A+ A A-

PERATURAN PENGIKLANAN DALAM EDISI PELITA BRUNEI

 1. IKLAN hendaklah dialamatkan kepada : Penerbit Iklan Pelita Brunei, Bahagian Akhbar, Tingkat 2, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri, Lapangan Terbang Lama Berakas BB3510, Negara Brunei Darussalam.
 2. Rang iklan hendaklah dimasukkan dalam disket menggunakan Microsoft Word dengan saiz font 11 ke 12 point, manakala persuratan mengenainya boleh dihantar dalam "hard copy".
 3. Iklan hendaklah sampai kepada penerbit dua (2) minggu sebelum tarikh terbit iklan yang dikehendaki.
 4. Rang iklan hendaklah dalam Bahasa Melayu menggunakan Sistem Ejaan Rumi baru. Bahasa Inggeris hanya boleh digunakan bagi deskripsi iklan yang dibukakan untuk penyertaan dari luar negeri atau perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan.
 5. Iklan-iklan hanya akan diterbitkan dua kali, itu pun jika belum sampai kepada tarikh tutup tawaran. Walau bagaimanapun pengeluaran iklan yang diterima adalah tertakluk kepada kekosongan ruangan.
 6. Jika perubahan mendadak pada iklan-iklan yang sudah dihantar hendaklah dimaklumkan kepada penerbit tidak lewat pada hari Sabtu sebelum jam 10.00 pagi bagi iklan yang akan diterbitkan pada minggu berikutnya.
 7. Sebarang iklan yang hendak ditarik balik (dibatalkan) hendaklah dimaklumkan tidak lewat dari hari Khamis 11.30 pagi iaitu bagi iklan yang akan diterbitkan pada hari Rabu akan datang.
 8. Hanya kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan dan agensi-agensi separuh kerajaan sahaja yang diterima mengiklankan di PELITA BRUNEI.
 9. Hanya permohonan iklan-iklan yang mematuhi syarat-syarat dan peraturan ini sahaja yang akan dipertimbangkan.
 10. Iklan-iklan juga boleh di hantar terus melalui e-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

 IKLAN KEM PENDIDIKAN JPPP 01 ISNIN 30112015

Seterusnya...

JABATAN BELIA DAN SUKAN
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

BIL. TAWARAN : (07) JBS/ADM/UP/2015

Peti Sebut Harga
Tingkat 4
Jabatan Belia dan Sukan
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
Bangunan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
Simpang 336 - 17, Jalan Kebangsaan
Bandar Seri Begawan, BA 1211
Negara Brunei Darussalam.

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi dari Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah, Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai hari Sabtu, 14 November 2015. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

KEMENTERIAN SUMBER-SUMBER UTAMA DAN PELANCONGAN

PUSAT PROMOSI DAN PEMASARAN
KEMENTERIAN SUMBER-SUMBER UTAMA & PELANCONGAN

BILANGAN TAWARAN : KSSUP/MPC/Q/2015 - 2016 [07]
TAJUK TAWARAN : DESIGNING, CONSTRUCTION, FURNISHING AND DISMANTLING OF BRUNEI DARUSSALAM
PAVILION AT THE ASEAN TOURISM FORUM (ATF) TRAVEX, 20 - 22 JANUARY 2016, MANILA, PHILIPPINES

YURAN TAWARAN : BND5.00 (tidak dikembalikan)
TARIKH TUTUP TAWARAN : KHAMIS, 10 DISEMBER 2015 JAM 2.00 PETANG

Published in Tawaran
Seterusnya...

JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK
JABATAN PERDANA MENTERI

JEMPUTAN UNTUK MEMBERI SEBUT HARGA JABATAN PERKHIDMATAN ELEKTRIK

BILANGAN TAWARAN : JPE/LTK/PDP/048/2015
TAJUK TAWARAN : PROPOSED SUPPLY, DELIVERY AND COMMISSIONING OF
A 25/30MVA 66/11KV ONAN/ONAF POWER TRANSFORMERS (TX#2) AT GPS2

Tarikh Tutup : 15 DISEMBER 2015, (HARI SELASA, JAM 2.00 PETANG)
Yuran Tawaran : BND500.00 (tidak dikembalikan)
Tempat tutup :
'TENDER BOX'
Pengerusi Lembaga Tawaran Kecil
Jabatan Perdana Menteri
Jalan Menteri Besar
Negara Brunei Darussalam.

KELAYAKAN : KELAS III DAN KE ATAS, Kategori E03

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

TAWARAN NO. 1
MINDEF/DFA/RC/224(1)
THE PRINTING SERVICE FOR THE PUBLIC RELATIONS UNIT, MINISTRY OF DEFENCE - THREE (3) YEARS CONTRACT
Bayaran Tawaran : BND50.00 (tidak dikembalikan)

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG KELAS I ATAU II DAN KATEGORI KPB07

Bil. : KHEU/BDP/LTK/025/2015
SEKOLAH MENENGAH ARAB KAMPUNG KATOK - Signages

Yuran dokumen : BND10.00 (Tidak dikembalikan)

Tarikh dan jam tutup mengambil dokumen tawaran : 8 Disember 2015, (3.00 Petang)
Tarikh tutup : 22 Disember 2015 (2.00 Petang)

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
DI DALAM KELAS III, IV & V DI BAWAH KATEGORI : M01 SAHAJA

TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN PADA : 8 DISEMBER 2015 (Selasa)
TARIKH TUTUP PADA : 22 DISEMBER 2015 (Selasa) HINGGA JAM 2.00 PETANG

BIL. : JKR/DME/30/BPB/2015
TERM CONTRACT FOR OPERATION AND MAINTENANCE WORKS OF AIR-CONDITIONING SYSTEM
AT BANDAR SERI BEGAWAN (KUMPULAN 6B) FOR THREE (3) YEARS,

NO. PROJEK : AM-019/2015
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND100.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Seterusnya...

PROGRAM KHIDMAT BAKTI NEGARA
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

KENYATAAN TAWARAN

BILANGAN TAWARAN
11/NOVEMBER/2015/PKBN/1.41/15

TAJUK TAWARAN
PENYEDIAAN PEMBEKALAN KERETA 'BUGGY' (GOLF CART) BAGI PENGAMBILAN KELIMA, PROGRAM KHIDMAT BAKTI NEGARA (PKBN),
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

1. TAWARAN adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat / pembekal-pembekal tempatan yang berdaftar di Negara Brunei Darussalam dan diiktiraf sebagai Pembekal Perkhidmatan oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan.

2. Dokumen tawaran boleh diperolehi dari Bahagian Kewangan, Tingkat 1, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan, Negara Brunei Darussalam semasa hari / waktu bekerja.

3. Yuran Tawaran adalah BND10.00 sahaja bagi setiap tawaran dan tidak akan dikembalikan kepada setiap pemborong sama ada yang berjaya atau yang tidak berjaya setelah menghantar tawaran yang sah (bone-fide tender).

4. Penerangan lanjut boleh dirujuk ke Bahagian Khidmat Bakti Negara semasa waktu bekerja melalui talian +673 2340033 / +673 2340045 bertempat di Ibu Pejabat Bahagian Khidmat Bakti Negara, Blok 18, Simpang 32-15, Flat Kerajaan Anggrek Desa, Jalan Berakas BB3713, Negara Brunei Darussalam.

5. Tawaran hendaklah dihadapkan dalam sampul surat yang rapi (sealed) dengan menyatakan 11/NOVEMBER/2015/PKBN/1.41/15 - KONTRAK BAGI PENYEDIAAN PEMBEKALAN KERETA 'BUGGY' BAGI PENGAMBILAN KELIMA, PROGRAM KHIDMAT BAKTI NEGARA, KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM tanpa menyatakan nama penender / syarikat dengan dialamatkan kepada Pengerusi Lembaga Tawaran Kecil, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan, BS8110, Negara Brunei Darussalam.

6. Tawaran yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tawaran yang disediakan di :

Tingkat 1, Ruang Masuk / Penyambut
Tetamu (depan kaunter sekuriti)
Bangunan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan BS8110,
Negara Brunei Darussalam.
(PETI TAWARAN BERWARNA BIRU)
Tidak lewat jam 2.00 petang hari Selasa, 1 Disember 2015.

7. Tarikh terakhir mengambil dokumen tawaran adalah pada hari Sabtu, 28 November 2015 jam 11.00 Pagi.

8. Tawaran yang diterima lewat dari tarikh dan masa yang telah ditetapkan tidak akan dilayan.

9. Sebelum dokumen tawaran dikeluarkan, setiap syarikat dikehendaki membawa dan menghadapkan salinan Sijil Pendaftaran Perniagaan (Business Enactment Section 16 & 17) dan dikehendaki membayar yuran tawaran dengan kadar yang telah ditetapkan.

10. Tawaran-tawaran mestilah dihantar dengan menggunakan borang-borang tawaran yang telah disediakan. Tawaran yang mempunyai pengecualian tidak akan dilayan.

11. Setiap borang tawaran yang telah diisikan dengan lengkap hendaklah menyertakan salinan sijil pendaftaran (seperti kenyataan para '9') dan salinan resit pembayaran yuran tawaran (seperti kenyataan para '3').

12. Syarikat-syarikat yang dimiliki oleh pegawai / kakitangan kerajaan dan seumpamanya tidak akan dilayan dan tidak sah untuk dinilai.

13. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak akan semestinya menerima tawaran-tawaran yang rendah atau lain-lain tawaran.

14. Kesemua syarikat / pembekal yang mengambil bahagian dalam tawaran adalah DIMESTIKAN untuk hadir ke ''Taklimat Tawaran (Tender Briefing)'' pada hari Sabtu, 21 November 2015, jam 11.00 Pagi di Ibu Pejabat Bahagian Khidmat Bakti Negara (BKBN), Blok B18, Simpang 32-15, Flat Kerajaan Anggerek Desa, Jalan Berakas BB3713, Negara Brunei Darussalam.

15. Syarikat yang menolak atau membatalkan tawaran atau kontrak setelah kebenaran tawaran diperolehi akan dikenakan denda selaras mengikut peraturan dan garis pandu yang diberikan oleh Lembaga Tawaran Negara, rujukan LTN/4(39/1997).

----------**********----------

PUSAT PEMBANGUNAN BELIA
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

QUOTATION NOTICE

QUOTATION NO : 11/2015/KKBS/PPB/20
QUOTATION TITLE : SUPPLY AND DELIVERY OF EQUIPMENTS FOR MICRO GRANT PROJECT - SECOND INTAKE UNDER 'PROGRAM BELIA BERDIKARI' SCHEME AT PUSAT PEMBANGUNAN BELIA, KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN, JALAN UTAMA TANAH JAMBU, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

1) Quotation is open to contractor / company who is registered with the Government of His Majesty The Sultan of Brunei Darussalam.

2) Quotation to be submitted using the specific forms available and to be put inside a sealed envelope with stating only the quotation's number, title and closing date without revealing the contractor / company's identity. To be put inside the Quotation Box (GREEN COLOR CODING) available at and to be addressed to :-

Chairman of Quotation's Committee
Level 1
(Main Entrance / Security Counter)
Ministry of Culture, Youth and Sport's Building
Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan
Bandar Seri Begawan, BS8110
Negara Brunei Darussalam.

Not later than 2.00 Pm on 3rd December 2015 (THURSDAY).

3) Quotation received later than the stated time and date will not be entertain.

4) a) Further enquiries can be obtained from the Administration Section, Youth Development Centre, Ministry of Culture, Youth and Sports, Tanah Jambu Main Road, NBD;

b) Quotation's documentation can be obtained from the Financial Section, Level 1, Ministry of Culture, Youth and Sports; and

c) Payment of the quotation's fee can be made at the Financial Section, Level 1 from 8.00 Am to 11.30 Am and from 2.00 Pm to 3.30 Pm every working day except on Saturday (only available until 11.30 Am).

5) Last date to get the quotation's documentation is on 30th November 2015 (MONDAY), before 3.30 Pm.

6) Quotation fees will be BND10.00 in the form of cash or local cheque. Document fees will not be refunded.

7) It is STRONGLY ADVISED for every contractor / company who wishes to take part in this quotation, to visit the site; PUSAT PEMBANGUNAN BELIA (YOUTH DEVELOPMENT CENTRE), JALAN UTAMA TANAH JAMBU office / building / compound before submitting any offer.

Any enquiries and appointment can be referred to officer in-charge / representative at +673 2393682 / 3 extension 705 (Administration Section) during office hour.

8) Before the quotation's documentation is given, every contractor / company are requested to show their Company's Certificate of Registration; (Business Names Act Section 16 and 17) and Supplier / Contractor's Registration Certificate from Ministry of Development Certificate (IF APPLICABLE) as required to the officer in-charge and during the process of settling payment for the quotation's fee.

9) Copy of certificates and payment receipt as stated in paragraph 6 and 8 respectively, to be attached along with the quotation's documentation submitted.

10) The Government of His Majesty The Sultan of Brunei Darussalam will not certainly to accept any lowest quotation or any-any quotation received.

QUOTATION NOTICE

QUOTATION NO : 11/2015/KKBS/PPB/21
QUOTATION TITLE : SUPPLY AND DELIVERY OF EQUIPMENTS FOR 'PROJEK SKIM BANTUAN BELIA BERPADI' TO PUSAT PEMBANGUNAN BELIA, KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN, JALAN UTAMA TANAH JAMBU, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

1) Quotation is open to contractor / company who is registered with the Government of His Majesty The Sultan of Brunei Darussalam.

2) Quotation to be submitted using the specific forms available and to be put inside a sealed envelope with stating only the quotation's number, title and closing date without revealing the contractor / company's identity. To be put inside the Quotation Box (GREEN COLOR CODING) available at and to be addressed to :-

Chairman of Quotation's Committee
Level 1
(Main Entrance / Security Counter)
Ministry of Culture, Youth and Sport's Building
Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan
Bandar Seri Begawan, BS8110
Negara Brunei Darussalam.

Not later than 2.00 Pm on 10th December 2015 (THURSDAY).

3) Quotation received later than the stated time and date will not be entertain.

4) a) Further enquiries can be obtained from the Administration Section, Youth Development Centre, Ministry of Culture, Youth and Sports, Tanah Jambu Main Road, NBD;

b) Quotation's documentation can be obtained from the Financial Section, Level 1, Ministry of Culture, Youth and Sports; and

c) Payment of the quotation's fee can be made at the Financial Section, Level 1 from 8.00 Am to 11.30 Am and from 2.00 Pm to 3.30 Pm every working day except on Saturday (only available until 11.30 Am).

5) Last date to get the quotation's documentation is on 7th December 2015 (MONDAY), before 3.30 Pm.

6) Quotation fees will be BND10.00 in the form of cash or local cheque. Document fees will not be refunded.

7) It is STRONGLY ADVISED for every contractor / company who wishes to take part in this quotation, to visit the site; PUSAT PEMBANGUNAN BELIA (YOUTH DEVELOPMENT CENTRE), JALAN UTAMA TANAH JAMBU office / building / compound before submitting any offer. Any enquiries and appointment can be referred to officer in-charge / representative at +673 2393682 / 3 extension 705 (Administration Section) during office hour.

8) Before the quotation's documentation is given, every contractor / company are requested to show their Company's Certificate of Registration; (Business Names Act Section 16 and 17) and Supplier / Contractor's Registration Certificate from Ministry of Development Certificate (IF APPLICABLE) as required to the officer in-charge and during the process of settling payment for the quotation's fee.

9) Copy of certificates and payment receipt as stated in paragraph 6 and 8 respectively, to be attached along with the quotation's documentation submitted.

10) The Government of His Majesty The Sultan of Brunei Darussalam will not certainly to accept any lowest quotation or any-any quotation received.

----------**********----------

JABATAN BELIA DAN SUKAN
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

BIL. TAWARAN : (07) JBS/ADM/UP/2015

Peti Sebut Harga
Tingkat 4
Jabatan Belia dan Sukan
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
Bangunan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
Simpang 336 - 17, Jalan Kebangsaan
Bandar Seri Begawan, BA 1211
Negara Brunei Darussalam.

BIL. TAWARAN : (124) JBS/ADM/QC/2015
KETERANGAN : SUPPLY AND INSTALL NEW PUMPS AT ANGGEREK DESA POOL, KSNHB
YURAN TAWARAN : BND5.00
TARIKH TUTUP : 9 Disember 2015

BIL. TAWARAN : (125) JBS/ADM/QC/2015
KETERANGAN : SUPPLY AND INSTALLATION OF NEW GRASS CARPET AT PUSAT BOWLING PADANG, KSNHB.
YURAN TAWARAN : BND5.00
TARIKH TUTUP : 9 Disember 2015

BIL. TAWARAN : (126) JBS/ADM/QC/2015
KETERANGAN : MEMBEKALKAN WASHING MACHINE (FRONT LOADER) WITH SPIN DRY HEAVY DUTY & DRYER (FRONT LOADER) HEAVY DUTY.
YURAN TAWARAN : BND10.00
TARIKH TUTUP : 9 Disember 2015

Tarikh Tutup : 9 Disember 2015 / 27 Safar 1437 (hari Rabu)
Jam : Tidak lewat jam 2.00 Petang

Cagaran : Seperti yang dinyatakan pada Keterangan Sebut Harga - Bagi setiap satu dokumen (Tidak dikembalikan).

Dokumen-dokumen dan penerangan- penerangan yang lanjut boleh diperolehi
di Bahagian Unit Hasil, Tingkat 4, Jabatan Belia dan Sukan, Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan, Berakas, BA 1211, Negara Brunei Darussalam.

Waktu Menerima Bayaran
ISNIN - KHAMIS
8.30 PAGI - 11.30 PAGI
SABTU
8.30 PAGI - 10.30 PAGI

Seterusnya...

JABATAN PERKHIDMATAN POS
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SYARAT-SYARAT TAWARAN

The Supply and Install Stamp Cancelling Machine
Rujukan Tawaran : POS/T/25/JPP/2015 - 2016

Seterusnya...

BIRO KAWALAN NARKOTIK
JABATAN PERDANA MENTERI

Bilangan Tawaran : (13) BKN(A)/PENT/55 PT.2

TAWARAN BAGI : ''MEMBEKALKAN CATUAN MAKANAN BAGI PUSAT AL-ISLAH,
BIRO KAWALAN NARKOTIK, JABATAN PERDANA MENTERI SELAMA DUA (2) TAHUN (24 BULAN)''

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

ADALAH dimaklumkan bahawa perubahan ke atas tawaran Kementerian Kesihatan seperti di bawah ini :

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

ADALAH dimaklumkan bahawa perubahan ke atas tawaran Kementerian Kesihatan seperti di bawah ini :

 

Seterusnya...

KEMENTERIAN SUMBER-SUMBER UTAMA DAN PELANCONGAN

PUSAT PROMOSI DAN PEMASARANKEMENTERIAN SUMBER-SUMBER UTAMA & PELANCONGAN

BILANGAN TAWARAN : KSSUP/MPC/Q/2015 - 2016 [07]

TAJUK TAWARAN : DESIGNING, CONSTRUCTION, FURNISHING AND DISMANTLING OF BRUNEI DARUSSALAM PAVILION AT THE ASEAN TOURISM FORUM (ATF) TRAVEX, 20 - 22 JANUARY 2016, MANILA, PHILIPPINES
YURAN TAWARAN : BND5.00 (tidak dikembalikan)
TARIKH TUTUP TAWARAN : KHAMIS, 10 DISEMBER 2015 JAM 2.00 PETANG

Published in Tawaran
Seterusnya...

BIRO KAWALAN NARKOTIK
JABATAN PERDANA MENTERI

Bilangan Tawaran : (13) BKN(A)/PENT/55 PT.2

TAWARAN BAGI : ''MEMBEKALKAN CATUAN MAKANAN BAGI PUSAT AL-ISLAH, BIRO KAWALAN NARKOTIK,
JABATAN PERDANA MENTERI SELAMA DUA (2) TAHUN (24 BULAN)''

TAWARAN adalah dipelawa dari syarikat / pemborong berdaftar untuk membekalkan catuan makanan bagi Pusat Al-Islah,
Kampung Kupang, Biro Kawalan Narkotik, Jabatan Perdana Menteri.

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DI DALAM KELAS III, IV & V
DI BAWAH KATEGORI : M01 SAHAJA

TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN PADA : 8 DISEMBER 2015 (Selasa)
TARIKH TUTUP PADA : 22 DISEMBER 2015 (Selasa) HINGGA JAM 2.00 PETANG

BIL. : JKR/DME/30/BPB/2015
TERM CONTRACT FOR OPERATION AND MAINTENANCE WORKS OF AIR-CONDITIONING SYSTEM
AT BANDAR SERI BEGAWAN (KUMPULAN 6B) FOR THREE (3) YEARS,

NO. PROJEK : AM-019/2015
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND100.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

IKLAN KEM PENDIDIKAN JPPP 01 RABU 25112015

Seterusnya...

JABATAN BELIA DAN SUKAN
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

BIL. TAWARAN : (07) JBS/ADM/UP/2015

Peti Sebut Harga
Tingkat 4
Jabatan Belia dan Sukan
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
Bangunan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
Simpang 336 - 17, Jalan Kebangsaan
Bandar Seri Begawan, BA 1211
Negara Brunei Darussalam.

Seterusnya...

JABATAN PENERBANGAN AWAM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. TAWARAN adalah dipelawa untuk

''SUPPLY AND DELIVERY OF FIRE-FIGHTING SUIT - PERSONAL PROTECTION EQUIPMENT (PPE) BAGI
PERKHIDMATAN BOMBA LAPANGAN TERBANG, JABATAN PENERBANGAN AWAM''

Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG KELAS I ATAU II DAN KATEGORI KPB07

Bil. : KHEU/BDP/LTK/025/2015
SEKOLAH MENENGAH ARAB KAMPUNG KATOK - Signages

Yuran dokumen : BND10.00 (Tidak dikembalikan)

Tarikh dan jam tutup mengambil dokumen tawaran : 8 Disember 2015, (3.00 Petang)
Tarikh tutup : 22 Disember 2015 (2.00 Petang)

Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

IKLAN KEM PENDIDIKAN JPPP ISNIN 23112015

Seterusnya...

BIRO KAWALAN NARKOTIK
JABATAN PERDANA MENTERI

Bilangan Tawaran : (13) BKN(A)/PENT/55 PT.2

TAWARAN BAGI : ''MEMBEKALKAN CATUAN MAKANAN BAGI PUSAT AL-ISLAH, BIRO KAWALAN NARKOTIK,
JABATAN PERDANA MENTERI SELAMA DUA (2) TAHUN (24 BULAN)''

Seterusnya...

KEMENTERIAN SUMBER-SUMBER UTAMA DAN PELANCONGAN

PUSAT PROMOSI DAN PEMASARAN KEMENTERIAN SUMBER-SUMBER UTAMA & PELANCONGAN

BILANGAN TAWARAN : KSSUP/MPC/Q/2015 - 2016 [07]

TAJUK TAWARAN : DESIGNING, CONSTRUCTION, FURNISHING AND DISMANTLING OF BRUNEI DARUSSALAM PAVILION AT THE ASEAN TOURISM FORUM (ATF) TRAVEX, 20 - 22 JANUARY 2016, MANILA, PHILIPPINES

YURAN TAWARAN : BND5.00 (tidak dikembalikan)

TARIKH TUTUP TAWARAN : KHAMIS, 10 DISEMBER 2015 JAM 2.00 PETANG

Published in Tawaran
Seterusnya...

PROGRAM KHIDMAT BAKTI NEGARA
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

KENYATAAN TAWARAN

BILANGAN TAWARAN
11/NOVEMBER/2015/PKBN/1.41/15

TAJUK TAWARAN
PENYEDIAAN PEMBEKALAN KERETA 'BUGGY' (GOLF CART) BAGI PENGAMBILAN KELIMA, PROGRAM KHIDMAT BAKTI NEGARA (PKBN),
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

Seterusnya...

JABATAN PERKHIDMATAN POS
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SYARAT-SYARAT TAWARAN

The Supply and Install Stamp Cancelling Machine
Rujukan Tawaran : POS/T/25/JPP/2015 - 2016

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
DI DALAM KELAS III, IV & V DI BAWAH KATEGORI : M01 SAHAJA

TARIKH AKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN PADA : 1 DISEMBER 2015 (Selasa)
TARIKH TUTUP PADA : 15 DISEMBER 2015 (Selasa) HINGGA JAM 2.00 PETANG

BIL. : JKR/DME/29/BPB/2015
TERM CONTRACT FOR OPERATION AND MAINTENANCE WORKS
OF AIR-CONDITIONING UNITS FOR A PERIOD OF THREE (3) YEARS, FOR GROUP 9 (SERIA / SG. LIANG)
NO. PROJEK : AM-017/15
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND50.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi dari Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah, Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai hari Sabtu, 7 November 2015. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

JABATAN PEGUAM NEGARA
JABATAN PERDANA MENTERI

TAWARAN SEBUT HARGA : JPN/K/1/11/TT/2015/12

TAWARAN KONTRAK PENYEWAAN KANTIN DI TINGKAT I, BANGUNAN UNDANG-UNDANG DAN MAHKAMAH-MAHKAMAH

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

JPPK/LTN/22/2015
THREE YEARS TERM CONTRACT FOR MAINTENANCE AND REPAIR OF CATERING EQUIPMENT, MAIN AIR CONDITINING PLANT, RAC, SPLIT UNIT, AIR CURTAIN AND REFRIGERATION EQUIPMENT FOR MILITARY ESTABLISHMENT WITHIN BRUNEI MUARA & TEMBURONG DISTRICT
Bayaran Tawaran : BND500.00 (tidak dikembalikan)
Kelas : IV DAN KE ATAS
Kategori : M01, E01 & E02
Tempoh Penyiapan : Tiga (3) TAHUN

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel