A+ A A-

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DALAM KELAS : IV, V & VI SAHAJA KATEGORI : S03 SAHAJA
Hingga jam 2.30 petang, hari Selasa, 26 Mac 2012
Tarikh Tutup : 9 April 2013

BIL : JKR/DWS/011/2013
NAMA PROJEK : KONTRAK PENGGAL BAGI MEMBAIK PULIH DAN MEMINDAH KEDUDUKAN METER AIR PELANGGAN DI DAERAH BRUNEI MUARA

 

YURAN TAWARAN :$500.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)
JUMLAH YURAN : 500.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DALAM KELAS : III, IV, & V SAHAJA KATEGORI : S03 SAHAJA
Hingga jam 2.30 petang, hari Selasa, 26 Mac 2012
Tarikh Tutup : 9 April 2013

BIL : JKR/DWS/012/2013
NAMA PROJEK : KONTRAK PENGGAL BAGI KERJA-KERJA MEMBACA DAN MENYIASAT METER AIR DI DAERAH BRUNEI BRUNEI DARUSSALAM BAGI 2 TAHUN

YURAN TAWARAN :$500.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)
JUMLAH YURAN : 500.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DALAM KELAS : IV (III, IV & V) KATEGORI : KA01 ATAU M03 SAHAJA
Tarikh akhir mengambil Dokumen Tawaran pada : Hari Sabtu 6 April 2013
Tarikh Tutup : Hari Selasa, (2.00 petang) 16 April 2013

BIL TAWARAN : JKR/DDS 003/2013 - (SEW).T. IV
TAJUK PROJEK : KERJA-KERJA PEMULIHAN PAIP 'ASBESTOS CEMENT' PEMBENTUNGAN LAMA DI JALAN KUMBANG PASANG DAN JALAN BERAKAS DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH 'CURE IN PLACE PIPE (CIPP) LINING'

PROJEK : 12/DDS(SEW)/B00410
YURAN TAWARAN : 125.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)
YURAN DOKUMEN: $125.00

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONGPEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS III, IV & V DI BAWAH KATEGORI KA 01 SAHAJA
Tarikh akhir mengambil dokumen tawaran : Hari Selasa, 26 Mac 2013
Tarikh tutup pada : Hari Selasa, 9 April 2012, jam 2.00 petang

Bilangan Tawaran : JKR/DBSTUT 001/2013
Tajuk Projek : MENAIK TARAF DAN PENGGANTIAN PAIP AIR MENYEBERANG SUNGAI DAERAH TUTONG

Nombor Projek : 2013/TUT/B00410-01
Yuran Tawaran : $100.00 (Tidak dikebalikan)

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONGPEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS III, IV & V DI BAWAH KATEGORI KA 01 SAHAJA
Tarikh akhir mengambil dokumen tawaran : Hari Selasa, 26 Mac 2013
Tarikh tutup pada : Hari Selasa, 9 April 2013, jam 2.00 petang

Bilangan Tawaran : JKR/DBSTUT 002/2013
Tajuk Projek : MENAIKKAN TARAF DAN PENGGANTIAN PAIP SEDIA ADA DAN PEMASANGAN PAIP AIR BARU JENIS 'MDPE' PEMBAHAGIAN UNTUK ORANG AWAM DI DAERAH TUTONG

Nombor Projek : 2013/TUT/B00410-02
Yuran Tawaran : $100.00 (Tidak dikebalikan)

OPEN TO ALL CONTRACTORS REGISTERED UNDER CLASS : 'IV' ONLY CATEGORY : (KA01 ONLY) - (NEW CODE)
DATE OF COLLECTING TENDER DOCUMENT : 13 MARCH 2013
LAST DATE OF COLLECTING TENDER DOCUMENT : BEFORE 2.30 AFTERNOON, TUESDAY, 26 MARCH 2013
CLOSING DATE : BEFORE 2.00 AFTERNOON, TUESDAY, 9 APRIL 2013

TENDER NO : JKR/DOD/2/2013
NAME OF PROJECT : PEMBANGUNAN TAMAN NEGARA DI ULU TEMBURONG PERINGKAT II - MEMBAIK PULIH JAMBATAN GANTONG - RE-TENDER

OIC : HAJI JAMIL BIN HAJI TALIP
TOTAL TENDER FEE : $100.00 ( NON REFUNDABLE)
E-DOCUMENT : NIL

Syarat-Syarat Tawaran :

TAWARAN-TAWARAN hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tawaran, Lembaga Tawaran Kecil, Tingkat Bawah, Kementerian Pembangunan, Berakas BB3510, Negara Brunei Darussalam (kecuali) lain daripada alamat yang dinyatakan dalam iklan atau dokumen tawaran.

Tawaran-tawaran yang diterima lewat daripada tarikh dan masa yang telah ditetapkan tidak akan dilayan.

Tawaran-tawaran mestilah dihadapkan dalam sampul surat yang rapi (sealed) dengan menyatakan tajuk projek yang berkenaan tanpa menyatakan nama penawar dan dihantar kepada alamat yang dinyatakan dalam dokumen tawaran.

Dokumen-dokumen tawaran bolehlah dilihat dan diperolehi dari Unit Pembahagian Dokumen, Tingkat Bawah, Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya, Lapangan Terbang Lama, Jalan Berakas, Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam.

Dokumen tawaran yang dikeluarkan oleh Jabatan Kerja Raya, Kuala Belait (bilangan tawaran yang dimulai dengan huruf (“JKR/DBSKB ...”) bolehlah dilihat dan diperolehi dari Unit Kontrak, Jabatan Kerja Raya, Kuala Belait, Negara Brunei Darussalam. Yuran tawaran tidak akan dikembalikan kepada mana juga kontraktor sama ada berjaya atau tidak kecuali kerja-kerja yang ditawarkan dibatalkan.

Sebelum dokumen-dokumen tawaran dikeluarkan, setiap pemborong dikehendaki membawa sijil pendaftaran kontraktor dan pembekal yang menunjukkan bahawa pemborong adalah yang berdaftar di Kementerian Pembangunan dalam kelas yang ditetapkan dan dikehendaki membayar yuran tawaran.

Tawaran-tawaran mestilah dihadapkan dengan menggunakan borang-borang tawaran yang telah disediakan.

Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak akan semestinya menerima tawaran-tawaran.


----------

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS IV & V SAHAJA KATEGORI : (1 SAHAJA) - (KOD LAMA) (KA01 SAHAJA) - (KOD BARU)
TARIKH MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : 27 MAC 2013
TARIKH TERAKHIR MENGAMBIL DOKUMEN TAWARAN : TIDAK LEWAT DARI PUKUL 2.30 PETANG, HARI SELASA, 16 APRIL 2013
TARIKH TUTUP TAWARAN : TIDAK LEWAT DARI PUKUL 2.00 PETANG, HARI SELASA, 23 APRIL 2013

BIL : JKR/DOR/SRM 11/2013
NAMA PROJEK : PEMBEKALAN 'SHEET PILES'
JUMLAH YURAN TAWARAN : BND50.00 (LIMA PULUH SAHAJA & (TIDAK DIKEMBALIKAN)
E-DOKUMEN: NIL

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS VI DI BAWAH KATEGORI B01 SAHAJA
TARIKH TUTUP : 16 April 2013 (Selasa) hingga jam :2.00 petang

JKR/DTS/04/SAR/2013-T/VI
DOKUMEN PRA-KELAYAKAN 'DESIGN AND BUILD' BAGI PROJEK PROGRAM KHIDMAT BAKTI NEGARA, KAPUNG BATU APOI, MUKIM PUNI, TEMBURONG NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

NO. PROJEK: JKR/DTS/USK/RKN/12/2013
JUMLAH YURAN TAWARAN dan e-DOKUMEN
TIDAK DIKEMBALIKAN: -

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI DALAM KELAS VI (V & VI) KATEGORI KA01 SAHAJA
TARIKH AKHIR MENGAMBIL  DOKUMEN TAWARAN : HARI SABTU 13 APRIL 2013
TARIKH TUTUP: HARI SELASA (2.00 PETANG) 23 APRIL 2013

BILANGAN TAWARAN : JKR /DDS 004/2013-(CDE).T.VI
TAJUK PROJEK : SKIM PENCEGAHAN BANJIR SUBOK BELIMBINGPERINGKAT 4

NOMBOR PROJEK: 12/DDS(CDE)/1031-026
YURAN TAWARAN :$1,000.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)
YURAN E-DOKUMEN: $5.00

OPEN TO ALL CONTRACTORS REGISTERED UNDER CLASS : 'III' , 'IV' & 'V' ONLY CATEGORY : (KA01 ONLY) - (NEW CODE)
DATE OF COLLECTING TENDER DOCUMENT : 27 MARCH 2013
LAST DATE OF COLLECTING TENDER DOCUMENT :
BEFORE 2.30 AFTERNOON, TUESDAY, 9 APRIL 2013
CLOSING DATE : BEFORE 2.00 AFTERNOON, TUESDAY, 23 APRIL 2013

TENDER NO : JKR/DOD/4/2013
NAME OF PROJECT : SKIM TANAH KURNIA RAKYAT JATI KAMPUNG LUGU: KERJA-KERJA INFRASTUKTUR AND PERUMAHAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM SKIM TANAH KURNIA RAKYAT JATI KAMPUNG LUGU (BALANCE WORKS)

OIC : LIM SU CHIN
TOTAL TENDER FEE : $100.00 ( NON REFUNDABLE)
E-DOCUMENT : NIL

Syarat-Syarat Tawaran :

TAWARAN-TAWARAN hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tawaran, Lembaga Tawaran Kecil, Tingkat Bawah, Kementerian Pembangunan, Berakas BB3510, Negara Brunei Darussalam (kecuali) lain daripada alamat yang dinyatakan dalam iklan atau dokumen tawaran.

Tawaran-tawaran yang diterima lewat daripada tarikh dan masa yang telah ditetapkan tidak akan dilayan.

Tawaran-tawaran mestilah dihadapkan dalam sampul surat yang rapi (sealed) dengan menyatakan tajuk projek yang berkenaan tanpa menyatakan nama penawar dan dihantar kepada alamat yang dinyatakan dalam dokumen tawaran.

Dokumen-dokumen tawaran bolehlah dilihat dan diperolehi dari Unit Pembahagian Dokumen, Tingkat Bawah, Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya, Lapangan Terbang Lama, Jalan Berakas, Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam. Dokumen tawaran yang dikeluarkan oleh Jabatan Kerja Raya, Kuala Belait (bilangan tawaran yang dimulai dengan huruf (“JKR/DBSKB ...”) bolehlah dilihat dan diperolehi dari Unit Kontrak, Jabatan Kerja Raya, Kuala Belait, Negara Brunei Darussalam.

Yuran tawaran tidak akan dikembalikan kepada mana juga kontraktor sama ada berjaya atau tidak kecuali kerja-kerja yang ditawarkan dibatalkan. Sebelum dokumen-dokumen tawaran dikeluarkan, setiap pemborong dikehendaki membawa sijil pendaftaran kontraktor dan pembekal yang menunjukkan bahawa pemborong adalah yang berdaftar di Kementerian Pembangunan dalam kelas yang ditetapkan dan dikehendaki membayar yuran tawaran.

Tawaran-tawaran mestilah dihadapkan dengan menggunakan borang-borang tawaran yang telah disediakan.

Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak akan semestinya menerima tawaran-tawaran.

Ramalan Cuaca

Untuk maklumat lanjut Ramalan Cuaca bagi Negara Brunei Darussalam sila layari www.met.gov.bn

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel