A+ A A-

PERATURAN PENGIKLANAN DALAM EDISI PELITA BRUNEI

 1. IKLAN hendaklah dialamatkan kepada : Penerbit Iklan Pelita Brunei, Bahagian Akhbar, Tingkat 2, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri, Lapangan Terbang Lama Berakas BB3510, Negara Brunei Darussalam.
 2. Rang iklan hendaklah dimasukkan dalam disket menggunakan Microsoft Word dengan saiz font 11 ke 12 point, manakala persuratan mengenainya boleh dihantar dalam "hard copy".
 3. Iklan hendaklah sampai kepada penerbit dua (2) minggu sebelum tarikh terbit iklan yang dikehendaki.
 4. Rang iklan hendaklah dalam Bahasa Melayu menggunakan Sistem Ejaan Rumi baru. Bahasa Inggeris hanya boleh digunakan bagi deskripsi iklan yang dibukakan untuk penyertaan dari luar negeri atau perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan.
 5. Iklan-iklan hanya akan diterbitkan dua kali, itu pun jika belum sampai kepada tarikh tutup tawaran. Walau bagaimanapun pengeluaran iklan yang diterima adalah tertakluk kepada kekosongan ruangan.
 6. Jika perubahan mendadak pada iklan-iklan yang sudah dihantar hendaklah dimaklumkan kepada penerbit tidak lewat pada hari Sabtu sebelum jam 10.00 pagi bagi iklan yang akan diterbitkan pada minggu berikutnya.
 7. Sebarang iklan yang hendak ditarik balik (dibatalkan) hendaklah dimaklumkan tidak lewat dari hari Khamis 11.30 pagi iaitu bagi iklan yang akan diterbitkan pada hari Rabu akan datang.
 8. Hanya kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan dan agensi-agensi separuh kerajaan sahaja yang diterima mengiklankan di PELITA BRUNEI.
 9. Hanya permohonan iklan-iklan yang mematuhi syarat-syarat dan peraturan ini sahaja yang akan dipertimbangkan.
 10. Iklan-iklan juga boleh di hantar terus melalui e-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

Seterusnya...

JABATAN KEHAKIMAN NEGARA
JABATAN PERDANA MENTERI

IKLAN TAWARAN

1. BILANGAN TAWARAN : JKN/BPB/LTK/2-2014
KERJA-KERJA PEMBERSIHAN BANGUNAN MAHKAMAH TINGGI MAHKAMAH BESAR, BANDAR SERI BEGAWAN BAGI TEMPOH 36 BULAN

2. BILANGAN TAWARAN : JKN/BPB/LTK/3-2014
KERJA-KERJA PEMBERSIHAN BANGUNAN MAHKAMAH BESAR BRUNEI DAN MAHKAMAH-MAHKAMAH SYARIAH, BANDAR SERI BEGAWAN BAGI TEMPOH 36 BULAN

Seterusnya...

JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

BIL. TAWARAN : 1. JAPEM/MISC.ITEMS/2014 (PUSAT BAHAGIAN)
PEMBEKALAN BAGI MISCELLANEOUS ITEMS PUSAT BAHAGIA, PULAIE

Syarat-Syarat Tawaran :

TAWARAN adalah dipelawa daripada syarikat- syarikat serta pemborong-pemborong yang berdaftar dengan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA

DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONGPEMBORONG KELAS II & III

BIL: KHEU/BDP/LTK/041/2014
PROPOSED UPGRADING OF EXISTING & LANGUAGE LABORATORY ROOMS AND OTHER RELATED WORKS AT SEKOLAH MENENGAH ARAB LELAKI HASSANAL BOLKIAH, JALAN TUTONG, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
YURAN DOKUMEN: BND30.00 (TIDAK DI KEMBALIKAN)
Tarikh dan Jam tutup mengambil dokumen tawaran : 30 Disember 2014 (3.00 petang)
Tarikh Tutup: 6 Januari 2015 (2.00 petang)

Seterusnya...

PEMBERITAHUAN TAWARAN KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai Hari Rabu, 3 Disember 2014. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

BILANGAN SEBUTHARGA:21/2014/2015
MEMBEKALKAN DAN MEMASANG EMPAT (4) UNIT WALL TYPE HAWA DINGIN DI JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA

TAWARAN adalah dipelawa dari syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dokumen Sebutharga dan keterangan lanjut boleh diperolehi di Bahagian Pentadbiran (Tingkat 2), Jabatan Perancang Bandar dan Desa, Lapangan Terbang Lama, Negara Brunei Darussalam.

Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN
Bilangan Tawaran: KHELNP/ICT/2014/Q07

Syarat-Syarat Tawaran:-

1. TAWARAN-TAWARAN adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat pembekal-pembekal yang berdaftar di Negara Brunei Darussalam dan berpengalaman khusus dalam pembekalan, pembaik-pulihan dan pemasangan sistem alat pemadam api FM200.

2. Dokumen tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Jabatan Teknologi Maklumat Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, Jalan Subok, Bandar Seri Begawan BD2710, Negara Brunei Darussalam setiap hari Isnin hingga hari Sabtu (jam 8.00 pagi hingga 11.00 pagi dan jam 2.00 petang hingga 3.00 petang sahaja) kecuali hari Jumaat. Edokumen sebutharga juga dapat diperolehi melalui laman web http://www.mofat.gov.bn/Pages/ LatestTendersAndQuotations.aspx

Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN

PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai Hari Rabu, 26 November 2014. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

2. Tawaran-tawaran hendaklah dihantar dalam sampul surat yang tertutup dengan menyatakan bilangan tajuk tawaran serta tarikh tutup tanpa menunjukkan identiti pemborong dan dialamatkan kepada :-

Pengerusi Lembaga Tawaran Kecil.
Peti Tawaran, Tingkat Bawah,
Kementerian Kesihatan,
Commonwealth Drive
Bandar Seri Begawan BB 3910
Negara Brunei Darussalam

3. Tawaran-tawaran hendaklah disediakan dengan menggunakan borang-borang tawaran yang telah ditetapkan dan disediakan dalam dua (2) salinan termasuk salinan asal. Dokumen dokumen tawaran hendaklah dihantar tidak lewat dari jam 2.00 petang, hari Selasa pada 23 Disember 2014. Tawaran yang diterima lewat dari tarikh dan masa yang ditetapkan tidak akan dilayan.

4. Yuran Tawaran (Tender Fee) bagi tiap-tiap tawaran adalah seperti dinyatakan dan dikehendaki pembayaran dengan WANG TUNAI sahaja (dan yuran tawaran tidak akan dikembalikan). Pembayaran hendaklah dibuat di Bahagian Akaun, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan semasa waktu-waktu bekerja.

Waktu Menerima Bayaran
ISNIN - KHAMIS
8.00 PAGI - 11.00 PAGI
2.00 PETANG - 3.00 PETANG
SABTU
8.00 PAGI - 10.00 PAGI

5. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak semestinya menerima tawaran yang paling rendah atau lain-lain tawaran.

6. Tawaran adalah dibukakan kepada semua pemborong-pemborong dan hendaklah mempunyai kelayakan seperti berikut :-

• Sijil Pendaftaran Perniagaan Yang Masih Sahlaku dan Berdaftar dengan Kementerian Kesihatan.

• Manakala bagi Pemborong/Pembekal yang menyertai tawaran ubat-ubatan (Drug and Medicine) mestilah mempunyai Lesen Racun yang sah Poison Act' (Cap. 114).

• Manakala bagi Pemborong/Pembekal yang menyertai tawaran bagi kerja-kerja pembangunan dan pendawaian elektrik mestilah mempunyai Lesen Pendaftaran yang masih sah daripada Kementerian Pembangunan.

7. Penender yang menolak atau membatalkan tawaran atau kontrak setelah kebenaran tawaran diperolehi atau setelah tutup tawaran akan dikenakan denda selaras dengan peraturan dan garispandu yang diberikan oleh Lembaga Tawaran Negara.

IKLAN KK 01 15122014

IKLAN KK 02 15122014
----------**********----------
KEMENTERIAN KESIHATAN
PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai hari Sabtu, 15 Nobember 2014. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

2. Tawaran-tawaran hendaklah dihantar dalam sampul surat yang tertutup dengan menyatakan bilangan tajuk tawaran serta tarikh tutup tanpa menunjukkan identiti pemborong dan dialamatkan kepada :-

Pengerusi Lembaga Tawaran Kecil.
Peti Tawaran, Tingkat Bawah,
Kementerian Kesihatan,
Commonwealth Drive
Bandar Seri Begawan BB 3910
Negara Brunei Darussalam

3. Tawaran-tawaran hendaklah disediakan dengan menggunakan borang-borang tawaran yang telah ditetapkan dan disediakan dalam dua (2) salinan termasuk salinan asal. Dokumen dokumen tawaran hendaklah dihantar tidak lewat dari jam 2.00 petang, hari Selasa pada 16 Disember 2014. Tawaran yang diterima lewat dari tarikh dan masa yang ditetapkan tidak akan dilayan.

4. Yuran Tawaran (Tender Fee) bagi tiap-tiap tawaran adalah seperti dinyatakan dan dikehendaki pembayaran dengan WANG TUNAI sahaja (dan yuran tawaran tidak akan dikembalikan). Pembayaran hendaklah dibuat di Bahagian Akaun, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan semasa waktu-waktu bekerja.

Waktu Menerima Bayaran
ISNIN - KHAMIS
8.00 PAGI - 11.00 PAGI
2.00 PETANG - 3.00 PETANG
SABTU 8.00 PAGI - 10.00 PAGI

5. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak semestinya menerima tawaran yang paling rendah atau lain-lain tawaran.

6. Tawaran adalah dibukakan kepada semua pemborong-pemborong dan hendaklah mempunyai kelayakan seperti berikut :-

• Sijil Pendaftaran Perniagaan Yang Masih Sahlaku dan Berdaftar dengan Kementerian Kesihatan.

• Manakala bagi Pemborong/Pembekal yang menyertai tawaran ubat-ubatan (Drug and Medicine) mestilah mempunyai Lesen Racun yang sah Poison Act' (Cap. 114).

• Manakala bagi Pemborong/Pembekal yang menyertai tawaran bagi kerja- kerja pembangunan dan pendawaian elektrik mestilah mempunyai Lesen Pendaftaran yang masih sah daripada Kementerian Pembangunan.

7. Penender yang menolak atau membatalkan tawaran atau kontrak setelah kebenaran tawaran diperolehi atau setelah tutup tawaran akan dikenakan denda selaras dengan peraturan dan garispandu yang diberikan oleh Lembaga Tawaran Negara.

IKLAN KK 03 15122014

Seterusnya...

PASUKAN POLIS DIRAJA BRUNEI
JABATAN PERDANA MENTERI
PENENDER - PENENDER adalah di pelawa untuk mengemukakan tawaran bagi 1 kerja berikut :

1. T/04/HQ/2014 - IT
TO SUPPLY, DELIVERY, INSTALL, CONFIGURING, TESTING AND COMMISSIONING OF NETWORK INFRASTRUCTURE
FOR BUILDING DIVISION, QUARTER MASTER, OFFICERS' MESS ROYAL BRUNEI POLICE FORCE

Yuran Tawaran : $30.00 (Tidak Dikembalikan)

Seterusnya...

BADAN KEMAJUAN INDUSTRI BRUNEI (BINA)
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

TAWARAN:
BINA/SEBUTHARGA/2014-2015/19
TAJUK: PERKHIDMATAN PEMBUANGAN SAMPAH UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN MULAI
JANUARI 2015 HINGGA DISEMBER 2016, BAGI BADAN KEMAJUAN INDUSTRI BRUNEI (BINA)

Di tutup pada: Hari Selasa, 16 Disember 2014
Jam: 2.00 petang
Di Peti Tawaran
Lembaga Tawaran kecil
BADAN KEMAJUAN INDUSTRI BRUNEI (BINA)
KM8, Jalan Beribi Gadong, BE 1118
Bandar Seri Begawan
Negara Brunei Darussalam

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERTAHANAN

JPPK/LTN/65/2014
Tajuk Tawaran: PROPOSED RECTIFICATION AND RENOVATION OF OBSTACLE COURSE AT 3BN LUMUT CAMP
YURAN TAWARAN: BND10.00 (tidak dikembalikan)
Kelas: III KE ATAS
Kategori: KA01 & B01
Tempoh Penyiapan: DUA (2) bulan

Published in KEMENTERIAN PERTAHANAN
Seterusnya...

UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM

BIL.TAWARAN: UBD/E8/029/2014
To Supply, Deliver, Install and Commission of complete of Rotary Evaporators to the
Herbal Drug Discovery Laboratory, SHBIE Building, Universiti Brunei Darussalam.

(BRC/6)

BAYARAN DOKUMEN &PENTADBIRAN
BND80.00 (Tidak dikembalikan)

BIL.TAWARAN: UBD/E8/030/2014
To Supply, Deliver, Install and Commission of the Equipment and Accessories to the
Herbal Drug Discovery Laboratory, SHBIE Building, Universiti Brunei Darussalam.(BRC/6)

BAYARAN DOKUMEN &PENTADBIRAN
BND10.00 (Tidak dikembalikan)

BIL.TAWARAN: UBD/E8/031/2014
To Supply, Deliver, Install and Commission of various size heating mantles woth Stirrer to the
Herbal Drug Discovery Laboratory, SHBIE Building, Universiti Brunei Darussalam. (BRC/6)

BAYARAN DOKUMEN &PENTADBIRAN
BND10.00 (Tidak dikembalikan)

BIL.TAWARAN: UBD/E8/032/2014
To Supply, Deliver, Install and Commission of Freezer Dryers to the
Herbal Drug Discovery Laboratory, SHBIE Building, Universiti Brunei Darussalam.(BRC/6)

BAYARAN DOKUMEN &PENTADBIRAN
BND10.00 (Tidak dikembalikan)

Published in Tawaran
Seterusnya...

UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

Tajuk Tawaran:
1. UNISSA/SB012/2014-2015
PEMELIHARAAN KEBERSIHAN SELAMA TIGA (3) TAHUN BAGI UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

UNISSA/SB013/2014-2015
PERKHIDMATAN BURUH SELAMA DUA (2) TAHUN BAGI UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI

Published in Tawaran
Seterusnya...

JABATAN ALAM SEKITAR, TAMAN DAN REKREASI
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DI BUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Tarikh Tutup Tawaran pada : 16 Disember 2014 (Selasa) Sebelum Jam : 2.00 petang

(Di tutup di Pejabat Lembaga Tawaran Kecil, Tingkat bawah Bangunan Kementerian Pembangunan, Lapangan Terbang Lama Berakas, Bandar Seri Begawan BB3510, Negara Brunei Darussalam)

Seterusnya...

JABATAN PENERBANGAN AWAM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Syarat-Syarat Tawaran:
1. TAWARAN adalah dipelawa untuk Projek E-Kerajaan "THE DESIGN, DEVELOP, SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, INTEGRATION, TESTING, TRAINING, COMMISSIONING AND MAINTENANCE OF AIRPORT WEB AND MANAGEMENT SERVICE (AWMS) FOR DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION, MINISTRY OF COMMUNICATIONS".

Seterusnya...

KEMENTERIAN KEWANGAN
PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KEWANGAN

Bilangan Tawaran: MOF/ADM/UFB/CARPETS/BS 2/2014
Tajuk Tawaran: THE SUPPLY AND INSTALATTION OF NEW CARPET TILES BILIK SERNAGUNA 2,
ISLAND BLOCK, MINISTRY OF FINANCE BUILDING COMMONWEALTH DRIVE

Seterusnya...

KEMENTERIAN KESIHATAN
PEMBERITAHUAN TAWARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

1. DOKUMEN-DOKUMEN tawaran serta penerangan lanjut bolehlah diperolehi daripada Bahagian Pembelian dan Perbekalan, Tingkat Bawah Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan, semasa waktu-waktu bekerja, mulai hari Sabtu, 29 November 2014. Sila layari website Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn.

Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN BAS SEWA KHAS

Seterusnya...

INSTITUT PERKHIDMATAN AWAM
JABATAN PERDANA MENTERI

TAJUK TAWARAN: PERKHIDMATAN MEMBEKAL SAJIAN MAKANAN DAN MINUMAN DI INSTITUT PERKHIDMATAN AWAM
BILANGAN TAWARAN: IPA/PENT/SVC/50 PT.4

Seterusnya...

JABATAN ALAM SEKITAR, TAMAN DAN REKREASI
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

DI BUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG YANG BERDAFTAR DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM KELAS I DAN II
Tarikh Buka Tawaran pada : 9 Disember 2014 (Selasa)
Tarikh Tutup Tawaran pada : 23 Disember 2014 (Selasa) Hingga Jam : 2.00 petang
(Di tutup di Pejabat Lembaga Tawaran Kecil, Tingkat bawah Bangunan Kementerian Pembangunan,
Lapangan Terbang Lama Berakas, Bandar Seri Begawan BB3510, Negara Brunei Darussalam)

Seterusnya...

KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA
DIBUKAKAN KEPADA PEMBORONG-PEMBORONG KELAS V & VI DAN KATEGORI K01 & B01
BIL: KHEU/BDP/LTK/038/2014
MASJID BARU RANCANGAN PERUMAHAN NEGARA KAMPUNG TANAH JAMBU, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
YURAN DOKUMEN: $1,000.00 (TIDAK DI KEMBALIKAN)
Tarikh dan Jam tutup mengambil dokumen tawaran : 16 Disember 2014 (3.00 petang)
Tarikh Tutup: 23 Disember 2014 (2.00 petang)

Seterusnya...

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA
BILANGAN TAWARAN : KPSU/BPK/LTK/02-2014
TAJUK TAWARAN : TERM CONTRACT 24 MONTHS FOR JANITORIAL SERVICES AT MINISTRY OF INDUSTRY AND PRIMARY RESOURCES BUILDING.
TARIKH TUTUP TAWARAN : 16 DISEMBER 2014
HARI : SELASA JAM : 2 PETANG
YURAN TAWARAN : $10.00 (TIDAK DIKEMBALIKAN)

Seterusnya...

JABATAN KERJA RAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN

Dibukakan Kepada Pemborong-Pemborong Yang Berdaftar dengan Kementerian Pembangunan Di Dalam Kelas III, IV & V di bawah Kategori M01 sahaja

Tarikh Akhir Mengambil Dokumen Tawaran Pada: 23 Disember 2014 (Selasa)
Tarikh Tutup Pada: 6 Januari 2015 (Selasa)
Hingga jam: 2.00 petang

JKR/DME/46/BPB/2014
TERM CONTRACT FOR PLANNED AND BREAKDOWN MAINTENANCE FOR AIR-CONDITIONING UNITS
FOR GROUP 8 AT GOVERNMENT BUILDINGS IN BELAIT DISTRICT FOR A PERIOD OF TWO (2) YEARS

Jumlah Yuran Tawaran: BND50.00 (Tidak dikembalikan)

Seterusnya...

JABATAN PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN

SEBUTHARGA RANCANGAN PERMAKANAN SEKOLAH BAHAGIAN MINUMAN KOTAK

Seterusnya...

PUSAT PROMOSI DAN PEMASARAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

BILANGAN TAWARAN: KPSU/MPC/Q/2014-2015 [04]
TAJUK TAWARAN: DESIGNING, CONSTRUCTION, FURNISHING AND DISMANTLING OF BRUNEI DARUSSALAM
PAVILION AT THE ASEAN TOURISM FORUM (ATF) TRAVEX, 27- 29 JANUARI 2015, NAY PYI TAW, MYANMAR

YURAN TAWARAN: BND5.00 (tidak dikembalikan)
TARIKH TUTUP TAWARAN: KHAMIS, 18 DISEMBER 2014 JAM 2.00 PETANG

Seterusnya...

PAUTAN JABATAN

 • harikebangsaan
 • dailydairy
 • bruneigovernment
 • infofoto
 • pentarama
 • pressroom

NOMBOR KECEMASAN

 • 991
 • 993
 • 995
 • 998

RADIO TELEVISYEN BRUNEI

 • RTB 1
 • RTB 2
 • RTB 3
 • RTB 4
 • RTB 5

Pautan ke akhbar-akhbar

 • borneoBulletin
 • sunday
 • weekEnd
 • mediaPermata
 • bt

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Cancel