.
Tawaran-tawaran mestilah dihadapkan dengan menggunakan borang-borang tawaran yang telah disediakan. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak akan semestinya menerima tawarantawaran yang terendah atau lain-lain tawaran.

 

 

 

Seterusnya...

JABATAN MUZIUM-MUZIUM
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

 

JABATAN MUZIUM-MUZIUM
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

 

TAWARAN BILANGAN :
20/JMB/S/12/91 - 2016

TAJUK TAWARAN :
KERJA-KERJA PEMBERSIHAN HARIAN
BANGUNAN DI BAWAH
JABATAN MUZIUM-MUZIUM

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

1. Dokumen-dokumen tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi dari Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah, Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai Rabu, 15 Jun 2016. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.
2. Tawaran-tawaran hendaklah dihantar dalam sampul surat yang tertutup dengan menyatakan bilangan tajuk tawaran serta tarikh tutup tanpa menunjukkan identiti pemborong dan dialamatkan kepada :

Pengerusi Lembaga Tawaran Kecil
Peti Tawaran, Tingkat Bawah
Kementerian Kesihatan
Commonwealth Drive
Bandar Seri Begawan, BB 3910
Negara Brunei Darussalam.

3. Tawaran-tawaran hendaklah disediakan dengan menggunakan borang-borang tawaran yang telah ditetapkan dan disediakan dalam dua (2) salinan termasuk salinan asal atau sepertimana yang dinyatakan. Dokumen-dokumen tawaran hendaklah dihantar tidak lewat dari jam 2.00 Petang, Selasa pada 12 Julai 2016. Tawaran yang diterima lewat dari tarikh dan masa yang ditetapkan tidak akan dilayan.
4. Yuran tawaran (tender fee) bagi tiap-tiap tawaran adalah seperti dinyatakan dan dikehendaki pembayaran dengan WANG TUNAI sahaja (dan yuran tawaran tidak akan dikembalikan). Pembayaran hendaklah dibuat di Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan semasa waktu-waktu bekerja.

6 29 2016 PelitaBrunei PB 29 JUN 2016 Pelita16P1
5. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak semestinya menerima tawaran yang paling rendah atau lain-lain tawaran.
6. Tawaran adalah dibukakan kepada pemborong-pemborong dan hendaklah mempunyai kelayakan seperti berikut :
• Sijil Pendaftaran Perniagaan yang masih sahlaku dan berdaftar dengan Kementerian Kesihatan.
• Manakala bagi pemborong / pembekal yang menyertai tawaran ubat-ubatan (Drug and Medicine) mestilah mempunyai Lesen Racun yang sah Poison Act (Cap. 114).
• Manakala bagi pemborong / pembekal yang menyertai tawaran bagi kerja-kerja pembangunan dan pendawaian elektrik mestilah mempunyai Lesen Pendaftaran yang masih sah dari Kementerian Pembangunan.
7. Penender yang menolak atau membatalkan tawaran atau kontrak setelah kebenaran tawaran diperolehi atau setelah tutup tawaran akan dikenakan denda selaras dengan peraturan dan garis pandu yang diberikan oleh Lembaga Tawaran Negara.

6 29 2016 PelitaBrunei PB 29 JUN 2016 Pelita16P2

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN

No. Tawaran : JPPK/LTN/07/2016

Tajuk Tawaran :
DEVELOPMENT OF MILITARY ACADEMY, KAMPUNG TANAH JAMBU NEGARA BRUNEI DARUSSALAM PACKAGE 2,
OFFICE CADET BUILDINGS, TRAINING FACILITIES AND ASSOCIATED EXTERNAL WORKS - REMEDIAL WORKS TO SLOPE FAILURE FOR
OBSTACLE COURSE HILL

BAYARAN TAWARAN :
BND50.00 (tidak dikembalikan)

Kelas : III DAN KE ATAS SAHAJA
Kategori : KA 01

Tempoh Penyiapan :
DUA (2) BULAN

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

PEJABAT PEGUAM NEGARA
JABATAN PERDANA MENTERI

TAWARAN SEBUT HARGA :
JPN/K/1/11/TT/2016/14

TAWARAN
PERKHIDMATAN PEMELIHARAAN KAWASAN LUAR / DALAM
BANGUNAN UNDANG-UNDANG
JALAN RAJA ISTERI PENGIRAN ANAK SALEHA
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

 

Seterusnya...

IKLAN TAWARAN
PERKHIDMATAN KANTIN BAGI SEKOLAH UGAMA
JABATAN PENGAJIAN ISLAM,
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

 

BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN

Daerah Brunei dan Muara
Bilangan Rujukan Tawaran : 1
KHEU/JPI/BBP3/K/28/06
Nama Sekolah Ugama : Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Hajah Masna
Kawasan Brunei I
TAWARAN PERKHIDMATAN KANTIN SEKOLAH UGAMA,
JABATAN PENGAJIAN ISLAM,
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA,

BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN
PEMBERITAHUAN TAWARAN

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN KEPADA
PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DENGAN
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
DI DALAM KELAS : III, IV & V SAHAJA
KATEGORI :

(5j SAHAJA) - (KOD LAMA)
(M01 SAHAJA) - (KOD BAHARU)

TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN PADA : 28 JUN 2016 (SELASA)

TARIKH TUTUP : 12 JULAI 2016 (SELASA) TIDAK LEWAT DARI JAM : 2.00 PETANG

BILANGAN TAWARAN : JKR/DME/ 14/BPB/2016

NAMA PROJEK :
TO OVERHAUL THE EXISTING CHILLER NO.1 AND NO.3
AND THE REPLACEMENT OF EXISTING AIR-COOLED CHILLER
NO.2 C/W ALL THE ASSOCIATED
WORK FOR E-GOVERNMENT NATIONAL CENTRE
HEADQUARTERS, GADONG
(NO. PROJEK : AC01/2016)

YURAN TAWARAN :
BND50.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

DIBUKAKAN KEPADA
PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DENGAN
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
DI DALAM KELAS : III, IV & V SAHAJA
KATEGORI :
(7a SAHAJA) - (KOD LAMA)
(E01 SAHAJA) - (KOD BAHARU)

TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN PADA : 28 JUN 2016 (SELASA)

TARIKH TUTUP : 12 JULAI 2016 (SELASA) TIDAK LEWAT DARI JAM : 2.00 PETANG

BILANGAN TAWARAN : JKR/DME/ 15/BPB/2016

NAMA PROJEK :
PENGUBAHSUAIAN BANGUNAN KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN -
PEJABAT PENEMPATAN SEMENTARA
DI PUSAT PERDAGANGAN ANTARABANGSA - (KERJA-KERJA ELEKTRIKAL)
(NO. PROJEK: EP 01/2016)

YURAN TAWARAN :
BND30.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DENGAN
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
DI DALAM KELAS : II DAN III SAHAJA
KATEGORI :
(KA01 SAHAJA) - (KOD BAHARU)

TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN PADA : 25 JUN 2016 (SABTU)

TARIKH TUTUP : 28 JUN 2016 (SELASA) TIDAK LEWAT DARI JAM : 2.00 PETANG

BILANGAN TAWARAN :
JKR/DWS/007/2016

NAMA PROJEK :
PEMASANGAN PAIP AIR BAHARU BAGI PERINDUSTRIAN SPARK
DAERAH BELAIT

YURAN TAWARAN :
BND30.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)
YURAN E-DOKUMEN : -

Seterusnya...

JABATAN PERHUTANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN SUMBER-SUMBER UTAMA DAN PELANCONGAN

REQUEST FOR PROPOSALS (RFP)

FORESTRY DEPARTMENT
MINISTRY OF PRIMARY
RESOURCES AND TOURISM (MPRT)
Open Invitation for Proposals

Reference No. : MPRT/RFP/2016/07
TO INVEST, DEVELOP, OPERATE AND MAINTAIN THE BERAKAS FOREST
RECREATION PARK (BFRP)
IN BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

JABATAN KAJICUACA BRUNEI DARUSSALAM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Seterusnya...

JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

BIL. TAWARAN : JAPEM/K27134/2016
(Membaikpulih Flat Penempatan Sementara Jalan Subok)

MEMBAIKPULIH FLAT PENEMPATAN SEMENTARA JALAN SUBOK/001/2016
(UNIT PEMBAIKAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN)

Seterusnya...

JABATAN PERIKANAN
KEMENTERIAN SUMBER-SUMBER UTAMA DAN PELANCONGAN

REQUEST FOR PROPOSALS (RFP)
DEPARTMENT OF FISHERIES,
MINISTRY OF PRIMARY RESOURCES
AND TOURISM (MPRT)
Open Invitation for Proposals

DOCUMENTATION FOR PROPOSALS TO INVEST, OPERATE AND MANAGE
THE OFFSHORE FISHING IN ZONE 4 IN BRUNEI DARUSSALAM
Reference No. : MPRT/RFP/2016/06

The Department of Fisheries, Ministry of Primary Resources and Tourism invites proposals from interested parties to invest, operate and manage the offshore fishing in zone 4 in Brunei Darussalam.
The objective of this project is :
1. To create a profitable and sustainable Offshore Fishing in Zone 4 that can benefit to both investors and Brunei Darussalam;
2. To create business opportunities through collaboration and partnership;
3. To encourage participation of foreign investors to work with local parties to operate the offshore fishing industry;
4. To generate employment for the locals;
5. To encourage adoption of latest technology and know-how in the offshore fishing industry in Brunei Darussalam.
More detailed information and guidelines for submitting proposals will be provided in the Request for Proposals (RFP) document.
To register for the RFP, interested parties should send an e-mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. '; document.write(''); document.write(addy_text37757); document.write('<\/a>'); //-->\n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. with subject heading, 'Proposals To Invest, Operate and Manage the Offshore Fishing in Zone 4 in Brunei Darussalam', attaching information on the company, relevant experience
as well as contact details.
Detailed RFP documents can be obtained from the Department of Fisheries,Ministry of Primary Resources and Tourism or through e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Completed proposal should be submitted to the address below not later than 2.00 Pm
on Tuesday, 16th August 2016.

Tender Box
Ground Floor
Ministry of Primary Resources and Tourism
Jalan Menteri Besar
Bandar Seri Begawan, BB 3910
Negara Brunei Darussalam.

For all correspondence, please contact:
RFP Secretariat
Ministry of Primary Resources and Tourism
Jalan Menteri Besar
Bandar Seri Begawan, BB3910
Negara Brunei Darussalam
Telephone No. : +673 2382822

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Seterusnya...

JABATAN BANDARAN TUTONG
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

PEMBERITAHUAN TAWARAN
TAJUK TAWARAN :
PERMOHONAN CADANGAN (REQUEST FOR PROPOSAL)
TAWARAN PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN
BAGI GERAI PERAYAAN SEMPENA SAMBUTAN PERAYAAN
ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA
PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI
DARUSSALAM YANG KE-70 TAHUN BAGI DAERAH TUTONG TAHUN 2016

BILANGAN TAWARAN : JBT/S/02/2016-2017

TARIKH TUTUP TAWARAN :
RABU, 29 JUN 2016, JAM 12.00 TENGAH HARI


1. TAWARAN-TAWARAN adalah dipelawa dari syarikat-syarikat yang berdaftar di Negara
Brunei Darussalam.
2. Tawaran-tawaran hendaklah dihantar dalam sampul surat tertutup tanpa menunjukkan
identiti pengirim.
3. Pada bahagian atas sampul surat berkenaan hendaklah ditulis bilangan tawaran serta
tarikh tutup tawaran.
4. Tawaran-tawaran hendaklah juga menyertakan salinan pendaftaran syarikat, salinan sijil
perniagaan (Business Names of Enactment Section 16 and 17 atau List of Directors) dan salinan
kad pengenalan.
5. Tawaran-tawaran hendaklah dihantar dan dimasukkan ke dalam PETI TAWARAN
bertempat di Aras Bawah, Jabatan Bandaran Tutong, Bangunan Jabatan-Jabatan Kerajaan,
Bukit Bendera, Daerah Tutong dan dialamatkan kepada :

PENGERUSI JAWATANKUASA MENELITI
TAWARAN DAN SEBUT HARGA
JABATAN BANDARAN TUTONG
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

6. Borang tawaran boleh didapati di Kaunter Bahagian Kewangan, Jabatan Bandaran Tutong,
Aras Bawah, Jabatan Bandaran Tutong, Bangunan Jabatan-Jabatan Kerajaan, Daerah Tutong.
7. Mana-mana tawaran yang diterima selepas tarikh tutup tawaran tidak akan dilayan.
8. Yuran tawaran sebanyak BND2.00 hendaklah dijelaskan semasa mengambil borang tawaran
dan yuran tawaran tidak akan dikembalikan jika sekiranya syarikat yang turut serta
tidak berjaya dalam tawaran tersebut.

Seterusnya...

JABATAN PEGUAM NEGARA
JABATAN PERDANA MENTERI

PEJABAT PEGUAM NEGARA
JABATAN PERDANA MENTERI

TAWARAN SEBUT HARGA : JPN/K/1/11/TT/2016/14

TAWARAN PERKHIDMATAN PEMELIHARAAN KAWASAN LUAR / DALAM
BANGUNAN UNDANG-UNDANG JALAN RAJA ISTERI PENGIRAN ANAK SALEHA
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

1. TAWARAN-TAWARAN adalah dipelawa dari pemborong-pemborong tempatan bagi Pemeliharaan Kawasan Luar / Dalam bagi Bangunan Undang-Undang, Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, Negara Brunei Darussalam.
2. Setiap pemborong hendaklah membuat salinan cetakan hardcopy (binding) dari cekera padat (CD) yang diperolehi dari pejabat ini dan memasukkan ke dalam Peti Tawaran yang beralamat
seperti di bawah :

Bahagian Pentadbiran dan Kewangan
Tingkat II, Bangunan Undang-Undang dan Mahkamah-Mahkamah
Pejabat Peguam Negara
Jabatan Perdana Menteri
Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha
Negara Brunei Darussalam.

 

Tidak lewat jam 2.00 Petang
Selasa, 28 Jun 2015.

3. Tawaran yang lewat diterima dari tarikh yang dinyatakan di atas tidak akan dilayan.
4. Semua tawaran hendaklah dikirim dengan sampul surat yang tertutup rapi (sealed) tanpa menunjukkan sebarang identiti pemborong. Pada bahagian atas sampul surat hendaklah dituliskan nama Tawaran Pemeliharaan Kawasan Luar / Dalam Bangunan Undang-Undang, Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, Negara Brunei Darussalam.
5. Bayaran tawaran (tender fee) hendaklah dibayar ke Unit Pengurusan, Bahagian Pentadbiran dan Kewangan, Tingkat I, Bangunan Undang-Undang dan Mahkamah-Mahkamah, Pejabat Peguam Negara, Jabatan Perdana Menteri, Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, bagi mendapatkan CD (softcopy) dengan harga BND5.00 (tunai). Wang ini tidak akan dikembalikan.

Waktu Menerima Bayaran
Isnin hingga Khamis
8.00 Pagi hingga 11.00 Pagi
Sabtu
8.00 Pagi hingga 10.00 Pagi

6. Tawaran ini adalah untuk tempoh satu (1) tahun.
7. Cekera Padat (CD) dan keterangan lanjut mengenai perkara ini bolehlah diperolehi seperti alamat yang dinyatakan di peranggan 5 di atas.
8. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak akan terikat untuk menerima tawaran yang terendah atau apa-apa jua tawaran.

 

----------**********----------

 

JABATAN TENAGA DAN PERINDUSTRIAN
JABATAN PERDANA MENTERI

JABATAN TENAGA DAN PERINDUSTRIAN
JABATAN PERDANA MENTERI

BILANGAN TAWARAN : EID/SEBUT HARGA/2016-2017/2 'THE DEVELOPMENT OF CENTRALISED BUSINESS DATA BASE FOR ENERGY & INDUSTRY DEPARTMENT'

Syarat-Syarat Tawaran :
1. DIBUKAKAN kepada syarikat atau perusahan yang mempunyai pengalaman dan kepakaran dalam pengenalikan dan pembinaan (development) Database;
2. Syarikat atau perusahaan yang berhajat untuk ikut serta bagi tawaran yang tersebut di atas hendaklah membuat pembayaran bagi harga yuran tawaran yang berjumlah BND5.00 dan seterusnya mendapatkan dokumen tawaran dari :

PENYAMBUT TETAMU
JABATAN TENAGA DAN PERINDUSTRIAN BASEMENT 1
JABATAN PERDANA MENTERI
JALAN PERDANA MENTERI
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Pada setiap Isnin hingga Khamis dari jam 8.30 pagi hingga 12.00 tengah hari sahaja;
3. Tawaran hendaklah dihantar dalam sampul surat yang tertutup.Pada bahagian atas sampul surat hendaklah ditulis tajuk tawaran seperti berikut :

BILANGAN TAWARAN : EID/SEBUT HARGA/2016-2017/2
'THE DEVELOPMENT OF CENTRALISED BUSINESS DATA BASE
FOR ENERGY & INDUSTRY DEPARTMENT'

tanpa menunjukkan nama syarikat atau perusahaan dan sampul surat itu hendaklah ditujukan kepada :

PENGERUSI JAWATANKUASA SEBUT HARGA
JABATAN TENAGA DAN PERINDUSTRIAN BASEMENT 1
JABATAN PERDANA MENTERI
JALAN PERDANA MENTERI
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

tidak lewat dari jam 9.00 Pagi pada Isnin, 27 Jun 2016.

4. Kerajaan Kebawah DuliYang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan danYang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak semestinya terikat menerima tawaran yang rendah atau sebarang tawaran difikirkan tidak munasabah.
5. Sesi penerangan tawaran akan diadakan pada Sabtu, 25 Jun 2016 bertempat di Pusat Kebangsaan E-Kerajaan, Simpang 69-18, Jalan E-Kerajaan, Gadong, BE1110 pada jam 9.30 Pagi.
6. Syarikat atau perusahan yang berminat untuk menghadiri sesi penerangan berkenaan hendaklah menghadapkan tiga (3) orang nama wakil ke jabatan ini melalui alamat e-mel This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. atau Webmail https://webmail.gov.bn sebelum 20 Jun 2016 bagi didaftarkan bagi menghadiri sesi penerangan tawaran.
7. Bagi sebarang pertanyaan berhubung dengan sesi penerangan tersebut bolehlah menghubungi ke jabatan ini melalui talian telefon : +673 2384488 sambungan 1630.

 

----------**********----------

 BIRO KAWALAN NARKOTIK
JABATAN PERDANA MENTERI

BILANGAN TAWARAN : (5) BKN(A)/PRJ/10

TAWARAN BAGI : 'REPAIR AND REPAINTING 12 UNITS, F6 AND F7, PUSAT AL-ISLAH
KAMPUNG KUPANG NARCOTICS CONTROL BUREAU
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.'

TAWARAN adalah dipelawa daripada pemborong-pemborong berdaftar dengan Kementerian Pembangunan kelas II dan III untuk melaksanakan kerja kerja 'REPAIR AND REPAINTING 12 UNITS, F6 AND F7, PUSAT AL-ISLAH KAMPUNG KUPANG NARCOTICS CONTROL BUREAU, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.'

Syarat-Syarat Tawaran :
1. Tawaran tersebut di atas hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Lembaga Tawaran Kecil, Jabatan Perdana Menteri tidak lewat jam 2.00 Petang pada Selasa, 5 Julai 2016.
2. Tawaran yang diterima lewat dari tarikh tersebut di atas tidak akan dilayan.
3. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak semestinya akan menerima tawaran yang paling rendah.
4. Dokumen-dokumen terperinci tawaran bolehlah diperolehi setelah bayaran harga dokumen tawaran berjumlah BND30.00 (tidak dikembalikan) dibuat di Bahagian Pentadbiran, Tingkat 1, Biro Kawalan Narkotik, Jalan Tungku, Gadong, BE2110, Negara Brunei Darussalam pada setiap hari bekerja, iaitu :

Isnin hingga Khamis dan Sabtu
8.30 Pagi hingga 1.00 Petang

5. Tarikh terakhir mengambil dokumen adalah 2 Julai 2016.
6. Salinan Sijil Pendaftaran Perniagaan, resit pembayaran dokumen tawaran, kad pengenalan dan Sijil Lesen Buruh hendaklah disertakan bersama.
7. Tawaran hendaklah dihantar ke alamat tersebut di bawah dalam sampul surat yang tertutup ditulis bilangan dan nama tawaran berkenaan, tanpa menunjukkan identiti pemborong kepada :

PENGERUSI
LEMBAGA TAWARAN KECIL
JABATAN PERDANA MENTERI
LEVEL 1, BANGUNAN JABATAN PERDANA MENTERI
JALAN MENTERI BESAR
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN

No. Tawaran : JPPK/LTN/07/2016
Tajuk Tawaran :
DEVELOPMENT OF MILITARY ACADEMY, KAMPUNG TANAH JAMBU NEGARA BRUNEI
DARUSSALAM PACKAGE 2, OFFICE CADET BUILDINGS, TRAINING FACILITIES AND
ASSOCIATED EXTERNAL WORKS - REMEDIAL WORKS TO SLOPE FAILURE FOR OBSTACLE COURSE HILL
BAYARAN TAWARAN :
BND50.00 (tidak dikembalikan)
Kelas : III DAN KE ATAS SAHAJA
Kategori : KA 01
Tempoh Penyiapan : DUA (2) BULAN

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN PENERBANGAN AWAM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JABATAN PENERBANGAN AWAM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

1. TAWARAN adalah dipelawa untuk ''BAGI MEMBEKALKAN LIQUID AQUEOUS FILM FORMING FOAM (AFFF) 6% BAGI PERKHIDMATAN BOMBA LAPANGAN TERBANG''

DCA/AFS/2016/SH-13

2. Tawaran hendaklah dihantar dalam sampul surat yang bertutup tanpa menunjukkan identiti atau logo pembekal / pemborong, ditulis dengan :

''BAGI MEMBEKALKAN LIQUID AQUEOUS FILM FORMING FOAM (AFFF) 6% BAGI PERKHIDMATAN BOMBA LAPANGAN TERBANG''

Bilangan Tawaran : DCA/AFS/2016/SH-13
Tarikh Tutup : 13 Julai 2016

Kepada :
Pengerusi Jawatankuasa Sebut Harga
d/a Bangunan Jabatan
Penerbangan Awam
Kementerian Perhubungan
Bandar Seri Begawan, BB 2513
Negara Brunei Darussalam.

3. Tawaran-tawaran hendaklah sampai kepada Jawatankuasa Sebut Harga tidak lewat jam 12.00 Tengah Hari, Rabu, 13 Julai 2016. Tawaran-tawaran yang diterima lewat
dari tarikh dan masa yang ditetapkan tidak akan dilayan.
4. Dokumen-dokumen tawaran bolehlah diperolehi dari Bahagian Kewangan, Tingkat Bawah, Ibu Pejabat Jabatan Penerbangan Awam, Negara Brunei Darussalam semasa hari-hari bekerja dengan bayaran sebanyak BND10.00 (tidak dikembalikan).
5. Penerangan lanjut bolehlah diperolehi dari Pejabat Ketua Pegawai Bomba Lapangan Terbang, Jabatan Penerbangan Awam, melalui talian :

Telefon : +673 2330142 sambungan 1633
Faksimile : +673 2334776

6. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak akan terikat untuk menerima sebarang tawaran yang rendah atau lain-lain tawaran.
7. Iklan-iklan tawaran bolehlah dilihat melalui laman web http:/ www.civil-aviation.gov.bn

 

----------**********----------

 

JABATAN KAJI CUACA BRUNEI DARUSSALAM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

 

1. TAWARAN adalah dipelawa bagi : 'PEMOTONGAN RUMPUT DAN PEMBERSIHAN TAPAK STESEN-STESEN KAJI CUACA JABATAN KAJI CUACA BRUNEI DARUSSALAM''
2. Tawaran hendaklah dihantar dalam sampul surat yang ditutup rapi tanpa menunjukkan identiti atau logo pembekal / pemborong ditulis dengan :

TAWARAN BAGI 'PEMOTONGAN RUMPUT DAN PEMBERSIHAN TAPAK STESEN-STESEN KAJI CUACA, JABATAN KAJI CUACA BRUNEI DARUSSALAM'

Bilangan Tawaran :
JKBD/2016/SH-03

Tarikh Tutup :
Rabu, 29 Jun 2016

Kepada :
Pengerusi Jawatankuasa Sebut Harga
Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Tingkat 1,
Divisyen Kewangan
Blok B23, Flat Anggerek Desa
Simpang 32-37 Kampung Anggerek Desa, BB3713
Negara Brunei Darussalam.

3. Tawaran hendaklah sampai kepada Pengerusi Jawatankuasa Sebut Harga yang beralamat di atas tidak lewat dari jam 2.00 Petang, Rabu, 29 Jun 2016. Tawaran yang diterima lewat dari tarikh dan masa yang ditetapkan tidak akan dilayan.
4. Dokumen tawaran boleh diperolehi semasa waktu-waktu bekerja dengan harga BND5.00 senaskhah (tidak dikembalikan) dari :

Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam
Tingkat 1, Divisyen Kewangan Blok B23
Flat Anggerek Desa Simpang 32-37
Kampung Anggerek Desa, BB3713
Negara Brunei Darussalam.

Untuk keterangan lanjut bolehlah menghubungi
Jabatan Kaji Cuaca
di talian +673 2381342.

5. Sebut Harga mestilah dihantar dengan menggunakan borang yang telah disediakan. Jumlah harga tawaran hendaklah dicatat / ditulis dengan betul dan jelas demi mengelakkan sebut harga tidak akan dilayan. Barang yang ditawarkan hendaklah menepati kehendak spesifikasi seperti dinyatakan di dalam Lampiran TS-1 hingga TS-4.
6. Sebut Harga hendaklah sah sehingga 120 hari dari tarikh tutup sebut harga.
7. Penender hendaklah menyertakan Salinan Sijil Pendaftaran yang menyenaraikan butir-butir syarikat berkenaan berserta salinan Kad Pintar atau Pasport pemilik.
8. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau sebarang tawaran yang tidak munasabah.

 

Seterusnya...

JABATAN ALAM SEKITAR, TAMAN DAN REKREASI
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

Seterusnya...

JABATAN PENGAJIAN ISLAM
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

IKLAN TAWARAN
PERKHIDMATAN KANTIN BAGI SEKOLAH UGAMA JABATAN PENGAJIAN ISLAM,
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN

Daerah Brunei dan Muara
Bilangan Rujukan Tawaran : 1
KHEU/JPI/BBP3/K/28/06

Nama Sekolah Ugama :
Sekolah Ugama
Pengiran Anak Puteri Hajah Masna
Kawasan Brunei I

TAWARAN PERKHIDMATAN
KANTIN SEKOLAH UGAMA,
JABATAN PENGAJIAN ISLAM,
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA,
BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN

 

Seterusnya...

JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

BIL. TAWARAN :
JAPEM/K27134/2016
(Membaikpulih Flat Penempatan Sementara Jalan Subok)

MEMBAIKPULIH FLAT
PENEMPATAN SEMENTARA
JALAN SUBOK/001/2016
(UNIT PEMBAIKAN DAN
PEMELIHARAAN BANGUNAN)

Seterusnya...

JABATAN BELIA DAN SUKAN
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

 

6 22 2016 PelitaBrunei PB 22 JUN 2016 Pelita15

 

----------**********----------

 

JABATAN BELIA DAN SUKAN
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN


JABATAN BELIA DAN SUKAN
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

KANTIN KOLAM RENANG SUKAN KEBANGSAAN
(3)JBS/ADM/TDR/34/96 pt.3

Syarat-syarat Tawaran :
TAWARAN hendaklah dihantar ke :

Peti Tawaran
Pengerusi Lembaga Tawaran Kecil
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
Tingkat 1, (Ruang Masuk / Penyambut Tetamu)
Bangunan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
Simpang 336 - 17, Jalan Kebangsaan
Bandar Seri Begawan, BA 1210
Negara Brunei Darussalam.

Tarikh tutup tawaran ialah pada Selasa, 28 Jun, 2016, jam 12.00 Tengah Hari
dan mana-mana tawaran yang lewat diterima dari tarikh dan masa yang telah dinyatakan tidak
akan dilayan.
Tawaran hendaklah ditulis dengan betul dan terang di dalam borang yang disediakan dan
seterusnya dihantar dalam sampul surat biasa yang ditutup rapi di mana pada bahagian atas
sebelah kiri sampul surat hendaklah ditulis dengan bilangan / tajuk tawaran tanpa menunjukkan
pengenalan syarikat / pembekal.
Dokumen-dokumen dan borang tawaran boleh diperolehi dari :

Unit Hasil
Bahagian Pentadbiran dan Kewangan
Tingkat 4, Jabatan Belia dan Sukan
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan
Berakas, BA1211
Negara Brunei Darussalam.

Pada waktu-waktu bekerja dari jam 8.00 Pagi hingga 11.30 Pagi kecuali Sabtu hanya
sehingga 10.30 Pagi sahaja.

 

 

Seterusnya...

JABATAN KAJI CUACA BRUNEI DARUSSALAM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Seterusnya...

JABATAN KASTAM DAN EKSAIS DIRAJA
KEMENTERIAN KEWANGAN

JABATAN KASTAM DAN EKSAIS DIRAJA
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
TAWARAN KASTAM 10/2016
KERJA-KERJA BAIKPULIH DAN UBAH SUAI BILIK-BILIK
DI POS KAWALAN KASTAM
SUNGAI TUJUH, DAERAH BELAIT,
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

Seterusnya...

JABATAN BANDARAN TUTONG
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

PEMBERITAHUAN TAWARAN

TAJUK TAWARAN :
PERMOHONAN CADANGAN (REQUEST FOR PROPOSAL) TAWARAN PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN BAGI GERAI PERAYAAN SEMPENA SAMBUTAN PERAYAAN ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM YANG KE-70 TAHUN BAGI DAERAH TUTONG TAHUN 2016

BILANGAN TAWARAN : JBT/S/02/2016-2017

TARIKH TUTUP TAWARAN :
RABU, 29 JUN 2016, JAM 12.00 TENGAH HARI

Seterusnya...

Ramalan Cuaca

Untuk maklumat lanjut Ramalan Cuaca bagi Negara Brunei Darussalam sila layari www.met.gov.bn

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel