A+ A A-

PERATURAN PENGIKLANAN DALAM EDISI PELITA BRUNEI

 1. IKLAN hendaklah dialamatkan kepada : Penerbit Iklan Pelita Brunei, Bahagian Akhbar, Tingkat 2, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri, Lapangan Terbang Lama Berakas BB3510, Negara Brunei Darussalam.
 2. Rang iklan hendaklah dimasukkan dalam disket menggunakan Microsoft Word dengan saiz font 11 ke 12 point, manakala persuratan mengenainya boleh dihantar dalam "hard copy".
 3. Iklan hendaklah sampai kepada penerbit dua (2) minggu sebelum tarikh terbit iklan yang dikehendaki.
 4. Rang iklan hendaklah dalam Bahasa Melayu menggunakan Sistem Ejaan Rumi baru. Bahasa Inggeris hanya boleh digunakan bagi deskripsi iklan yang dibukakan untuk penyertaan dari luar negeri atau perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan.
 5. Iklan-iklan hanya akan diterbitkan dua kali, itu pun jika belum sampai kepada tarikh tutup tawaran. Walau bagaimanapun pengeluaran iklan yang diterima adalah tertakluk kepada kekosongan ruangan.
 6. Jika perubahan mendadak pada iklan-iklan yang sudah dihantar hendaklah dimaklumkan kepada penerbit tidak lewat pada hari Sabtu sebelum jam 10.00 pagi bagi iklan yang akan diterbitkan pada minggu berikutnya.
 7. Sebarang iklan yang hendak ditarik balik (dibatalkan) hendaklah dimaklumkan tidak lewat dari hari Khamis 11.30 pagi iaitu bagi iklan yang akan diterbitkan pada hari Rabu akan datang.
 8. Hanya kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan dan agensi-agensi separuh kerajaan sahaja yang diterima mengiklankan di PELITA BRUNEI.
 9. Hanya permohonan iklan-iklan yang mematuhi syarat-syarat dan peraturan ini sahaja yang akan dipertimbangkan.
 10. Iklan-iklan juga boleh di hantar terus melalui e-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

JABATAN PENTABIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

pendidikan01a

Seterusnya...

JABATAN PERTANIAN DAN AGRIMAKANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

PEMBERITAHUAN TAWARAN

1. TAWARAN-TAWARAN hendaklah dialamatkan kepada Pengerusi Lembaga Tawaran Kecil dan masukkan ke dalam Peti Lembaga Tawaran Kecil KPSU, Tingkat Bawah, Bangunan Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama, Jalan Menteri Besar BB3910, Negara Brunei Darussalam tidak lewat dari jam 2.00 petang, pada hari Selasa, 30 September 2014.

JPt/TAW/15/2014-2015
MEMBEKAL RACUN SERANGGA BUPROFEZIN 10% + CARTAP HYDROCHLORIDE 50% SEBANYAK1,400 KG UNTUK KEGUNAAN PENGUSAHA-PENGUSAHA TANAMAN PADI
( Yuran Tawaran BND30.00)

JPt/TAW/16/2014-2015
MEMBEKAL RACUN PENYAKIT ISOPROTHIOLANE 40% EC SEBANYAK 3,500 LITER UNTUK KEGUNAAN PENGUSAHA-PENGUSAHA TANAMAN PADI
( Yuran Tawaran BND30.00)

Seterusnya...

JABATAN KAJICUACA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. TAWARAN adalah dipelawa bagi : “CORPORATEBRANDINGFORBRUNEI DARUSSALAM METEOROLOGICAL DEPARTMENT”

2. Tawaran hendaklah dihantar dalam sampul surat yang ditutup rapi tanpa menunjukkan identiti atau logo pembekal / pemborong, ditulis dengan :

TAWARAN BAGI “CORPORATE BRANDING FOR BRUNEI DARUSSALAM METEOROLOGICAL DEPARTMENT”
Bilangan Tawaran :JKBD/2014/LTK/02(R )

Tarikh Tutup : Selasa, 7 Oktober 2014

Seterusnya...

BIRO KAWALAN NARKOTIK
JABATAN PERDANA MENTERI

Bilangan Tawaran : (08) BKN(A)/PENT/69 PT.3
TAWARAN BAGI: “PEMBELIAN SEBUAH KERETA JENIS 4WD UNTUK KEGUNAAN BIRO KAWALAN NARKOTIK, JABATAN PERDANA MENTERI”

TAWARAN adalah dipelawa dari syarikat / pemborong untuk melaksanakan pembeliansebuah kereta jenis 4WD untuk kegunaan Biro Kawalan Narkotik, Jabatan Perdana Menteri, Negara Brunei Darussalam.

Seterusnya...

JABATAN PENGAJIAN ISLAM
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

IKLAN TAWARAN PERKHIDMATAN KANTIN BAGI SEKOLAH ARAB DAN SEKOLAH UGAMA JABATAN PENGAJIAN ISLAM, KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA BAGI TEMPOH 3 (TIGA) TAHUN DAERAH BRUNEI DAN MUARA

1. KHEU/JPI/BBP3/K/03/06
Sekolah Ugama Menengah Arab Perempuan Raja Isteri Pengiran Damit, Jalan Raja isteri Pengiran Anak Saleha.

2. KHEU/JPI/BBP3/K/04 /06
Sekolah Persediaan Arab Bandar Seri Begawan, Jalan Raja Isteri pengiran Anak Saleha

3. KHEU/JPI/BBP3/K/019 /06
Sekolah Ugama Sungai Besar, Brunei II B

4. KHEU/JPI/BBP3/K/024 /06
Sekolah Ugama Beribi, Brunei III

5. KHEU/JPI/BBP3/K/047 /06
Sekolah Ugama Jerudong, Brunei III

6. KHEU/JPI/BBP3/K/025 /06
Sekolah Ugama Katimahar, Brunei III Daerah Tutong

7. KHEU/JPI/BBP3/K/37 /06
Sekolah Ugama Sengkarai , Tutong I

Seterusnya...

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KEWANGAN

Bilangan Tawaran: MOF/ADM/UFB/CARPET/04/2014
Tajuk Tawaran: THE SUPPLY AND INSTALLATION OF NEW CARPET TILES AT LEVEL 4,RESEARCH AND INTERNATIONAL DIVISION, MINISTRY OF FINANCE, BUILDING COMMONWEALTH DRIVE

1.TAWARAN-TAWARAN adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat dan pembekal-pembekal yang berdaftar di Negara Brunei Darussalam dan berpengalaman khusus dalampembekalan dan pemasangan karpeet tile.

Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN

Bilangan Tawaran: MOFAT/ICT/2014/T2

Syarat-Syarat Tawaran:-

1. TAWARAN-TAWARAN adalah dipelawa bagi “The Design, Supply, Delivery, Installation, Configuration, Migration, Testing, Training, Commissioning, Integration and Maintenance of ICT Servers and Related Equipment Upgrade”

Seterusnya...

JABATAN RADIO TELEVISYEN BRUNEI
JABATAN PERDANA MENTERI

NOTIS TAWARAN

TENDER NO: RTB/ 10/ 14 – HVAC SERVICE & MAINTENANCE AT RTB NEW BROADCASTING COMPLEX, KG SG AKAR, FOR THE PERIOD OF 2 YEARS
Bayaran Tawaran : BND30.00 (tidak dikembalikan)
Tarikh Tutup : 30/ 09/ 2014

Seterusnya...

JABATAN MUZIUM-MUZIUM
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

KENYATAAN TAWARAN

BILANGAN TAWARAN: 49/JMM/S/12/91 - 2014
TAJUK TAWARAN: KERJA-KERJA MENAIKTARAF, PEMBISAIAN DAN PROMOSI TAPAK ARKEOLOGI DAN MONUMEN (Membekal dan memasang pagar ‘Hot Galvanized’)

Seterusnya...

JABATAN PENERBANGAN AWAM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. TAWARAN adalah dibukakan kepada kontraktor yang berdaftar di dalam Pendaftaran Kontraktor dan Pembekal, Kementerian Pembangunan, Negara Brunei Darussalam (Kelas I, II, III, IV, V & VI , Sijil Pendaftaran Section 16 & 17 dan memiliki Kategori Elektrikal (E).

2. Tawaran-tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang tertutup tanpa menunjukkan identiti atau logo perkhidmatan / pembekal / pemborong (sealed), ditulis dengan menyatakan tajuk projek yang berkenaan tanpa menyatakan nama penawar dan dihantar kepada alamat yang dinyatakan dalam dokumen tawaran.

Tajuk Tawaran 1 : To Supply and Install Two (2) New High Definition Camera For Airfield Maintenance and Engineering (AME) Building, Brunei International Airport”
Bilangan Tawaran : AME/2014-2015/SH-14/S

Seterusnya...

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

IKLAN TAWARAN

PROJEK : SUPPLY AND DELIVERY ONE (1) UNIT 9 METRE (27 FEET) FIRE BOAT COMPLETE WITH TWO (2) NOS 250HP OUTBOARD ENGINE AND FIRE FIGHTING EQUIPMENT FOR MARINE FIRE STATION
KOD PROJEK : BFRD/LTK/02/2014/2015
TENDER FEE: BND50.00

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

No. Tawaran : JPPK/LTN/57/2014
SPECIAL FORCES REGIMENT AT PENANJONG GARRISON - SUPPLY AND PLACE IN POSITION OF LOOSE FURNITURE FOR TRAINING FACILITIES
Bayaran Tawaran : BND10.00 (tidak dikembalikan)
Kelas : II DAN KE ATAS SAHAJA
Kategori : P06
Tempoh penyiapan : DUA (2) BULAN

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

JABATAN PENGAJIAN ISLAM
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

BIL. SEBUTHARGA: KHEU / JPI / JKS / 29 / 2014 - 2015
KETERANGAN: Membekal, Menghantar Dan Memasang Stand Podium Bagi Sekolah-Sekolah Arab Dan Sekolah-Sekolah Ugama Seluruh Negara, Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Tahun 1435H-1436H / 2014M - 2015M
BAYARAN DOKUMEN: Tidak dikenakan sebarang bayaran

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu- waktu bekerja, mulai Hari Sabtu 30 Ogos 2014. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

BIL TAWARAN : UBD/E8/020/2014
KETERANGAN : To Supply, Delivery, install, Testing and Commission CAD/Com System for Faculty of Integrated Technologies (FIT), UBD
BAYARAN DOKUMEN DAN PENTADBIRAN: $10.00 (Tidak dikembalikan)

BIL TAWARAN: UBD/E8/021/2014
KETERANGAN : To Supply dan Delivery of Photocopier Machine for Univerisit Brunei Darussalam (For 5 Years Term Contract)
BAYARAN DOKUMEN DAN PENTADBIRAN: $100.00 (Tidak dikembalikan)

Seterusnya...

JABATAN PERCETAKAN KERAJAAN
JABATAN PERDANA MENTERI

RANCNGAN KEMAJUAN NEGARA (RKN 10) PEMBEKAL-PEMBEKAL adalah dipelawa bagi menghantar tawaran mereka kepada Pengurus Lembaga Tawaran Kecil, Jabatan Perdana Menteri, Jalan menteri Besar, Bandar Seri Begawan BB3913, Negara Brunei Darussalam bagi projek-projek Rancangan Kemajuan Negara (RKN 10) Jabatan Percetakan Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri seperti berikut:

TAJUK-TAJUK PROJEK:

1. The Supply, Installation, Commissioning and Training of One Unit B2 Five Colour Printing Press+ UV Coating Unit complete with Extended Delivery and Axillary Devices.
Bilangan Tawaran:GP/ADM/RKN/05/2014)
Yuran Tawaran: $505.00(Tidak Dikembalikan)

Seterusnya...

JABATAN KEMAJUAN PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

Projek: PERUMAHAN NEGARA KG. RATAIE - FASA 6 “KAWASAN TAMBAHAN” NEGARA BRUNEI DARUSSALAM, “BALANCE INFRASTRUCTURE WORKS PART II”
No. Projek: JKP / 28 / 2014

DOKUMEN-DOKUMEN tawaran dan lukisan-lukisan tawaran boleh dilihat dan didapati di Tingkat 4, Bahagian Perancangan Projek, Jabatan Kemajuan Perumahan, Negara Brunei Darussalam.
Tarikh tawaran dibuka : 6 Ogos 2014 (Rabu)
Tarikh akhir mengambil dokumen tawaran (pindaan kedua) : 15 September 2014 (Isnin)
Tarikh tutup tawaran (menghantartawaran) (pindaan kedua) : 23 September 2014 (Selasa) (Tidak lewat jam 2.00 petang)

Seterusnya...

PUSAT PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER-UTAMA

BILANGAN TAWARAN: KPSU/EDC/SH/03/2014
TAJUK TAWARAN: MEREKABENTUK, MENCETAK, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BUKU SERTA MEMBUAT SALINAN CD BAGI ‘BRUNEI DARUSSALAM SME DIRECTORY 2014/2015
TARIKH TUTUP TAWARAN: 2 OKTOBER 2014 HARI: KHAMIS JAM: 2.00 PETANG
TARIKH TAKLIMAT: 25HB SEPTEMBER 2014 HARI: KHAMIS JAM: 9.00 PAGI
TEMPAT: B19, KAMPONG ANGGEREK DESA BERAKAS, PUSAT PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN
TARIKH TUTUP PEMBAYARAN DAN MENGAMBIL BORANG:24HB SEPTEMBER 2014 HARI: RABU JAM: 2.00 PETANG

Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONGPEMBORONG KELAS II ATAU KATEGO KA01

BIL: KHEU/BDP/LTK/036/2014
MASJID KAMPONG UKONG, TUTONG - Earthworks
YURAN DOKUMEN: $30.00 (TIDAK DI KEMBALIKAN)
Tarikh dan Jam tutup mengambil dokumen tawaran : 23 Septembers 2014 (3.00 petang)
Tarikh Tutup: 30 September 2014 (2.00 petang)

Seterusnya...

JABATAN KEMAJUAN PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

1. PROJEK : Repair of Spalling Concrete to Jetty Houses Structures and Public Buildings / Facilities at Sungai Bunga Housing Scheme, Negara Brunei Darussalam
No. Projek : JKP / 22 / 2014
Tawaran Buka : 3 September 2014 (Rabu)
Tawaran Tutup : 30 September 2014 (Selasa) tidak lewat jam 2.00 petang

Seterusnya...

JABATAN KASTAM DAN EKSAIS DIRAJA
KEMENTERIAN KEWANGAN

TAWARAN KASTAM 23 /2014
MEMBEKAL DAN PEMSANGAN CLOSED-CIRCUIT TELEVISION (CCTV) DI POS KAWALAN KASTAM LABU TEMBURONG NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

No. Tawaran : JPPK/LTN/54/2014
Tajuk Tawaran : PROPOSED SLOPE FAILURE REMEDIAL WORKS AT JALAN DATO SIMPSON (INFRONT OF C2 HOUSE), BERAKAS GARRISON
Bayaran Tawaran : B$ 50.00 (Tidak dikembalikan)
Kelas : III DAN KE ATAS
Kategori : KA01 & B01
Tempoh Penyiapan : DUA BELAS (12) BULAN

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

INSTITUT PERKHIDMATAN AWAM
JABATAN PERDANA MENTERI

TAJUK TAWARAN: PERKHIDMATAN PENGUBAHSUAIAN E-CONFERENCE HALL INSTITUT PERKHIDMATAN AWAM
BILANGAN TAWARAN: IPA/PENT/KEW/300 PT.2

Seterusnya...

JABATAN PENGAJIAN ISLAM
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

BIL. SEBUTHARGA: KHEU / JPI / JKS / 26 / 2014 - 2015
KETERANGAN: Membekal, Menghantar Dan Menguji Perkakas & Peralatan Makmal Biology Bagi Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hassanal Bolkiah, Jalan Tutong, Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Tahun 1435H-1436H / 2014M - 2015M
BAYARAN DOKUMEN: Tidak dikenakan sebarang Bayaran

Seterusnya...

BAHAGIAN SUKATAN DAN TIMBANGAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

1) BILANGAN TAWARAN : SDT/KPSU/LTK/002/2014
TAJUK TAWARAN : MEMBEKALKAN “KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PEJABAT DI CAWANGAN SUKATAN DAN TIMBANGAN DAERAH TUTONG”

Seterusnya...

JABATAN PENTABIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

pendidikan01

Seterusnya...

JABATAN DAERAH BRUNEI DAN MUARA,
KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

TAWARAN : JABATAN DAERAH BRUNEI DAN MUARA, KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

TAWARAN : MEMBINA 3000 METER X 7 METER JALAN KECIL KAMPUNG BEBULOH MENUJU KE KAMPUNG KUALA LURAH, MUKIM PENGKALAN BATU, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM FASA I

BILANGAN TAWARAN : JDBM / T / 04 / 2013

1. TAWARAN-TAWARAN adalah dipelawa daripada syarikat yang mempunyai Sijil Pendaftaran Kelas II dan Kategori Kerja KA01, B01, P05 dan E01 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pembangunan.

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

REQUEST FOR PROPOSAL FOR THE LEASE, OPERATE AND MAINTAIN OF INLAND CONTAINER DEPOT AT SG. TUJUH, KUALA BELAIT
RFP REFERENCE: JP/RFP2/2011 (RETENDER)

INSTRUCTION TO TENDERER

(i) Quotation Document Tender can be obtained with a non-refundable fee of Brunei Dollars Five Hundreds ($100.00) only from Tender & Quotation Unit, Second Floor, Ports Department, Muara BT 1728, Brunei Darussalam during normal working hours from 8th September 2014 and not later than 25th September 2014.

Seterusnya...

BAHAGIAN SUKATAN DAN TIMBANGAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

1) BILANGAN TAWARAN : SDT/KPSU/LTK/002/2014
TAJUK TAWARAN : MEMBEKALKAN “KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PEJABAT DI CAWANGAN SUKATAN DAN TIMBANGAN DAERAH TUTONG”

Seterusnya...

JABATAN DAERAH BELAIT
KEMENTERIA HAL EHWAL DALAM NEGERI

SYARAT-SYARAT TAWARAN :

1. TAWARAN-TAWARAN hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tawaran kepada alamat di bawah seperti dikehendaki dan dinyatakan dalam dokumen tawaran :

PENGERUSI
LEMBAGA TAWARAN KECIL KEMENTERIAN
HAL EHWAL DALAM NEGERI,
BANGUNAN KEMENTERIAN HALEHWAL
DALAM NEGERI, TINGKAT 1, JALAN
JAMES PEARCE,BANDAR SERI BEGAWAN BS8610

tidak lewat pada HARI SELASA, 9 SEPTEMBER 2014, jam 2.00 petang.(Dilanjutkan).

JDB/T/14/2014
MEMBAIKPULIH DAN MENGUBAHSUAI DEWAN SERBAGUNA KG. MERANGKING, MUKIM BUKIT SAWAT, DAERAH BELAIT.

Seterusnya...

PAUTAN JABATAN

 • harikebangsaan
 • dailydairy
 • bruneigovernment
 • infofoto
 • pentarama
 • pressroom

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel